Het Waterprogramma: eenvoudig beter!

Home > Actueel > Nieuws > Het Waterprogramma: eenvoudig beter!

Het Waterprogramma: eenvoudig beter!

RSS
Dit item is verlopen op 01-05-2017.

Het Waterprogramma is genomineerd voor de Eenvoudig Beter Trofee. De minister van Infrastructuur en Milieu reikt de prijs op 12 april 2017 uit aan een project dat veel waardering verdient voor de manier waarop men nu al in de geest van de Omgevingswet werkt. Het stemmen is begonnen, help jij het Waterprogramma/HHNK om de trofee binnen te halen? Breng dan nu jouw stem uit! 

Stemmen

Het Waterprogramma

Hoe zorgen we samen in de toekomst voor veilige dijken, droge voeten en voldoende schoon water? Zeker nu het klimaat verandert, kunnen we de beheersing van de maatschappelijke gevolgen alleen samen dragen. Maar hoe doen we dat, ook met het oog op de nieuwe netwerksamenleving die onder invloed van sociale media razendsnel verandert? HHNK heeft in de periode 2013-2015 samen met partners en de omgeving voor de middellange termijn een Waterprogramma gemaakt. Centraal stonden de vragen: wat zijn de meest concrete en kansrijke oplossingen om ons waterbeheer toekomstbestendig te maken? Waarmee gaan we in de periode 2016-2021 aan het werk? Meer informatie over het waterprogramma kun je hier vinden.

Ambitie en structuur

De ambitie was om een gezamenlijk en breed gedragen Waterprogramma op te stellen, waarin beleid, maatregelen, programma’s, projecten en samenwerkingsverbanden staan die we in de periode 2016-2021 gaan uitvoeren, zodat we het waterbeheer toekomstbestendig maken en we Noord-Holland boven het Noordzeekanaal met elkaar bewoonbaar houden. Behalve een grootschalige raadpleging van onze omgeving tijdens een aantal watertafels (300 deelnemers), waar gevraagd werd om wateronderwerpen die men van belang vond, te agenderen, zijn ook een aantal belangrijke partners uitgenodigd om deze wateronderwerpen verder te selecteren en te prioriteren. De deelnemende partners waren de provincie Noord-Holland, LTO (namens Landbouw), Natuurmonumenten (namens Natuur), PWN (namens drinkwater en kabels & leidingen), Wageningen UR (namens Kennisinstituten) Veiligheidsregio Zaanstreek/Waterland (namens de Veiligheidsregio's) en Rijkswaterstaat. Met deze partners gaven we samen vorm aan het proces en de inhoudelijke richting van het Waterprogramma. In deze setting was HHNK ook een gelijkwaardige partner. Onder leiding van een daarvoor aangestelde Deltaprogrammeur boog het partneroverleg zich over verschillende vraagstukken en aangedragen onderwerpen en stelde zo een wateragenda samen van 18 bouwstenen. Elke partner ontfermde zich over twee bouwstenen. Voor elke bouwsteen werd een trekker gezocht met een groot belang en er werd een eerste aanzet tot een businesscase gemaakt van elke bouwsteen.

Bouwstenen

Het partnerproces werd door HHNK gefaciliteerd door middel van een onafhankelijk voorzitter in de persoon van Deltaprogrammeur Henk Schobben. Hij trad steeds op als bruggenbouwer naar de omgeving. De partners waren gezamenlijk verantwoordelijk voor het bouwstenendocument, dat na uitwerking ontstond en waarin alle afspraken over de bouwstenen waren opgenomen. In het Waterprogramma werd aangegeven hoe HHNK met de bouwstenen wilde omgaan en met welke inzet HHNK aan de bouwsteen wilde werken. Ook van de partners werd gevraagd hierover een uitspraak te doen. Verschillende bouwstenen zijn ondertussen succesvol verder uitgewerkt en hebben geleid tot intentieverklaringen en samenwerkingsovereenkomsten. Voor de komende jaren blijft het partneroverleg functioneren als een platform (netwerkknooppunt) waar ideeën en nieuwe bouwstenen worden besproken en verkend. Zij vormen als het ware één van de samenlevingsknooppunten waar het hoogheemraadschap aan deelneemt en mee in contact blijft. In het partneroverleg worden geen besluiten genomen, maar de deelnemers voeden hun organisaties met (nieuwe) ideeën om samenwerking te vergroten en te verbeteren. Verankering en besluitvorming vindt plaats in de bestuurlijke gremia van elke organisatie. Het platform functioneert dus buiten het bestuurlijke domein als een soort ideeëngenerator en samenlevingsthermometer.