Stemmen op wie?

Home > Stemmen op wie?

Stemmen op wie?

Hoe bepaal ik mijn stem?

Ons werk is van invloed op jouw leefomgeving. Als je daar iets over te zeggen wilt hebben, kun je gaan stemmen. Bijvoorbeeld: hoe schoon moet het oppervlaktewater zijn, hoe voorkomen we wateroverlast nu het klimaat verandert, welke maatregelen nemen we als waterschap om de CO2-uitstoot te beperken? De partijen die meedoen aan de verkiezingen, denken hier verschillend over. Vanaf 18 februari 2019  kun je een online stemhulp gebruiken om te bekijken welke partij het beste aansluit bij jouw standpunten. 

Welke partijen doen er mee?

Op dit moment is nog niet zeker welke partijen meedoen aan de verkiezingen. Pas na de inlevering van de lijsten op 4 februari 2019 is dat zeker. Wel hebben de volgende partijen aangegeven dat zij het voornemen hebben om mee te doen:

 • Groen, Water & Land
 • VVD
 • Water Natuurlijk
 • CDA
 • PvdA
 • Natuurlijk BBW
 • 50PLUS
 • AWP niet politiek wel deskundig
 • ChristenUnie

Samenstelling waterschapsbestuur

Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur (het college van hoofdingelanden) kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur (het college van dijkgraaf en hoogheemraden). De voorzitter (de dijkgraaf) wordt benoemd door de koning.

Het algemeen bestuur bestaat uit dertig zetels. Die zetels worden vooraf verdeeld over twee categorieën:

 1. vaste zetels, verdeeld over: bedrijven (3 zetels), ongebouwd/landbouw (3 zetels) en natuurterreinbeheerders (1 zetel);
 2. ingezetenen, ofwel de inwoners van Hollands Noorderkwartier (23 zetels).

Voor de eerste categorie zetels vinden geen directe verkiezingen plaats. De kandidaten worden geselecteerd en benoemd door respectievelijk de Kamer van Koophandel (KvK), de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord) en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren.

Huidige zetelverdeling

In 2015 hebben de laatste verkiezingen plaatsgevonden. Het proces verbaal van de verkiezingsuitslag kunt u hier downloaden. De volgende partijen hebben zitting gekregen in het bestuur.

Partij

Zetels

Groen, Water & Land

4

VVD

4

Water Natuurlijk

4

CDA

4

PvdA

3

Boeren Burgers Waterbelang

2

50PLUS

1

Algemene Waterschapspartij

1

Totaal

23