Nadeelcompensatie bij HHNK

Home > Nadeelcompensatie bij HHNK

Nadeelcompensatie bij HHNK

 • Samenvatting

  Het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt veel besluiten waarbij belangen van anderen betrokken zijn. Het kan gaan om verbeteringswerkzaamheden zoals:

  • het ophogen of verbreden van dijken en kaden;
  • de aanleg van een waterbergingslocatie;
  • het intrekken of wijzigen van vergunningen of ontheffingen;
  • de aanleg van een rotonde.

  Bij deze werkzaamheden, maar ook bij dagelijks onderhoud aan sloten, waterkeringen en wegen, kan het voorkomen dat er voor burgers en bedrijven schade ontstaat. Hoewel het hoogheemraadschap in dergelijke gevallen volkomen rechtmatig handelt, kan het toch zo zijn dat hierdoor schade ontstaat die redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de benadeelde(n) behoort te blijven.

 • Zo werkt het

  Rechtmatig handelen

  Alleen schade die is veroorzaakt door rechtmatig handelen door het hoogheemraadschap valt onder de Verordening nadeelcompensatie. Dat handelen moet dan wel tot de taak van het hoogheemraadschap behoren. Voorbeelden van rechtmatig handelen zijn

  • dijkversterkingswerkzaamheden;
  • reconstructiewerkzaamheden;
  • het afsluiten en verleggen van wegen;
  • het treffen van sommige waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een waterbergingslocatie;
  • de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

  Het verzoek om nadeelcompensatie wordt afgehandeld volgens de regels in het bestuursrecht.
  Als de schade is ontstaan door onrechtmatig handelen van het hoogheemraadschap (er is iets verkeerd gedaan), dan is de Verordening nadeelcompensatie niet van toepassing. Er kan dan wel eventueel een schadeclaim wegens onrechtmatige daad worden ingediend. Uw claim wordt dan afgehandeld volgens de regels in het civiele (burgerlijke) recht.

  Onevenredig nadeel

  Op basis van de nadeelcompensatieregeling wordt alleen onevenredig nadeel vergoed. Het hoogheemraadschap werkt immers in het algemeen belang. De maatregelen die het hoogheemraadschap neemt, brengen naast het voordeel voor de samenleving, soms ook (tijdelijke) nadelen met zich mee. In de meeste gevallen staat daar geen vergoeding tegenover, omdat deze lasten tot het normaal maatschappelijk of ondernemersrisico behoren. Bij werkzaamheden aan de weg kan bijvoorbeeld de bereikbaarheid tijdelijk verminderen. Maar uiteindelijk leveren die werkzaamheden wel een betere of veiligere verkeerssituatie op.

  Risicoaanvaarding

  Alleen als het geleden of te lijden nadeel onevenredig groot is in vergelijking tot de schade die anderen ondervinden, kan men in aanmerking komen voor een financiële vergoeding. Voorwaarde is wel dat bedrijven en burgers de schade niet van te voren konden zien aankomen. Wie schade geheel of gedeeltelijk aan zichzelf te wijten heeft kan geen of slechts gedeeltelijk aanspraak maken op een vergoeding. Als bedrijven of burgers investeren in activiteiten, terwijl ze hadden kunnen weten dat ze die op die manier niet meer kunnen of mogen voortzetten, is schadevergoeding voor die investering meestal uitgesloten. Dat heet actieve risicoaanvaarding. Men is bovendien verplicht om maatregelen te treffen die de schade zo veel mogelijk beperken. Het hoogheemraadschap heeft die plicht overigens ook.

