Onderhoud en beheer van dijken

Home > Onderhoud en beheer van dijken

Onderhoud en beheer van dijken

Dijkenschouw en veiligheidstoetsing

Ieder jaar houden we een dijkenschouw. Dat betekent dat we alle waterkeringen controleren op oppervlakkige schades en deze repareren. Eens in de vijf jaar is er een uitgebreide veiligheidstoetsing. Daarbij hanteren we de landelijke veiligheidsnormen. Deze veiligheidsnormen zijn gebaseerd op de schade die ontstaat als een dijk het begeeft. Voldoet een dijk niet meer aan de veiligheidsnorm, dan is het tijd voor groot onderhoud of versterking.

Dijkversterking is maatwerk

Niet alle dijken zijn hetzelfde. Bovendien staan de dijken in verschillende gebieden. Zo hebben we te maken met bebouwing en bedrijvigheid, natuur, cultuurhistorie en de ondergrond van een dijk. Maar ook met kabels, leidingen, wegen, fiets- en wandelpaden. Een dijkversterking is daarom altijd maatwerk; we moeten puzzelen om tot de best haalbare én betaalbare oplossing te komen.

Een dijk versterken we bij voorkeur met hetzelfde materiaal. Een kleidijk bijvoorbeeld, versterken we in de ideale situatie met klei. Als er geen plaats is om een dijk hoger en breder te maken - bijvoorbeeld door bebouwing langs de dijk - kunnen we een damwand of betonconstructie maken. Dit is echter duur en niet erg duurzaam.

Hoe versterken we een dijk?

Onderstaande animaties laten zien op welke manieren we dijken kunnen versterken.

Samenwerking

Bij het vinden en realiseren van de beste manier om de dijken te versterken, neemt het HHNK het initiatief. We werken daarbij samen met verschillende partners, zoals het Rijk, de provincie en betrokken gemeenten. En we maken gebruik van de deskundigheid van ingenieursbureaus, kennisinstellingen, Rijkswaterstaat en andere waterschappen. Maar ook van adviesgroepen met daarin vertegenwoordigers van plaatselijke bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden

Advies en inspraak

Omdat een dijkversterking grote gevolgen kan hebben, betrekken we de omgeving in een vroeg stadium bij de plannen. We overleggen met de gemeente en andere organisaties die een rol spelen. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten, maken we nieuwsbrieven en bezoeken we omwonenden. Voordat een dijkversterkingsplan definitief wordt, kan iedereen het inzien en inspraak  hebben.