Peilbesluiten

Home > Peilbesluiten

Peilbesluiten

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor het peilbeheer. Wij stellen per gebied het waterpeil vast en hebben zoals dat heet een inspanningsplicht om het vastgestelde waterpeil zo goed mogelijk te handhaven. De ideale hoogte van het waterpeil leggen we per gebied vast in integrale peilbesluiten.

Afweging van belangen

Waterbeheer is een complex samenspel van belangen. Binnen één gebied, bijvoorbeeld een polder, gebruiken mensen de grond voor verschillende functies, zoals voor wonen, recreatie, landbouw en industrie. De bewoners van zo'n gebied hebben graag een droge kruipruimte onder hun huis, agrariërs in datzelfde gebied willen een ideale (grond)waterstand voor hun gewassen en natuurbeheerders willen misschien de unieke plasdrasvegetatie op peil houden, waar juist relatief hoge waterstanden voor nodig zijn. Om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de diverse belangen, is het land onderverdeeld in veel peilgebieden. In een peilbesluit legt het hoogheemraadschap per peilgebied het streefpeil vast en de marges waarbinnen het waterpeil mag worden ingesteld. Daarbij is de belangenafweging van de diverse functies binnen een peilgebied doorslaggevend.

Lopende peilbesluiten

De komende jaren werken we aan een nieuw peilbesluit voor de gebieden:

 • Zijpe - Callantsoog
 • Wieringen
 • Schagerkogge
 • Waarland
 • Wieringermeer
 • Niedorperkogge

Vastgestelde peilbesluiten

Een interactieve kaart met daarop de vastgestelde peilbesluiten komt binnenkort beschikbaar. We hebben wel alvast de bestanden voor u beschikbaar gesteld.

Hoe komt een peilbesluit tot stand?

Een peilbesluit doorloopt de volgende stappen:

 1. Bij het opstellen van een peilbesluit beoordelen we in hoeverre het huidige vastgelegde peil nog steeds het meest wenselijke peil is voor een peilgebied. Daarbij inventariseren we de functies, de belanghebbenden en belangen in het betreffende gebied.
 2. Vervolgens gaan we na of er bij deze belanghebbenden bepaalde knelpunten of wensen zijn die veranderingen in het vastgestelde waterpeil noodzakelijk of wenselijk maken. Deze knelpunten of wensen onderzoeken we en nemen we mee in de afweging van belangen. De afweging staat in een rapport: de 'toelichting op het peilbesluit'.
 3. Het ontwerp peilbesluit en de toelichting stelt het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap (D&H) vast.
 4. Het ontwerppeilbesluit met bijbehorende toelichting leggen we aan het publiek voor. Dit gebeurt op de website onder 'bekendmakingen' en via http://www.overheid.nl/. Belanghebbenden hebben dan zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Dit noemen we de inspraakperiode.
 5. Na verwerking van deze zienswijzen stelt het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap (CHI) het peilbesluit vast.
 6. Burgers en organisaties hebben vervolgens nog zes weken de tijd tegen het peilbesluit in beroep te gaan bij de rechtbank. Gebeurt dat niet, dan is het peilbesluit onherroepelijk en beginnen we eventueel met de voorbereiding van de uitvoering. Indien we voor het instellen van het waterpeil geen werken hoeven te realiseren, wordt het waterpeil gelijk ingesteld.   

Meer weten?

Voor nadere informatie over de peilbesluiten kunt u gebruik maken van ons contactformulier of telefonisch contact opnemen via 072 - 582 8282.