Veilige duinen en dijken

Home > Wat doet HHNK? > Veilige duinen en dijken

Veilige duinen en dijken

Ons klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, het regent vaker, de bodem daalt en we krijgen vaker te maken met hoog water. Als we niets doen, loopt Noord-Holland onder water. In ons beheergebied is in 2006 ruim 100 kilometer dijk en duin langs de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer en Markermeer afgekeurd. De dijken voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Ook verbeteren we de komende jaren circa 260 kilometer boezemkades. Boezemkades beschermen de polders tegen het water in een boezemstelsel. Dit is een stelsel van kanalen en vaarten waarin overtollige neerslag door gemalen uit de laagste delen van het land wordt gepompt. Om Noord-Holland nu en in de toekomst blijvend te beschermen tegen het water is dijkversterking noodzakelijk.

Lokaal maatwerk

Rondom de dijk leven en wonen mensen en dieren. Daar houden we rekening mee. Samen met partners en omwonenden zoeken we naar veilige oplossingen, passend in de omgeving. De dijkversterking biedt ook kansen voor natuur en recreatie die het hoogheemraadschap benut. Zo ontstaat samen met de omgeving een veilige en mooie dijk.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

De dijkversterkingen zijn onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Projecten van HHNK die onder het HWBP vallen zijn:

Meer weten over het HWBP? Klik dan hier (Externe website)

Programma verbetering boezemkades (VBK)

Het boezemwater in de vaarten, kanalen en meren wordt omsloten door regionale keringen: honderden kilometers dijken, dammen, kades, oeverwerken, gemalen en sluizen. Om ons gebied bestand te laten blijven tegen bodemdaling en klimaatverandering, versterken wij de boezemkades. Zo houden we ook in de toekomst droge voeten.

Binnen het programma Verbetering Boezemkades lopen verschillende projecten. Via de pagina Werk in de buurt kunt u de projecten per gemeente bekijken.