Lozen vanuit bedrijven

Home > Lozen vanuit bedrijven

Lozen vanuit bedrijven

 • Samenvatting

  Als u afvalwater loost op de gemeentelijke riolering kunt u daarvoor terecht bij de gemeente waarin uw bedrijf is gevestigd. De gemeente is dan namelijk het bevoegde gezag. Loost uw bedrijf op het oppervlaktewater? Dan kunt u via de speciale meldingsmodule onderzoeken of u daarvoor een vergunning moet aanvragen of dat u de lozing alleen hoeft te melden. Meestal hoeft u geen vergunning aan te vragen. In dat geval meldt u de lozing en volgt u de algemene regels die in twee lozingenbesluiten staan. We maken namelijk grofweg een onderscheid in lozingen vanuit inrichtingen en lozingen buiten inrichtingen.

 • Voorwaarden

  Meldingsmodule lozen afvalwater

  • checken of een vergunning of melding nodig is,
  • inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen, en
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen.

  Naar meldingsmodule

 • Extra 2

  Wat is een inrichting?

  We spreken over een inrichting als de activiteit aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De activiteit is bedrijfsmatig (bijvoorbeeld met een winstoogmerk).
  • De activiteit wordt op een vaste locatie verricht.
  • De activiteit is een continue activiteit of wordt regelmatig of voor een langere periode verricht.

  Twijfelt u of uw activiteit aan deze voorwaarden voldoet of heeft u vragen over dit begrip? Dan kunt u het best contact opnemen met uw gemeente.

  Lozingen vanuit inrichtingen: het Activiteitenbesluit

  Een lozing die plaatsvindt vanuit een inrichting, zoals lozingen tijdens agrarische activiteiten of bij het opslaan van vervuilde stoffen,kan vallen onder de regels van het Activiteitenbesluit. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een meldingsmodule gemaakt waarmee u activiteiten in het kader van het Activiteitenbesluit digitaal kunt melden. Wanneer u hier een melding doet, stuurt het systeem deze automatisch door naar de gemeente en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Als u uw gegevens invult, ziet u direct of de activiteiten onder het Activiteitenbesluit vallen en welke (aanvullende) voorwaarden worden gesteld aan de activiteiten. Doe de melding ten minste vier weken voor aanvang van de activiteiten. Dan heeft het hoogheemraadschap voldoende tijd om het te beoordelen en eventueel voorschriften te stellen aan de lozing. Lukt het niet om uw lozingssituatie goed in te vullen in de meldingsmodule of worden de activiteiten niet genoemd in het Activiteitenbesluit, neem dan contact op met afdeling Vergunningen & Handhaving van HHNK.

  Lozingen buiten inrichtingen

  Lozingen die niet afkomstig zijn vanuit een huishouden of inrichting kunnen vallen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen. Het gaat bijvoorbeeld om lozen van (afval)water van een bodemsanering of werkzaamheden aan vaste objecten zoals bruggen of viaducten. Het besluit stelt alleen regels voor het lozen van afvalwater. U kunt digitaal een melding doen via het omgevingsloket. Ook hiervoor geldt dat u dit ten minste vier weken voor u begint met uw activiteiten doet.

  Verontreinigingsheffing

  Voor elke lozing op oppervlaktewater of in de riolering dient u verontreinigingsheffing te betalen.

  Meer informatie?