Gezond water

Gezond water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het water in beekjes, sloten, kanalen, plassen en meren moet schoon zijn. Dat doen wij door:

  • het zuiveren van afvalwater
  • het handhaven van een streng vergunningenbeleid
  • het verminderen van lozingen
  • te baggeren
  • het water ecologisch gezond  te maken en te houden

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Schoon water is schaars. Daarom is op Europees niveau afgesproken dat de kwaliteit van het grondwater en het water van sloten, plassen en vaarten in 2015 moet verbeteren. Deze afspraken noemen we de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Maatregelen om waterkwaliteit te verbeteren

Om de waterkwaliteit in de toekomst te verbeteren leggen we natuurvriendelijke oevers aan, passen we gemalen aan zodat vissen veilig kunnen passeren  en gaan we uitgebreid baggeren. Ook passen we het onderhoud van oevers aan: als de ruimte het toelaat, laten we meer begroeiing langs het water staan. Voor het project 'Schoon erf, schone sloot'  werken we samen met de omgeving aan te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen.

Periode 2016-2021

De besluitvorming over de KRW is complex. De status van de plannen voor ons beheergebied:

  • Het Stroomgebiedbeheerplan voor de Rijn is door de minister van I&M per 23 december 2014 voor een half jaar ter inzage gelegd als onderdeel van Nationaal Waterplan 2
  • De provinciale Watervisie, inclusief KRW bijlage, factsheets en redeneerlijnen, is december 2014  in het college van Gedeputeerde Staten (GS) in ontwerp vastgesteld en ligt ter inzage van 6 januari t/m 17 februari ter inzage
  • Het Waterprogramma van HHNK, waar de KRW onderdeel van uitmaakt, ligt 5 januari t/m 16 februari ter inzage

De maatregelen vanuit de Kaderrichtlijn Water zijn weergegeven in het boekje Schoon en gezond water 2016-2021, wat hieronder als download beschikbaar is.

Oplossen van vismigratieknelpunten

Het hoogheemraadschap werkt aan schoon water. Voor schoon water is een goede ecologie belangrijk. Daarom nemen we maatregelen voor een goede, evenwichtige visstand in ons beheergebied. Voor de vissen is het van belang dat zij vrij kunnen zwemmen. Door de aanleg van vispassages en het visvriendelijk beheer van sluizen verhelpen wij knelpunten voor vissen. Inmiddels zijn de kanalen voor de vissen in ons beheergebied hierdoor voor een groot deel toegankelijk. De komende jaren gaan we door met de aanleg van vispassages. Daarnaast worden voorzieningen voor de vismigratie meegenomen in alle nieuw te bouwen gemalen of stuwen. Onderaan deze pagina kunt u de vismigratieposter downloaden.

Links

 Interactieve kaart KRW-Plannen

Downloads