Noorderkwartier goed beschermd tegen het water

Home > Noorderkwartier goed beschermd tegen het water

Noorderkwartier goed beschermd tegen het water

Wij beheren 268 km primaire waterkeringen (de keringen die ons beschermen tegen het water van de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer) en hebben daar een wettelijke zorgplicht voor. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) getoetst of we deze zorgplicht goed invullen. Alle mogelijke veiligheidsrisico's die de primaire waterkeringen kunnen bedreigen zijn kritisch onder de loep genomen.

Dijken en duinen Hollands Noorderkwartier op orde

De ILT oordeelde dat HHNK "nagenoeg in control is voor zowel de inrichting als de uitvoering van zijn zorgplicht voor primaire keringen." Door een zorgcyclus van regelmatige inspecties, tijdige onderhoudswerkzaamheden, consistent vergunning verlenen, toezichthouden en handhaven, een alerte crisisorganisatie, correcte beoordeling van dijken en het uitvoeren van versterkingswerken, beschermen we het land tegen het water (zie bijgaande afbeeldingen). De toezichthouder constateerde wel enige verbeterpunten op het gebied van gegevensbeheer en op het gebied van toezicht en handhaving. Deze aandachtspunten hebben we inmiddels opgepakt.

Verheugd

Ons bestuur toont zich verheugd over het gedegen externe oordeel dat in lijn is met onze eigen bevindingen. Hoogheemraad Kees Stam: "Het is prachtig dat onze waterkeringen nu aantoonbaar op orde zijn, zowel op basis van ons eigen onderzoek als volgens het externe oordeel van de Inspectie. Niet dat we op onze lauweren gaan rusten, want het werk aan de waterveiligheid is nooit af. Zeker gezien onze talrijke versterkingswerken. Sterke dijken zijn van levensbelang voor Hollands Noorderkwartier".

Veiligheidsrisico's in beeld

De belastingbetaler verwacht beschermd te zijn tegen overstromingen. Wij zorgen daar in ons beheergebied al eeuwenlang voor en leggen in een jaarlijkse rapportage verantwoording af over de staat van de primaire keringen en de aanhoudende inspanningen die gedaan worden om de dijken en duinen op orde te houden. De rapportage is gebaseerd op interne onderzoeken, audits en evaluaties, en laat zien dat de meeste primaire keringen goed op orde zijn. Er is een beperkt aantal maatregelen voor beheersing van de waterveiligheidsrisico's noodzakelijk om de tijd tot de versterkingen te overbruggen.

Downloads