Schouw - Veelgestelde vragen

Home > Schouw - Veelgestelde vragen

Schouw - Veelgestelde vragen

Algemeen

Najaarsschouw

Baggerschouw

Knelpuntenschouw

Algemeen

Wie moet de sloten onderhouden?

Het hoogheemraadschap, de provincie Noord-Holland, gemeenten, natuurorganisaties, de spoorwegbeheerder en Rijkswaterstaat zijn onderhoudsplichtig voor de meeste sloten in Noord-Holland. Maar er zijn ook sloten die voor de helft door de eigenaar van het perceel langs de sloot moet worden onderhouden. Als u aan een sloot woont dient u de helft van de sloot te onderhouden die aan uw perceel grenst. De eigenaar van het perceel aan de overkant dient de andere helft te onderhouden. Samenwerking is dan belangrijk.

Als een perceel aan een grote, brede sloot ligt, een hoofdwaterloop, dient de perceeleigenaar vaak alleen de walkanten te onderhouden. Het midden van de sloot onderhoudt het hoogheemraadschap of een andere instantie.

Wie welke sloot precies onderhoudt en aan wat voor soort sloot uw perceel grenst, is vastgelegd in de Keur en de Legger wateren. Als u vragen heeft over de onderhoudsplicht kunt u contact opnemen met het schouwteam.

Wanneer is een sloot goed onderhouden?

Een sloot is goed onderhouden, als: 

 • de sloot vrij is van drijfvuil of bouwafval;
 • riet en waterplanten de wateraanvoer en waterafvoer van de sloot niet belemmeren;
 • de walkanten in goede staat zijn;
 • de beschoeiingen goed zijn onderhouden;
 • de kunstwerken (zoals duikers, bruggen en keerschotten) schoon en in goede staat zijn. De eigenaar van het kunstwerk is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloot tot 3,0 meter aan weerszijden van het kunstwerk. Ook aan de kant van de openbare weg;
 • de bomen en planten boven het wateroppervlak gesnoeid zijn, ten minste tot 3,0 meter boven de waterlijn. Een uitzondering maken we voor treurwilgen. Als de takken in het water hangen, of het slootonderhoud of de doorvaart belemmeren, dan moeten deze opgesnoeid.

Wet Natuurbescherming

In verband met de Wet Natuurbescherming (voorheen Flora- en Faunawet) mag u geen onderhoud uitvoeren van 15 maart tot 1 juni. Is slootonderhoud noodzakelijk voor een goed functionerende waterhuishouding? Dan mag alleen in overleg met en in opdracht van het hoogheemraadschap onderhoud worden uitgevoerd.

Moet ik ook duikers schoonmaken en zo ja, hoe doe ik dat?

Duikers zijn van groot belang voor de wateraan- en afvoer. Indien bagger of overig vuil zich in de duiker ophoopt, kan deze zijn functie niet meer vervullen. Duikers kunt u reinigen met waterdruk.

Wat is een gezond slootmilieu?

Een gezonde sloot heeft zuurstof nodig. Voor de vissen, planten en andere levende organismen, maar ook voor het verwerken van afgestorven waterplanten en boombladeren op de bodem; het rottingsproces. De resten van het rottingsproces blijven op de bodem achter en vormen de sliblaag, oftewel de bagger.

Als er weinig water in de sloot staat, is de zuurstof snel op. De vissen, planten en andere levende organismen kunnen er niet meer leven. De kwaliteit van het water gaat dan snel achteruit. Voor een gezond slootmilieu is het dus belangrijk dat er voldoende water in de sloot aanwezig is.

Ik ga de sloot handmatig schoonmaken. Welk gereedschap kan ik gebruiken?

 • krooshaak: voor het ophalen van flap en kroos
 • kantzeis: voor het afslaan van oeverplanten
 • grasschaar: om het talud op orde te brengen
 • hogedrukspuit: om duikers door te spuiten

Ik heb een trekker of ga een agrarisch loonbedrijf inhuren. Welke machines gebruik je dan?

 • maaikorf: om waterplanten uit de sloot te verwijderen
 • klepelmaaier: om de (droge) kanten van de sloot te maaien
 • maaiboot: als een sloot te breed is, kunt u het onderhoud vanaf het water (laten) uitvoeren.

Hebben mijn (over)buren ook een brief gehad?

Indien het perceel van uw (over)buren aan dezelfde sloot grenst als bij u, en beide kanten van de sloot onderhoud behoeven, hebben zij waarschijnlijk ook een brief ontvangen. Echter verschilt dit per schouw en per ‘overtreding'. Voor uw specifieke vraag kunt u contact opnemen met het schouwteam.

