Privacyverklaring

Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verwerkt persoonsgegevens. Het gaat om persoonsgegevens die u achterlaat omdat u gebruik maakt van onze website, onze diensten of door het achterlaten van uw gegevens via het contactformulier op onze website of het verwerken van uw gegevens in verband met de waterschapsbelasting.

Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u nalezen in ons privacybeleid.  

Persoonsgegevens

HHNK verwerkt uw persoonsgegevens nadat u dit bij ons heeft doorgegeven en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegeven om te kunnen voldoen aan onze publiekrechtelijke taken en bevoegdheden.

De persoonsgegevens die wij onder andere verwerken zijn:

Voornaam, voorletter(s) en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
BSN
Straatnaam, huisnummer (letter), postcode, woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN-rekeningnummer

Grondslag en doel van de verwerking

HHNK verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin de verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd. Hierin staat onder andere per verwerking aangegeven welk type persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en hoe lang wij de gegevens bewaren. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als wij hier een wettelijke grondslag voor hebben.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is nodig om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens als dit nodig is voor het vervullen van een taak van algemeen belang of voor het uitoefenen van openbaar gezag.
De verwerking is nodig in het kader van waterschapsbelasting. Het gaat onder andere om het heffen en innen van waterschapsbelasting of behandeling van een kwijtscheldverzoek.
Uw persoonsgegevens worden tevens verwerkt om te voldoen aan de wettelijke administratieve- en informatieverplichting.

Verder kunt u denken aan het behandelen van uw bezwaarschrift of de behandeling van een beroepschrift. Voor het behandelen van de door u aangevraagde vergunning, een aangevraagde ontheffing of het behandelen van een door u ingediende klacht worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt ook bij het controleren en toezicht houden op het naleven van een verleende vergunning en het opleggen van een bestuurlijke sanctie (of de aankondiging hiervan).

HHNK verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang en ter uitvoering van een overeenkomst als het gaat om privaatrechtelijke HHNK verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang ter uitvoering van een overeenkomst, als het gaat om privaatrechtelijke aangelegenheden of om verbetering van de bedrijfsvoering. Het gaat dan bijvoorbeeld om koop en verkoop van grond, het afsluiten van huurovereenkomsten, het vestigen van rechten of het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden.

Deze verwerkingsgrondslag is van toepassing op de bedrijfsvoering van HHNK, civielrechtelijke procedures of het verhalen van schade dat is toegebracht aan eigendommen van HHNK.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens als u hiervoor toestemming heeft gegeven.
U geeft toestemming zodra u uw persoonsgegevens achterlaat via het online contactformulier of als u een melding maakt via de website. Doel van de verwerking is het kunnen behandelen van uw bericht en eventueel het opnemen van contact.
Als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief per e-mail worden uw persoonsgegevens hiervoor verwerkt.

Als u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken.

Bewaartermijn

HHNK bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of wettelijk geregeld is voor het doel van de verwerking.

Derden

HHNK geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij sluiten een verwerkingsovereenkomst met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken. Daarmee wordt een gelijk beveiligingsniveau en de vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd.

HHNK ontvangt persoonsgegevens niet alleen doordat u dit zelf aan ons doorgeeft, maar wij ontvangen ook persoonsgegevens van andere instanties. Hierbij kunt u denken aan persoonsgegevens die uit de Basisregistratie van gemeenten worden verstrekt voor het heffen en innen van waterschapsbelasting. 

Beveiliging

HHNK neemt technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor een passend beveiligingsniveau met betrekking tot verwerkingsrisico's. Deze maatregelen zijn vastgelegd en kunt u nalezen in ons informatieveiligheidsbeleid.

Rechten van betrokkenen

In de wet is geregeld dat u als betrokkene een aantal rechten heeft als uw persoonsgegevens worden verwerkt. Zo heeft u recht op informatie waarin duidelijk wordt aangegeven dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, welke persoonsgegevens dit zijn en voor welke doeleinden er wordt verwerkt.
HHNK informeert u via dit privacy statement, het privacybeleid en het informatieveiligheidsbeleid over de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft ook het recht op inzage om na te gaan of en zo ja, welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Mocht blijken dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, dan kunt u gebruik maken van uw recht op rectificatie en aanvulling om de gegevens aan te passen.

Als er via geautomatiseerde processen een besluit over u wordt genomen dan heeft u het recht op een menselijke blik bij deze besluitvorming. Geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats bij geautomatiseerde kwijtschelding waterschapsbelasting of als uit het insolventieregister sprake blijkt te zijn van faillissement of schuldsanering. De invordering wordt dan automatisch stop gezet.

Indien u in bepaalde situaties wilt dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verwerkt worden kunt u uw recht op beperking aanwenden. Dit kan bijvoorbeeld als u denkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn of onrechtmatig worden verwerkt. Indien u helemaal niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan kunt u gebruik maken van uw recht van verzet (recht van bezwaar). Is er een gerechtvaardigde reden om uw gegevens wel te verwerken, dan kunt u zich niet verzetten tegen de verwerking. Met het recht op dataportabiliteit kunt u in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens overdragen.

In sommige gevallen kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking en u de toestemming weer intrekt. In de wet staan omstandigheden wanneer dit recht niet geldt en uw gegevens niet verwijderd worden. Bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens verwerkt worden voor het uitoefenen van een taak van algemeen belang.

Zoals hierboven aangegeven heeft u een aantal rechten op grond waarvan u een verzoek kunt doen aan HHNK. Uw verzoek kunt u schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard

In uw brief vermeldt u in ieder geval de volgende gegevens:

Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer;
Datum;
Omschrijving van het recht waar u een beroep op doet;
Kopie identificatiebewijs.

Zorgt u er voor dat u een kopie van identificatiebewijs meestuurt als bijlage bij uw brief. Op die manier weten wij zeker dat het verzoek van u afkomstig is. In verband met de privacy is het belangrijk dat u uw foto en BSN-nummer afschermt én de kopie via een veilige weg ter beschikking stelt (bijvoorbeeld aangetekend versturen). De kopie bewaren wij niet. Een andere mogelijkheid is dat u uw identiteitsbewijs komt laten zien. Wij maken dan geen kopie. 

Cookies

Op deze website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat de website meestuurt en bij u lokaal opslaat zodra u onze website bezoekt. Het opslaan gebeurt op het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Dit kan bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone zijn. In het opgeslagen bestand wordt informatie bewaard.

De website maakt gebruik van cookies voor functioneel gebruik. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van SIManalytics waarbij analytische cookies worden geplaatst. Bij deze cookies zijn gebruikersgegevens geanonimiseerd.

Via uw browserinstellingen kunt u er voor kiezen om geplaatste cookies na het bezoek aan onze website te verwijderen.

Andere websites

Op hhnk.nl kunnen links naar websites of services van derden staan. HHNK is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.HHNK is niet verantwoordelijk voor wat andere gebruikers op onze social mediawebsites plaatsen.

Indien u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan helpen wij u graag verder. U heeft daarnaast het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Postadres
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Bezoekadres en openingstijden
Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en tijdens openbare vergaderingen

Functionaris gegevensbescherming

HHNK heeft een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Werkzaamheden van de FG zijn onder andere het adviseren en controleren van HHNK met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Voor vragen over (de verwerking van) uw persoonsgegevens kunt u bellen met ons algemene nummer 072-582 8282