Vergadering Algemeen Bestuur 12-12-2018

Home > Vergaderkalender > Vergadering Algemeen Bestuur

Vergadering Algemeen Bestuur 12-12-2018

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Water, Heerhugowaard
Tijd:19:30-21:30
Voorzitter:Luc Kohsiek

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

Vertegenwoordigende rol

3 Gelegenheid tot inspreken

4 Ingekomen stukken

5 Mondelinge vragen

Kaderstellende rol

6 Unievoorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen (18.304288) (Bespreekstuk)

7 Verbetering natte infrastructuur Noordkop; beschikbaarstelling middelen (18.177236) (Bespreekstuk)

8 Begrotingswijziging 3e kwartaal 2018 en aanvullend investeringskrediet (18.282669) (Hamerstuk)

9 Innovatieproject 'De zoete stuw' op Texel (18.258247) (Hamerstuk)

10 Klimaat- en energieprogramma; uitvoeringskrediet zonne-energie (2e tranche) (18.257386)(Hamerstuk)

11 Sluiting SDI en aardgasloze slibverwerking (18.261759)(Hamerstuk)

12 Nieuwbouw werf bij rwzi Everstekoog op Texel; uitvoeringskrediet (18.275501)(Hamerstuk)

13 Evaluatie en vervolg werkgroep audit en risico (18.250093)(Hamerstuk)

14 Videoverslaglegging bestuursvergaderingen (18.284308)(Hamerstuk)

15 Notitie verbonden partijen HHNK 2018 (18.285051)(Hamerstuk)

16 Vaststellen heffingsverordeningen 2019 (18.257669) (Hamerstuk)

17 Herziening normenkader voor accountantscontrole (18.266690) (Hamerstuk)

18 Investeringskrediet jaarschijf 2019 informatiebeleidsplan 2018-2021 (18.261751) (Hamerstuk)

19 Werkgeversvereniging van de waterschapssector, toetreding Het Waterschapshuis (18.308104)(Hamerstuk)

Procedurele zaken

20 Notulen / besluitenlijsten

20a Notulen CHI-vergadering van 14 november 2018 (18.402)

20b Besluitenlijst CHI-vergadering van 14 november 2018 (18.403)

Bijgevoegde documenten

20c Lijst van toezeggingen CHI-vergadering van 14 november 2018 (18.404)

Bijgevoegde documenten

21 Sluiting