Het kaartje bij de brief klopt niet/is niet duidelijk.

Neem contact op met het schouwteam, dan controleren zij uw gegevens en kunnen eventueel een toelichting geven op het kaartje.

De sloot ligt er niet (meer).

In sommige gevallen zijn onze kaarten en luchtfoto's verouderd of is er een fout in geslopen. Neem contact op met het schouwteam, dan controleren zij uw gegevens.

De sloot is al schoongemaakt.

U heeft een brief gekregen waarin wordt verzocht de sloot schoon te maken, maar dat heeft u net uitgevoerd. Bij de herschouwdatum zal blijken dat de sloot schoon is. U hoeft geen actie te ondernemen.

Ik heb opdracht gegeven aan een loonbedrijf om het onderhoud te doen, maar zij hebben het nog niet uitgevoerd.

Neem contact op met de gebiedsbeheerder via het algemene nummer 072 - 582 8282. Alleen hij of zij kan uitstel verlenen in bepaalde situaties.

Ik ben geen eigenaar meer van dit perceel.

Indien u op de eerste schouwdatum geen eigenaar meer bent van het perceel is de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloot. Bent u echter op de eerste schouwdatum nog eigenaar van het perceel, dan is het onderhoud voor u.

Ons systeem is verbonden met de gegevens het Kadaster. Het kan soms even duren voordat het Kadaster de gegevens heeft verwerkt. Neem contact op met het schouwteam, dan controleren zij uw gegevens.

Ik ben het niet eens met de brief.

Neem contact op met het schouwteam, dan controleren zij uw gegevens en kunnen een toelichting geven op de brief en uw persoonlijke situatie. De medewerkers van de schouw doen hun uiterste best om samen met u tot een voor beide partijen goede en bevredigende oplossing te komen. Mocht u toch bezwaar willen maken, dan kunnen de medewerkers u informeren over de verdere procedure. U kunt de procedure ook terugvinden op deze website: Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan.

Ik heb geen brief gehad.

Neem contact op met het schouwteam, zij kunnen uw gegevens controleren.

Deze persoon woont niet (meer) op dit adres.

U kunt de brief ‘retour afzender' sturen met opgaaf van reden. Bent u recentelijk eigenaar geworden van een perceel aan een sloot en wilt u weten of u verantwoordelijk bent voor het onderhoud? Neem contact op met het schouwteam, zij controleren uw gegevens.

Ik ben niet onderhoudsplichtig.

Iedere eigenaar van een perceel aan een sloot, zowel instanties als bedrijven en particulieren, is voor zijn helft van de sloot onderhoudsplichtig.

Als een perceel aan een grote, brede sloot ligt (een hoofdwaterloop), hoeft de perceeleigenaar vaak alleen de helling (het talud) te onderhouden. Het midden van de sloot onderhoudt het hoogheemraadschap of een andere instantie.

Wie welke sloot precies onderhoudt en aan wat voor soort sloot uw perceel grenst, is vastgelegd in de Keur en de Legger wateren. Voor vragen over de onderhoudsplicht kunt u contact opnemen met het schouwteam.

Ik wil bezwaar maken.

Neem contact op met het schouwteam, dan controleren zij uw gegevens en kunnen een toelichting geven op uw persoonlijke situatie. De medewerkers van de schouw doen hun uiterste best samen met u tot een voor beide partijen goede en bevredigende oplossing van de situatie te komen. Mocht u toch bezwaar willen maken, dan kunnen de medewerkers u informeren over de verdere procedure. U kunt de procedure ook terugvinden op deze website: Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan.

Ik wil uitstel aanvragen.

We gaan ervan uit dat het onderhoud is uitgevoerd voor de schouwdatum. Staan er gewassen op het land die niet geoogst kunnen worden voor de schouwdatum? Uitstel van het onderhoud kan worden aangevraagd bij de betreffende gebiedsbeheerder via het algemene telefoonnummer 072-582 8282. Met schone sloten zorgen we er samen voor dat we bij nat en droog weer het water beheersbaar houden.

Najaarsschouw

Wat is de najaarsschouw?

In en langs bijna alle sloten groeien planten, zoals riet en gras. Planten kunnen de aanvoer en afvoer van het water belemmeren. Om wateroverlast te voorkomen, moeten sloten voldoende schoon en ruim gehouden worden.

De najaarsschouw is de controle van sloten die jaarlijks start op de 3e maandag van oktober. Schouwmeesters controleren dan of alle sloten in ons beheersgebied voldoende onderhouden zijn.

