Nieuw bestuursakkoord Hollands Noorderkwartier

Home > Actueel > Nieuws > Nieuw bestuursakkoord Hollands Noorderkwartier

Nieuw bestuursakkoord Hollands Noorderkwartier

RSS
Dit item is verlopen op 05-04-2019.

De gemeenten, het hoogheemraadschap en het drinkwaterbedrijf in Hollands Noorderkwartier hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt bij het invullen van de waterketentaken: het verwerken van overtollig regenwater, het aanpakken van grondwaterproblemen, het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater en het leveren van drinkwater. Mede daardoor is een verwachte kostenstijging fors teruggedrongen, de kwaliteit van het beheer verhoogd en de personele kwetsbaarheid verlaagd. Het samenwerkingsverband wil die verbeteringen vasthouden en versterken en kwam daarvoor op 7 december bij elkaar om ambitieuze afspraken vast te leggen in een nieuw bestuursakkoord.

Achtergrond voor de intensievere samenwerking zijn diverse belangrijke ontwikkelingen die het werk in de waterketen beïnvloeden. Denk aan ruimtelijke adaptatie, energietransitie, de Omgevingswet, circulaire economie, waterkwaliteit en bruikbare en toegankelijke data.

Klimaatverandering, energietransitie en warmtenetten

Zo is in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat in 2018 is verschenen, de ambitie vastgelegd om uiterlijk in 2050 een klimaatrobuuste inrichting van Nederland te realiseren. In het Deltaplan 2019 wordt expliciet ook aandacht gevraagd voor de problematiek rond  bodemdaling. Thema’s als wateroverlast bij extreme neerslag, droogte, bodemdaling en de kwetsbaarheid van de waterketen­infrastructuur bij overstromingen hebben een directe relatie met de waterketentaken. De overstap op andere energiebronnen zal leiden tot ingrepen in de openbare ruimte. Het samenwerkingsverband zal bezien hoe de werkzaamheden slim zijn te  combineren. Ook de invloed van warmtenetten op de temperatuur in het drinkwaternet verdient volop aandacht.

Omgevingswet, circulaire economie, waterkwaliteit en data

Daarnaast treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. Maatschappelijke doelen van het stedelijk waterbeheer en de bescherming van drinkwaterbronnen zullen een plek krijgen in de Omgevingsvisies en waterbeleidsplannen. Ook biedt de waterketen volop kansen bij te dragen aan de circulaire economie door het terugwinnen van grondstoffen en energie en het hergebruik van gezuiverd afvalwater. Ook is de laatste jaren de aandacht voor waterkwaliteit sterk toegenomen. Aan twee versnellingstafels wordt landelijk gewerkt aan de thema’s landbouwstoffen en opkomende stoffen (inclusief medicijnresten). De afvalwaterketen speelt een belangrijke rol bij opkomende stoffen. Zo is 95% van de belasting van oppervlaktewater met medicijnresten afkomstig uit stedelijk afvalwater. Tot slot is op 31 oktober 2018 de aanvulling op het Bestuursakkoord Water getekend. Naast aandacht voor het voortzetten van de goede samenwerking en het implementeren van de Omgevingswet, vraagt het akkoord ook aandacht voor bruikbare en toegankelijke data en voor cybersecurity, onderwerpen die de waterketen direct raken.

Nieuw bestuursakkoord

Deze ontwikkelingen hebben invloed op de samenwerking binnen Noorderkwartier. De 28 gemeenten, het drinkwaterbedrijf en het hoogheemraadschap willen gezamenlijk richting geven aan de veranderingen. Het gaat daarbij om voortzetting van de bestaande samenwerking en een verbreding gericht op de bijdrage vanuit de waterketen aan de geschetste ontwikkelingen. Daarbij wordt ook verbinding gezocht met partijen en actoren die de nieuwe ontwikkelingen trekken.  Op 7 december tekenden alle betrokken partijen het nieuwe bestuursakkoord en committeerden zich aan deze gezamenlijke ambities.