Ruimte voor groei

Home > Ruimte voor groei

Ruimte voor groei

RSS

Voor een goed waterbeheer is het van belang dat sloten goed worden onderhouden. In natte perioden moet het overtollige water naar de gemalen kunnen stromen om het water weg te pompen en in droge tijden moet water juist worden aangevoerd. De ruimte die nodig is voor de aan- en afvoer van water noemen wij het minimale doorstroomprofiel. Dat minimale doorstroomprofiel verschilt per sloot en is afhankelijk van de grootte van het gebied dat via die sloot zijn water moet afvoeren. Bij het maaien en baggeren van de sloot is het van belang dat het minimale doorstroomprofiel voldoende schoon is en vrij van plantengroei die de doorstroming kan belemmeren.

Verbeteren van waterkwaliteit

Voorheen waren de spelregels voor de schouw voor elke sloot hetzelfde: de sloot moest volledig vrij zijn van vuil, waterplanten en riet. Door een andere kijk op het beheer van sloten in het algemeen én het beheren van natuurvriendelijke oevers zijn deze spelregels niet meer zo zwart/wit. Naast het belang van een goede aanvoer en afvoer van water zijn waterkwaliteit en ecologie ook van belang.

Per sloot is in beeld gebracht of er naast het minimale doorstroomprofiel nog ruimte aanwezig is binnen de sloot. Die extra ruimte noemen wij overbreedte. Soms is een sloot breder dan minimaal noodzakelijk is voor de aanvoer of afvoer van water.

Overbreedte aanwezig ja of nee?

Als er naast het minimaal doorstroomprofiel nog ruimte aanwezig is in de sloot, dan hoeft niet al het riet verwijderd te worden, aan de kant kunnen sommige waterplanten blijven staan. Sterker nog; door de natuur op die plekken meer de ruimte te geven in en langs de oever verbetert de biodiversiteit. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Groene, begroeide oevers bieden ruimte aan veel soorten planten, insecten en vissen. Daarnaast levert een begroeide oever een natuurlijke bescherming tegen afkalving en uitspoeling van voedingsstoffen van het land naar het water.

Iedereen die onderhoud uitvoert aan sloten kan op die manier ook bijdragen aan de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Als je meer wilt weten hoe dat werkt lees dan de brochure Ruimte voor groei.

Voorbeeld: Waterloop met overbreedte en gewenst onderhoudsbeeld

Is er geen overbreedte aanwezig, dan hoort de sloot intensief onderhouden te worden. Dit betekent dat de sloot volledig vrij moet zijn van vuil, waterplanten en riet. In een interactieve kaart hebben wij per sloot in beeld gebracht of er sprake is van overbreedte en zo ja hoeveel dat dan is.

Interactieve kaart: Overbreedte in beeld

Ander oeverbeheer? Meld het ons

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers