Onderhoud! Door wie?

Home > Onderhoud! Door wie?

Onderhoud! Door wie?

Het hoogheemraadschap controleert de sloten, het onderhoud doen we samen.

De onderhoudsplichtigen voor de sloten in Noord-Holland zijn onder andere het hoogheemraadschap, provincie Noord-Holland, gemeenten, natuurorganisaties, de spoorwegbeheerder en Rijkswaterstaat. Ook particulieren die eigenaar zijn van een perceel aan een sloot zijn onderhoudsplichtig.

In de Keur en de Legger Wateren, de regels voor het beheer, gebruik en onderhoud van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken, is vastgelegd wie het onderhoud van de sloten moet uitvoeren. Onderhoudsplichtigen moeten hun sloot op de vastgestelde breedte en diepte houden. 

Een sloot is goed onderhouden, als: 

  • de sloot vrij is van grofvuil, afval en drijfvuil;
  • riet en waterplanten de wateraanvoer en waterafvoer van de sloot niet belemmeren;
  • de walkanten in goede staat zijn;
  • de beschoeiingen goed zijn onderhouden;
  • de kunstwerken (zoals duikers, bruggen, keerschotten en dammen) schoon en in goede staat zijn. De eigenaar of belanghebbende van het kunstwerk is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloot tot 3,0 meter aan weerszijden van het kunstwerk. Ook aan de kant van de openbare weg;
  • de bomen en planten boven het wateroppervlak gesnoeid zijn, ten minste tot 3,0 meter boven de waterlijn. Er wordt een uitzondering gemaakt voor treurwilgen. Alleen in het geval dat de takken van treurwilgen het slootonderhoud en/of de doorvaart belemmeren moeten deze worden verwijderd of opgesnoeid.

Ruimte voor groei

Voorheen waren de spelregels voor de schouw voor elke sloot hetzelfde: de sloot moest volledig vrij zijn van vuil, waterplanten en riet. Door een andere kijk op het beheer van sloten in het algemeen én het beheren van natuurvriendelijke oevers zijn deze spelregels niet meer zo zwart/wit. Naast het belang van een goede aanvoer en afvoer van water zijn waterkwaliteit en ecologie ook van belang.