Overname beheer stedelijk water

Home > Niveau - 4 > Overname beheer stedelijk water

Overname beheer stedelijk water

In het stedelijk gebied wordt een groot deel van de grachten, vijvers, sloten en andere waterlopen beheerd en onderhouden door de betreffende gemeente. Dat gaat veranderen. Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw is besloten dat het handiger is dat het beheer en het onderhoud van al het water in stedelijke gebieden door één partij wordt gedaan: de waterbeheerder, ofwel het hoogheemraadschap.

Het gaat hierbij uitsluitend om het beheer en onderhoud van het stedelijk water, de peil-regulerende kunstwerken, zoals gemalen, stuwen, afsluiters, inlaten en kunstwerken voor de watercirculatie. De gemeenten blijven verantwoordelijk  voor de oeverbeschoeiing en de overige kunstwerken, zoals bruggen en duikers. Het bestuur van het hoogheemraadschap heeft als voorwaarde gesteld dat bij de overname van het beheer en onderhoud altijd met de gemeente een waterplan wordt opgesteld.

  • Legger

    In de legger is gedetailleerd vastgelegd wie wat in hoeverre moet onderhouden. De legger is onlosmakelijk verbonden met de Keur Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (hierna: keur) en algemene regels bij de keur. In de keur staat wat er wel en niet mag en wat moet. In de legger staat waar de keur van toepassing is.

 

 

  • Overname stedelijk water in voorbereiding