Rekenkamercommissie

Home > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Onze rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het dagelijks bestuur en het beleid van HHNK. Dat betekent dat deze onafhankelijke bestuurscommissie bekijkt of:

  • de voorbereiding en uitvoering van het beleid efficiënt verlopen (doelmatig);
  • de beoogde effecten van het beleid daadwerkelijk gehaald worden (doeltreffend).

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen HHNK en bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe het onderzoek wordt ingericht. Met haar onderzoeken levert de commissie een bijdrage aan de kwaliteit van het bestuur van HHNK. Rekenkameronderzoeken kunnen de controlerende taak of de sturende rol van het algemeen bestuur (college van hoofdingelanden) versterken.

Wat gebeurt er met een rekenkameronderzoek?

De rekenkamercommissie bespreekt zijn rapporten met het algemeen bestuur. Vervolgens kan het algemeen bestuur de aanbevelingen opdragen aan het dagelijks bestuur (college van dijkgraaf en hoogheemraden). De rapporten zijn na behandeling in het dagelijks bestuur openbaar.

Samenstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat uit:

  • Dhr. mr. C.M. de Graaf (voorzitter, extern)
  • Mw. drs. C. van Dalen (ambtelijk secretaris)
  • Mevrouw P. van Ollefen (CDA)
  • De heer G.J.M. Meuwese ((50Plus)
  • De heer P. Oudega (PvdA)
  • De heer P. Vonk (AWP)
  • De heer R.C.P.E. Wiese (Bedrijven)

Achtergrond rekenkamercommissie

Waterschappen zijn niet verplicht om een rekenkamercommissie in te stellen. Toch koos HHNK in 2009 voor een commissie met daarin vijf leden van het algemeen bestuur (college van hoofdingelanden) en een externe voorzitter. En uitgebreide ambtelijke ondersteuning. Deze laatste vorm is vastgelegd in een verordening, een reglement van orde en een protocol. Zowel de leden als de voorzitter worden benoemd door het algemeen bestuur. De rekenkamercommissie heeft haar positie en functioneren eind 2013 geëvalueerd en kwam tot de conclusie dat de huidige vorm goed bij HHNK past. Deze conclusie is overgenomen door het algemeen bestuur.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de werkwijze van de rekenkamercommissie? Dan kunt u de verordening, het onderzoeksprotocol en het reglement van orde bekijken. De rekenkamercommissie publiceert ieder jaar een jaarverslag. Bent u benieuwd naar een specifiek onderzoek van de rekenkamercommissie? Hieronder vindt u een overzicht van de afgeronde onderzoeken: