Klachtenprocedure bij aanbesteden

Home > Klachtenprocedure bij aanbesteden

Klachtenprocedure bij aanbesteden

 • Samenvatting

  We hebben een klachtenregeling zakelijk voor aanbestede diensten en voldoen daarmee aan de Aanbestedingswet. U kunt deze klachtenprocedure bij aanbesteden hier downloaden. De klachtenregeling draagt bij aan een snelle en zorgvuldige afhandeling van klachten.

 • Voorwaarden

  In de klachtenregeling staat onder andere dat de aanbestedende dienst:

  • minimaal twee personen binnen haar organisatie aanwijst die als onafhankelijk meldpunt fungeren. Deze personen hebben verstand van inkoop en aanbesteden, bij voorkeur een juridische achtergrond en zijn niet betrokken bij de aanbesteding waarover de betreffende klacht gaat;
  • in haar aanbestedingsbeleid een beschrijving opneemt van de klachtenprocedure;
  • bij iedere aanbesteding meldt waar ondernemers een klacht kunnen indienen en hoe de klachtenprocedure verloopt.
 • Zo werkt het

  Een klacht indienen

  Een eventuele klacht kunt u via onderstaand formulier indienen bij het Klachtenmeldpunt van HHNK

  Klacht indienen

  Wie kan een klacht indienen?

  Alleen ondernemers die graag een specifieke overheidsopdracht krijgen, kunnen een klacht indienen:

  • geïnteresseerde ondernemers;
  • (potentiële) inschrijvers en gegadigden;
  • onderaannemers van (potentiële) inschrijvers en gegadigden;
  • brancheorganisaties en branchegerelateerde adviescentra van ondernemers.

  Onderaannemers kunnen een klacht indienen, zolang ze niet klagen over de relatie tussen de hoofdaannemer en onderaannemer. Anoniem klagen kan niet. Wel kan een brancheorganisatie bezwaren met betrekking tot een specifieke aanbesteding, die bij een of meer ondernemers in de branche leven, als klacht indienen.

 • Hoe lang duurt de afhandeling?

  Wat voor soort klachten?

  Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die gemotiveerd aangeeft dat hij het niet eens is met de aanbesteding of een onderdeel daarvan. Klachten hebben betrekking op aspecten van aanbestedingen die binnen de werking van de Aanbestedingswet vallen. De aanbestedingen kunnen Europees of nationaal zijn. Onder nationale aanbestedingen vallen ook meervoudige onderhandse aanbestedingen.

  Klachten kunnen niet gaan over het aanbestedingsbeleid in het algemeen van de aanbestedende dienst. Klachten kunnen wel aan de orde stellen dat een bepaald handelen of nalaten van de aanbestedende dienst in een concrete aanbesteding in strijd is met wettelijke bepalingen of met andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden. Ook kan geklaagd worden over optreden van een aanbestedende dienst dat inbreuk maakt op een of meer van de voor aanbestedingen geldende beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit.

 • Verwijzingen

  klacht

 • Wet- en Regelgeving

  Klachten