Geen doodgespoten taluds in Hollands Noorderkwartier

Home > Actueel > Nieuws > Geen doodgespoten taluds in Hollands Noorderkwartier

Geen doodgespoten taluds in Hollands Noorderkwartier

RSS
Dit item is verlopen op 31-03-2016.

In oktober 2015 controleerden we samen met onze handhavingspartners de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de milieupolitie Noord- Holland Noord vanuit de lucht op veldbespuitingen. Er werden tijdens de controle geen doodgespoten sloottaluds aangetroffen.

Het gehele gebied ten noorden van het Noordzeekanaal tot aan Den Oever werd bekeken. Voor bloembollenteelt en akkerbouw mag er gespoten worden met gewasbeschermingsmiddelen, mits men zich aan de regels houdt en bijvoorbeeld niet te dicht in de buurt van sloten spuit. Er werden tijdens de controle geen doodgespoten sloottaluds aangetroffen. Zodoende hoefden we niet strafrechtelijk op te treden. Het zogenoemde 'naleefgedrag' van agrariërs is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren; ze houden zich beter aan wet en regelgeving bij taludbespuitingen. Dat is goed nieuws.

Grote verbetering

De luchtsurveillance leidde dit jaar tot 4 schriftelijke waarschuwingen en de bekendmaking van de actie leidde nog tot 5 waarschuwingen via gebiedsbeheerders. In totaal hebben 9 bloembollenkwekers en akkerbouwers een schriftelijke waarschuwing gekregen vanwege  bespuitingen in de teeltvrije zone.  In 2014 moesten we in tegenstelling tot dit jaar, wél strafrechtelijk optreden (10 boeterapporten) en hebben we 14 keer een schriftelijke waarschuwing gegeven. Ten opzichte van vorig jaar kunnen we dus een grote verbetering constateren in het naleven van wet en regelgeving.

Effectieve samenwerking in toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving van het naleven van wet en regelgeving vanuit de lucht verliep efficiënt, effectief en relatief goedkoop. De samenwerkende handhavingspartners zijn tevreden. In een kort tijdbestek is een groot areaal bekeken. Inclusief gebieden die niet aan een weg liggen. Eveneens belast je de agrariërs niet met een onnodig bezoek. Controle vanuit de lucht gaat sneller, maar locaties waar het vermoeden van overtreding bestaat, moeten nog wel gericht vanaf de grond gecontroleerd worden. Dit wordt gedaan om het klepelen van gras in de sloottaluds uit te sluiten; vanuit de lucht kan een doodgespoten talud en klepelen van het talud verward worden.

Volgend jaar weer luchtsurveillance

In 2016 zetten we wederom luchtsurveillance in om veldbespuitingen te controleren. Naast agrariërs hebben we ook aandacht voor particulier gebruik van verboden middelen of onzorgvuldig gebruik van middelen op basis van glyfosaat zoals roundup. Wij hopen dat controle op den duur helemaal niet meer nodig is omdat iedereen zich dan inspant om schadelijke stoffen weg te houden van bodem en water.