Verbetering verkeersveiligheid in Het Grootslag

Home > Actueel > Nieuws > Verbetering verkeersveiligheid in Het Grootslag

Verbetering verkeersveiligheid in Het Grootslag

RSS
Dit item is verlopen op 15-11-2018.

In polder Het Grootslag (West-Friesland) zijn de afgelopen jaren ernstige verkeersongelukken gebeurd. Als wegbeheerder in deze polder willen we graag het aantal ongelukken terugdringen.

Snelheden omlaag en kruisingen overzichtelijker

In samenwerking met een verkeersadviesbureau en met inbreng van bewoners, weggebruikers, LTO, gemeente en politie hebben we de verkeersproblematiek onderzocht. Nu gaan we maatregelen uitvoeren om de snelheden van de automobilisten omlaag te krijgen, de kruispunten beter zichtbaar te maken en de verschillende verkeersstromen beter te reguleren.

Inbreng van bewoners en weggebruikers

In 2017 is de verkeerssituatie besproken met bewoners van Het Grootslag. Weggebruikers hebben via een online enquête hun mening gegeven. De belangrijkste aandachtspunten die (een gevoel van) gevaar opleveren: te hard rijden, onoverzichtelijke kruispunten en voorrangsfouten, klei op de weg en de grotere verkeersdrukte door wegwerkzaamheden elders. Het hoogheemraadschap pakt de situatie aan met een heel pakket aan maatregelen. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van de betrokken, de limieten van het budget en de beschikbare ruimte van het gebied.

Snelheid

Nadat het we in 2017 al het kruispunt Gedeputeerde Laanweg / Kadijkweg hebben aangepast, krijgen de kruispunten van de Gedeputeerde Laanweg met de Gerrit de Vriesweg en de Kleiakkers eenzelfde inrichting. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid voor de weggebruiker. Verzakte groenstenen gaan we vervangen. De weg tussen de kruispunten, inclusief fietsstroken, krijgen een nieuwe asfaltlaag. Op lange rechte wegen kiezen we voor snelheidsremmende voorzieningen en extra borden om duidelijker te laten zien waar welke snelheid geldt. Daarnaast voeren we de komende jaren extra tellingen en snelheidsmetingen uit. Ook de bewustwordingscampagne tegen klei op de weg gaat onverminderd voort.

Overzichtelijkheid

Op het kruispunt Veilingweg / Grootslagweg verlengen we de aanwezige verkeersdruppels zodat het verkeer op de juiste wijze oversteekt. Met beplanting willen we de kruispunten duidelijker aangeven. Tegelijkertijd maaien we vaker de bermen op kruispunten voor beter zicht.

Reguleren verkeersstromen

De bestaande fietsroutes door het gebied worden beter aangegeven, zodat wegen zonder vrijliggend fietspad zo mogelijk kunnen worden vermeden. Het hoogheemraadschap is in gesprek met de provincie om het gebruik van de N302 aantrekkelijker te maken, zodat weggebruikers meer gebruik maken van die weg.

Evaluatie

Vanaf september 2018 voeren we de maatregelen uit om de verkeersveiligheid van het Grootslag te verhogen. Actuele informatie staat op www.hhnk.nl/werkindebuurt. In 2019 evalueren we de effecten van onze maatregelen op de verkeersveiligheid.