Landelijke actiedag handhaving glastuinbouw

Home > Actueel > Nieuws > Landelijke actiedag handhaving glastuinbouw

Landelijke actiedag handhaving glastuinbouw

RSS
Dit item is verlopen op 05-01-2018.

Op woensdag 11 oktober controleerden 14 van de 23 de waterschappen samen met omgevingsdiensten in heel Nederland de zogenoemde nullozers in de glastuinbouw. Nullozers zijn glastuinbouwbedrijven die  aangeven geen enkele lozing meer te hebben van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen.

 

Zij recyclen hun afvalwater binnen het bedrijf. Dit vervuilde water komt niet meer in riool of oppervlaktewater terecht. Doel van de controle is anticiperen op de komende zuiveringsplicht door een wijziging in het activiteitenbesluit milieubeheer waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen de waterkwaliteit verslechteren. Het uiteindelijke doel is de waterkwaliteit verbeteren: schoon water.

Het hoogheemraadschap werkte samen met de drie omgevingsdiensten: de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, de Omgevingsdienst IJmond en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. We bezochten vier bedrijven in ons gebied die hebben aangegeven niets meer te lozen. Daarvan bleken er drie inderdaad een nullozer te zijn.

Tijdens het bezoek onderzochten we de waterstromen van het bedrijf (drain-, drainage- en filterspoelwater) en toetsten we of het bedrijf echt geen afvalwater meer loost op riolering of oppervlaktewater. Deze toetsing gebeurt volgens het gezamenlijke protocol van de waterschappen, gemeenten, Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA), LTO NL open teelten en LTO Glaskracht Nederland. Als het bedrijf geen afvalwater meer loost, krijgt het bedrijf de status 'nullozer' en deze status wordt bevestigd met een bezoekverslag. Met deze status hoeft het bedrijf geen zuiveringstechnische voorziening aan te schaffen om gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater te zuiveren en kan het hiermee een certificaat aanvragen voor de aanschaf van sommige gewasbeschermings-middelen.

In ons gebied zijn circa 340 glastuinbouwbedrijven gevestigd. Volgens hun eigen rapportages zouden in totaal circa 100 bedrijven in aanmerking komen voor de status 'nullozer'. De overige 240 bedrijven moeten onderzoeken of ze hun afvalwater ook kunnen hergebruiken of dat ze een zuivering aanschaffen.  

De landelijke actiedag zorgde voor gelijktijdige en gelijksoortige controles in de glastuinbouwsector. De bezochte tuinders ervoeren het bezoek positief. Samen wisselen we ervaringen uit, zodat we alle bedrijven in Nederland op een gelijke manier behandelen en samen werken aan schoon water.