Wanneer moet het slootonderhoud klaar zijn?

Uiterlijk vóór de 3e maandag in oktober. In feite moet u de sloot gedurende het hele jaar onderhouden. Tijdens de najaarsschouw controleren we hierop.

Let op: van 15 maart tot 1 juni mag u geen onderhoud uitvoeren in verband met de Wet Natuurbescherming. Is slootonderhoud noodzakelijk voor een goed functionerende waterhuishouding? Dan mag alleen in overleg met en in opdracht van het hoogheemraadschap onderhoud worden uitgevoerd. 

Baggerschouw

Wat is de baggerschouw?

Wanneer er veel bagger in de sloot ligt, kan er te weinig water worden aan- en afgevoerd. Elk jaar controleren we in een deel van ons gebied de sloten op diepte. Om de zeven jaar controleren we hetzelfde gebied opnieuw. Onderhoudsplichtigen van het betreffende deelgebied krijgen een aankondiging van de baggerschouw thuis gestuurd. Zij hebben dan een jaar de tijd om te kijken of er te veel bagger in de sloot zit en, als dat nodig is, de sloot te baggeren. Tijdens de baggerschouw wordt gecontroleerd of de sloten in het deelgebied diep genoeg zijn.

Wat is bagger?

Bagger is een laag modder op de bodem van sloten. Het ontstaat door geleidelijke sedimentatie van plantenresten (bijvoorbeeld ingewaaide boombladeren en afgestorven waterplanten) en klei- en zanddeeltjes.

Wat is baggeren?

Baggeren is het ontgraven of opschonen van een sloot. Hierbij wordt alle bagger tot aan de natuurlijke ondergrond (de harde bodem) van een sloot verwijderd.

Wat is de harde bodem?

De harde bodem is de natuurlijke ondergrond van de sloot.

Hoe bagger ik (de helft van) een sloot uit?

Het is belangrijk dat een sloot in zijn geheel uitgebaggerd wordt. Als de sloot voor de helft wordt uitgebaggerd, stroomt de achtergebleven slappe bagger terug naar de uitgebaggerde sloothelft. In veel gevallen zal de sloot nog steeds onvoldoende diep blijken te zijn. Het is voor een goede uitvoering van het baggeren daarom belangrijk dat de onderhoudsplichtigen van een sloot samenwerken en gezamenlijk de sloot (laten) uitbaggeren.

Moet ik een greppel baggeren?

In een greppel zit over het algemeen weinig bagger, maar een greppel kan wel verlanden. Indien u bent aangeschreven voor het baggeren van een greppel vragen wij u eigenlijk om de greppel goed uit te graven en weer te profileren, zodat verlanding wordt voorkomen.

Wanneer moet ik baggeren?

Er moet gebaggerd worden als de baggerlaag groter is dan 1/3 deel van de totale diepte van de sloot.

Hoe meet ik de baggerlaag in de sloot?

U kunt de baggerlaag opmeten met behulp van peilstok, meetlat, achterkant van een bezem of een hark. Om te bepalen hoeveel bagger er in de sloot zit, meet u eerst de diepte van het water. Dit is vanaf het wateroppervlak tot de bovenkant van de baggerlaag. U meet dit zoveel mogelijk in het midden van de sloot. Om vervolgens de baggerlaag op te meten, drukt u de peilstok/meetlat door tot de harde bodem. Het verschil tussen de twee metingen is de dikte van de baggerlaag.

In onderstaand filmpje kunt u zien hoe u de baggerlaag in de sloot kunt meten.

Meet ik ten opzichte van het zomer- of het winterpeil?

De meting van de baggerlaag wordt uitgevoerd ten opzichte van het zomerpeil.

Veenweidegebied (uitzondering)

In veenweidegebied is (vaak) geen harde bodem aanwezig. Hier geldt dat er minimaal 30 cm water in de sloot moet staan. Indien er minder dan 30 cm water in de sloot staat, moet u de sloot tot 40 cm diepte uitbaggeren.

Wegsloten (uitzondering)

Wegsloten zijn in de legger wateren vastgelegd. Indien een sloot in de legger is benoemt als wegsloot, dient de eigenaar van het wegperceel de sloot geheel te baggeren. Meer informatie over de legger wateren.

Vervuilde/verontreinigde bagger

In de bagger kan zwerfvuil terecht zijn gekomen. Daarnaast kan de bagger ook verontreinigd zijn met bijvoorbeeld zware metalen als koper, lood, zink of bestrijdingsmiddelen. Indien u het vermoeden heeft dat de bagger in de sloot verontreinigd is, kunt u dit laten onderzoeken. Als blijkt dat de bagger inderdaad verontreinigd is, worden de kosten van de bemonstering en de extra kosten met betrekking tot de afvoer van de verontreinigde bagger door het hoogheemraadschap vergoed.