  Een verzoek indienen

  Een verzoek om schadevergoeding moet schriftelijk ingediend worden bij het hoogheemraadschap. Dit moet zo snel mogelijk nadat het besluit dat de schade heeft veroorzaakt is genomen of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Indien de schade pas achteraf optreedt moet de aanvraag worden ingediend zo snel mogelijk nadat de aanvrager het ontstaan van de schade redelijkerwijs heeft kunnen constateren. De aanvraag moet aan een aantal eisen voldoen. In een ondertekende aanvraag voor schadevergoeding moet ten minste staan:

  • naam en adres van de verzoeker;
  • dagtekening;
  • een vermelding van het besluit dat volgens de verzoeker schade heeft of gaat veroorzaken. Of anders de werkzaamheden die de schade hebben veroorzaakt;
  • de reden waarom het hoogheemraadschap de schade zou moeten vergoeden;
  • opgave van aard en omvang van de schade;
  • (zo mogelijk) een specificatie van het bedrag van de schade;
  • opgave van feiten die tot het ontstaan van de schade hebben geleid;
  • Alle beschikbare gegevens en bescheiden die voor een beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover redelijkerwijs kan worden beschikt.

  De aanvraag tot schadevergoeding moet gericht worden aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, cluster Juridische Zaken, p/a Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.

  Beoordeling van het verzoek

  Als het verzoek niet thuishoort binnen de Verordening nadeelcompensatie, wordt het ongegrond verklaard. Daarvan kan sprake zijn als de schade niet is ontstaan door rechtmatig, maar door onrechtmatig handelen van het hoogheemraadschap. Dan moet de benadeelde zich voor de vergoeding van schade tot de burgerlijke rechter wenden. Ook als het schadebedrag klein is (zogenaamde bagatelschade) of als er geen causaal verband bestaat tussen de schade en het rechtmatig handelen van het hoogheemraadschap, wordt het verzoek ongegrond verklaard.

  Behandeling van het verzoek

  Op verzoeken met een schadebedrag boven € 10.000,- wordt eerst een onafhankelijk advies ingewonnen bij een adviesbureau. Het adviesbureau verzamelt alle benodigde gegevens en stelt de verzoeker en de vertegenwoordiger(s) van het hoogheemraadschap in de gelegenheid tijdens een hoorzitting een mondelinge toelichting geven. Daar wordt een verslag van gemaakt. Het verslag en het uiteindelijke advies worden verzonden aan het bestuur van het hoogheemraadschap.
  Beslissen op het verzoek Op basis van het definitieve advies neemt het bestuur een besluit. De verzoeker krijgt hiervan een afschrift. Als het bestuur van het hoogheemraadschap besluit tot het toekennen van nadeelcompensatie, volgt uitbetaling van het schadebedrag tegen algehele kwijting. Dit houdt in dat het hoogheemraadschap na uitkering van de vergoeding zijn plicht tot nadeelcompensatie blijvend heeft afgerond. De enige uitzondering die hierop mogelijk is, is dat de rechter het besluit van het hoogheemraadschap geheel of gedeeltelijk vernietigt.

  Bezwaar aantekenen en instellen (hoger) beroep

  Als de verzoeker het niet eens is met het besluit van het hoogheemraadschap kan hij een bezwaarschrift indienen en de bezwaren toelichten. Vervolgens wordt naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift door het bestuur van het hoogheemraadschap een heroverwegingsbesluit genomen.
  Valt de beslissing niet naar de zin van de verzoeker uit, dan kan hij hiertegen in beroep gaan bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland.
  Als dit voor de verzoeker geen aanvaardbaar resultaat oplevert, staat hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State open.

  Informatie

  Verdere informatie over nadeelcompensatie en de procedure voor afhandeling van verzoeken om nadeelcompensatie kunt u krijgen door contact op te nemen met de cluster Juridische Zaken van het hoogheemraadschap via het telefoonnummer 072-5828282.

 • Downloads:

 • Wet- en Regelgeving

  Voor een aantal soorten schadegevallen bestaat een speciale wettelijke vergoedingsregeling. Ontbreekt die, dan kent de Algemene wet bestuursrecht een regeling. De procedurele regels die gelden voor nadeelcompensatie bij het hoogheemraadschap zijn vastgesteld in de Verordening Nadeelcompensatie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2015.