Terugblik op 2018: extra inzet door droge zomer

Home > Actueel > Nieuws > Terugblik op 2018: extra inzet door droge zomer

Terugblik op 2018: extra inzet door droge zomer

RSS
Dit item is verlopen op 26-08-2019.

Afgelopen jaar was extreem droog. Het neerslagtekort in de zomer liep op naar recordhoogte. Dit vroeg om extra inzet van het hoogheemraadschap voor het inlaten van voldoende zoet water vanuit het IJssel- en Markermeer. Ruim 200 medewerkers zijn betrokken geweest bij het beperken van de gevolgen van het neerslagtekort en echt kritische situaties hebben zich niet voorgedaan.

Dit is een van de resultaten benoemd in de jaarrekening, waarin we verantwoorden wat we hebben bereikt ten opzichte van de gestelde doelen in de begroting voor 2018. We hebben het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 5,3 miljoen.  

Wat hebben we nog meer gedaan?

Samen met onze partners zorgen we voor 'droge voeten' en voldoende en schoon water. Zo hebben we hard gewerkt aan de afronding van de dijkversterking van de Prins Hendrikzanddijk en de Waddenzeedijk op Texel en de Hoogwaterkering in Den Oever. Ook hebben we in 2018 35 kilometer boezemkades verbeterd. Het Projectplan Waterwet voor de versterking Markermeerdijken is vastgesteld en heeft ter inzage gelegen. Voor Durgerdam lag de focus op het doorlopen van een participatieproces met bewoners rond de integrale ruimtelijke plannen voor Durgerdam, waaronder de dijkversterking.    

Voor een betere bodem- en waterkwaliteit is samenwerking met agrariërs van groot belang. De Noord-Hollandse waterschappen, de provincie en de agrarische sector hebben het Landbouwportaal opgezet. Inmiddels hebben al 568 agrariërs gebruikgemaakt van deze subsidieregeling om maatregelen te nemen voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de bodemstructuur, het verminderen van bodemdaling en verzilting en het veerkrachtiger maken van de waterhuishouding in natte en droge perioden.

De komende jaren draagt het hoogheemraadschap het beheer van wegen over aan gemeenten. Met de West-Friese gemeenten en de gemeenten Uitgeest en Hollands Kroon hebben we een intentieovereenkomst ondertekend en op 1 januari 2019 heeft de eerste overdracht plaatsgevonden aan de gemeente Alkmaar.

Het afgelopen jaar wonnen we de Waterinnovatieprijs in de categorie Schoon Water voor NEW Hart voor de rwzi: een fysisch-chemisch en volledig circulair concept voor waterzuivering. Ook zijn we begonnen aan de uitvoering van ons Klimaat- en Energieprogramma. Hierin staat onze ambitie: CO2- en energieneutraal in 2025. Dit programma draagt bij aan de (inter)nationale afspraken over klimaatdoelstellingen.