Vergadering Commissie Water en Wegen 03-10-2018

Home > Vergaderkalender > Vergadering Commissie Water en Wegen

Vergadering Commissie Water en Wegen 03-10-2018

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Water, Heerhugowaard
Tijd:19:30-21:30

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

Kaderstellende rol

3 Gelegenheid tot inspreken

4 Mondelinge vragen

Kaderstellende rol

5 Ontwerppeilbesluit Waarland (18.30529)

6 Ontwerp peilbesluit jaarlijkse herziening peilbesluiten 2017 (18.258341)

7 Ontwerp peilbesluit jaarlijkse herziening peilbesluiten 2017 – Veengebied (18.258459)

8 Overdracht van dijkwegen aan 6 gemeenten binnen beheergebied van HHNK, "Programma Dijkwegenoverdracht" (18.223992)

9 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r.

Controlerende rol

10 Rapport "Molens Traditionele techniek met moderne mogelijkheden" van de Noord-Hollandse Molenfederatie (18.233515)

11 Concernrapportage 2e kwartaal 2018 (18.236510)

12 Samenvatting programmarapportages 2e kwartaal 2018 (18.230856)

13 2e Programmarapportage 2018 HWBP2 en (n)HWBP (18. 227023)

14 2e Regieprogrammarapportage 2018 Regieprogramma's Wateropgave (WO), Verbetering Boezemkades (VBK),Kaderrichtlijn Water (KRW) (18.233646)

15 2e Programmarapportage 2018 Uitvoeringsprogramma Baggeren

16 Evaluatie pilot Castricum (18.250628)

17 Botulisme Zeevang Oost (18.225528)

18 Aardbevingen Warder (18.232121)

Procedurele zaken

19 Verslag vergadering Commissie Water & Wegen van 30 mei 2018 (18.344)

Bijgevoegde documenten

20 Verslag vergadering Commissie Water & Wegen van 5 september 2018 (18.346)

Bijgevoegde documenten

21 Bestuursagenda (18.225532)

Bijgevoegde documenten

22 Sluiting