Vergadering Commissie Bestuur, Middelen en Waterketen 28-11-2018

Home > Vergaderkalender > Vergadering Commissie Bestuur, Middelen en Waterketen

Vergadering Commissie Bestuur, Middelen en Waterketen 28-11-2018

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Water, Heerhugowaard
Tijd:16:30-18:30
Voorzitter:M.J. Hartvelt

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

Vertegenwoordigende rol

3 Gelegenheid tot inspreken

4 Mondelinge vragen

5 Eerder gepresenteerde onderwerpen:

5a Begroting 2019 (18.296448)

Bijgevoegde documenten

Kaderstellende rol

6 Begrotingswijziging 3e kwartaal 2018 en aanvullend investeringskrediet (18.282669)

7 Unievoorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen (18.319916)

8 Klimaat- en energieprogramma; uitvoeringskrediet zonne-energie (2e tranche) (18.257386)

9 Sluiting SDI en aardgasloze slibverwerking (18.261759)

10 Nieuwbouw werf bij rwzi Everstekoog op Texel; uitvoeringskrediet (18.275501)

11 Evaluatie en vervolg werkgroep audit en risico (18.250093)

12 Videoverslaglegging bestuursvergaderingen (18.284308)

13 Notitie verbonden partijen HHNK 2018 (18.285051)

14 Vaststellen heffingsverordeningen 2019 (18.257669)

15 Herziening normenkader voor accountantscontrole (18.266690)

16 Investeringskrediet jaarschijf 2019 informatiebeleidsplan 2018-2021 (18.261751)

17 Werkgeversvereniging van de waterschapssector, toetreding Het Waterschapshuis (18.308104)

Controlerende rol

18 Concernrapportage 3e kwartaal 2018 (18.292537)

Procedurele zaken

19 Verslag vergadering Commissie Bestuur, Middelen en Waterketen van 31 oktober 2018 (18.314)

Bijgevoegde documenten

20 Sluiting