Plannen Markermeerdijken naar algemeen bestuur

Home > Actueel > Nieuws > Plannen Markermeerdijken naar algemeen bestuur

Plannen Markermeerdijken naar algemeen bestuur

RSS
Dit item is verlopen op 10-01-2019.

Op dinsdag 14 augustus besprak het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap het Projectplan Waterwet en de Nota van beantwoording zienswijzen voor de Versterking Markermeerdijken. Het bestuur concludeerde dat de plannen voor de versterking van ruim 33 kilometer Markermeerdijken ter besluitvorming aan het algemeen bestuur kunnen worden aangeboden. Het algemeen bestuur besluit naar verwachting woensdag 19 september over de plannen.

Besluitvormingsprocedure

Het afgelopen half jaar stond in het teken van de behandeling van de zienswijzen die binnenkwamen op het dijkversterkingsplan en het doorvoeren van aanpassingen in de plannen. Voor een aantal locaties zijn de voorkeursalternatieven voor de dijkversterking aangepast, zijn aanpassingen in het Projectplan Water gedaan en zijn aanpassingen in het MER doorgevoerd.

Er is extra tijd genomen om alle zienswijzen zorgvuldig te behandelen en te beantwoorden. In de Nota van beantwoording zienswijzen is opgenomen welke inspraakreacties hebben geleid tot een aanpassing van de plannen.

Besluitvorming over de plannen vindt achtereenvolgens plaats door het hoogheemraadschap en Provincie Noord-Holland.

Procedure bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

  • Op 5 september wordt het Projectplan (inclusief de daarbij behorende Nota beantwoording zienswijzen en het milieueffectrapport) besproken in de commissie Water & Wegen. De vergaderstukken zijn voorafgaand aan de commissievergadering raadpleegbaar via de vergaderkalender.
  • Naar verwachting ligt het Projectplan op 19 september ter besluitvorming voor in de vergadering van het college van hoofdingelanden.

Procedure bij Provincie Noord-Holland

  • Op 24 september bespreekt de Statencommissie Natuur, Landbouw, Water, en Milieu de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de omgevingsvergunning.
  • Naar verwachting ligt de vvgb ter besluitvorming voor in de vergadering van Provinciale Staten op 8 oktober.
  • Naar verwachting ligt eind oktober een aantal documenten ter goedkeuring voor in de vergadering van Gedeputeerde Staten. Het gaat om het Projectplan, de omgevingsvergunning en de vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Na afronding van de besluitvormingsprocedure start een periode waarin indieners van een zienswijze beroep kunnen aantekenen bij de Raad van State.

Alliantie Markermeerdijken

De Alliantie Markermeerdijken is een samenwerking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de marktpartijen Boskalis en VolkerWessels. De Alliantie versterkt circa 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. De Noord-Hollandse dijken beschermen ruim een miljoen inwoners tegen overstromingen.