In welke periode mag ik wel/niet baggeren?

De beste periode om te baggeren is vanaf 15 juli tot 1 november.

Vanaf 15 maart tot 1 juni mogen geen baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de Wet Natuurbescherming. Indien baggeren toch noodzakelijk is voor een goed functionerende waterhuishouding, kan hier in opdracht van het hoogheemraadschap van worden afgeweken. De rest van het jaar mag er gebaggerd worden mits er schadebeperkende maatregelen worden genomen.

Ik heb een vooraankondiging gehad.

HHNK stuurt, voordat een baggerschouw van start gaat, een vooraankondiging naar onderhoudsplichtigen. In de vooraankondigingen geven wij aan wanneer sloten worden gecontroleerd op diepte. We geven daarin ook aan waar opgezocht men kan zien welke sloten er worden gecontroleerd.

Ik heb een bestuursdwangbeschikking ontvangen.

Als uit de baggerschouw blijkt dat een sloot waarvoor u onderhoudsplichtig bent niet voldoet aan de juiste diepte, ontvangt u een bestuursdwangbeschikking. In de bestuursdwangbeschikking verzoeken wij u om de sloot uit te baggeren voor een aangegeven datum. Na deze datum controleren wij de sloot opnieuw. In de bestuursdwangbeschikking staat aangegeven om welke sloot het precies gaat.

Wat als de werkzaamheden na de in de bestuursdwangbeschikking genoemde datum nog niet zijn uitgevoerd?

Mocht blijken dat de sloot na de in de bestuursdwangbeschikking genoemde datum nog niet op diepte is, dan neemt het hoogheemraadschap contact op met de onderhoudsplichtige om te horen. Uiteindelijk kan het hoogheemraadschap de werkzaamheden op kosten van de onderhoudsplichtige uitvoeren. Hierbij wordt € 150 extra administratiekosten in rekening gebracht en kan er een boete worden opgelegd variërend tussen de € 100 en € 300.

Knelpuntenschouw

Wat is de knelpuntenschouw?

In en langs bijna alle sloten groeien planten, zoals riet en gras. Planten belemmeren de aan- en afvoer van het water. Om wateroverlast te voorkomen, moeten sloten schoon en ruim gehouden worden. De knelpuntenschouw is een extra controle. Het hoogheemraadschap controleert of deze sloten voldoende onderhouden zijn.

Wanneer vindt de knelpuntenschouw plaats?

Op de 1e vrijdag van juni en de 1e vrijdag van augustus vindt een controle plaats in het Heemskerker duingebied. Het Heemskerker duingebied is ten aanzien van de waterafvoer een kwetsbaar gebied. Veel kwelwater stroomt uit de duinen. Aangezien het gebied een groot hoogteverschil heeft en relatief smalle sloten, is een snelle waterafvoer noodzakelijk. Voorheen werd dit ook wel de zomerschouw genoemd.

Op de 1e vrijdag van juli vindt de controle plaats van alle overige sloten die het hoogheemraadschap aanmerkt als knelpunt.

Ik heb een bestuursdwangbeschikking ontvangen

In de door u eerder ontvangen vooraankondiging hebben wij u gevraagd te controleren of het knelpunt langs uw perceel/percelen voldoende ruim en schoon is. Tijdens de controle door het hoogheemraadschap, welke heeft plaatsgevonden na de in de vooraankondiging genoemde datum, is gebleken dat het knelpunt niet voldoende ruim en schoon is en alsnog schoongemaakt dient te worden. In de bestuursdwangbeschikking verzoeken wij u opnieuw de sloot schoon te maken voor een aangegeven datum. Na deze datum controleert het hoogheemraadschap de sloot opnieuw.

Wat als de werkzaamheden na de in de bestuursdwangbeschikking genoemde datum nog niet zijn uitgevoerd?

Mocht blijken dat het knelpunt na de in de bestuursdwangbeschikking genoemde datum nog niet voldoende ruim en schoon is, dan neemt het hoogheemraadschap contact op met de onderhoudsplichtige om  te horen. Uiteindelijk kan het hoogheemraadschap de werkzaamheden op kosten van de onderhoudsplichtige uitvoeren. Hierbij wordt € 150 extra administratiekosten in rekening gebracht en kan er een boete worden opgelegd variërend tussen de € 100 en € 300.