Vergadering Algemeen Bestuur 17-10-2018

Home > Vergaderkalender > Vergadering Algemeen Bestuur

Vergadering Algemeen Bestuur 17-10-2018

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Water, Heerhugowaard
Tijd:19:30-21:30
Voorzitter:Luc Kohsiek

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

Vertegenwoordigende rol

3 Gelegenheid tot inspreken

4 Ingekomen stukken

5 Mondelinge vragen

Kaderstellende rol

6 Voorbereidingskrediet rwzi Beemster 2e fase (18.213336) (Bespreekstuk)

7 Overdracht van dijkwegen aan 6 gemeenten binnen beheergebied van HHNK, "Programma Dijkwegenoverdracht" (18.223992) (Bespreekstuk)

8 Evaluatie Kwijtscheldingsregeling HHNK 2017 (18.180540) (Bespreekstuk)

9 Effect voor Schoon water (18.230781) (Hamerstuk)

10 Ontwerppeilbesluit Waarland (18.30529)(Hamerstuk)

11 Ontwerp peilbesluit jaarlijkse herziening peilbesluiten 2017 (18.258341)(Hamerstuk)

12 Ontwerp peilbesluit jaarlijkse herziening peilbesluiten 2017 – Veengebied (18.258459)(Hamerstuk)

13 Beleid Internationale samenwerking 2018 en verder (18.211661) (Hamerstuk)

14 Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Waterschappen 2017-2019 (18.246219) (Hamerstuk)

15 Sociaal Plan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2018 (18.209111) (Hamerstuk)

16 Vervanging materieel, investeringskrediet (18.229386) (Hamerstuk)

Rapportering Rekenkamercommissie

17 Rekenkamercommissiebrieven Informatieveiligheid en Verantwoording opvolging aanbevelingen Rekenkamercommissiestudies (18.264529) (Rekenkamercommissie) (Bespreekstuk)

Procedurele zaken

18 Notulen / besluitenlijsten

18a Notulen CHI-vergadering van 19 september 2018 (18.396)

18b Besluitenlijst CHI-vergadering van 19 september 2018 (18.398)

18c Lijst van toezeggingen CHI-vergadering van 19 september 2018 (18.400)

Bijgevoegde documenten

19 Sluiting