Eerste maaironde groene dijken van start

Home > Actueel > Nieuws > Eerste maaironde groene dijken van start

Eerste maaironde groene dijken van start

RSS
Dit item is verlopen op 01-08-2018.

Vanaf 1 juni zijn de maaiers weer aan het werk om de begroeiing op de dijken in conditie te houden. Tot half juli maaien we zo'n 1.350 kilometer. Een gezonde en gevarieerde groene dijkbekleding beschermt de dijk en houdt de grond met de wortels stevig bij elkaar. Ook valt na het maaien beter te zien waar kale plekken of andere beschadigingen aan de dijk hersteld moeten worden.

Twee keer per jaar maait het hoogheemraadschap de groene dijken in Hollands Noorderkwartier. Vanaf juni en straks vanaf 1 september tot half oktober nogmaals. Het maaien gebeurt in perioden dat de natuur relatief het minste schade oploopt.

Energie

We streven naar een goede erosiebestendige grasmat. Dankzij een zorgvuldig maaibeleid - dus niet te veel en niet te weinig - richten planten en grassen hun energie in wortelvorming in plaats van bladvorming. Dat is goed voor een stevige dijk. We maaien machinaal of door beweiding met schapen, of door een combinatie van beide.

Plantvariatie voorkomt erosie

Zonder de maairondes zouden berenklauw, groot hoefblad, brandnetels en distels de overhand krijgen en andere planten verdringen. Hoe meer variatie, des te beter het netwerk van wortels onder de grond. Wortels grijpen in elkaar en 'kitten' de bodemdeeltjes aan elkaar doordat ze via wortelhaartjes en schimmeldraden wortelsappen uitscheiden. Dit zorgt voor een betere beschermende toplaag en daarmee een stevige waterkering. Een goede toplaag beschermt de dijk tegen erosie. Het regenwater loopt van de dijk af zonder gronddeeltjes mee te spoelen.

Machines en schapen

Het maaien gebeurt meestal machinaal, door een aannemer of door onze eigen medewerkers. Het maaisel voeren we meestal af, zodat de begroeiing niet verstikt.

Op 10 à 20% van onze dijken grazen schapen. Zij vervullen de rol van een natuurlijke maaimachine. De schapen blijven niet te lang op één plek, zodat we kaalslag en vertrapping van de grond voorkomen. Marijke Dirkson is de professionele schaapherder die zorgvuldig met haar kudde over onze dijken trekt.

Rekening houden met verschillende belangen

Op plekken waar beschermde planten groeien, laten we een kwart van de vegetatie ongemoeid, zodat de planten zaad kunnen zetten. Dit zogenoemde 'mozaïekbeheer' is ingegeven door de Natuurbeschermingswet. Bloeiende planten trekken vlinders en insecten aan en te vroeg maaien heeft direct een negatieve invloed op hun voortbestaan.

Met name bij de agrarische sector bestaat angst voor het overwaaien van 'plaagsoorten'. Over het algemeen valt het zaad dicht bij de moederplant en is de verspreiding lokaal, maar grote plekken met veel eenzijdige woekerplanten zijn ook voor het dijkbeheer een ongewenste situatie. Deze grote plekken kunnen aangemeld worden via 072 582 8282, waarna onze gebiedsbeheerder contact opneemt.

Maaien is een van de onderhoudswerkzaamheden van het hoogheemraadschap die zorgen voor een stevige, veilige dijk waarmee Hollands Noorderkwartier wordt beschermd tegen het water. Naast het maaien van waterkeringen voor de waterveiligheid, maaien we ook bermen langs onze wegen voor verkeersveiligheid en waterlopen voor de aan- en afvoer van water ter voorkoming van watertekort en wateroverlast.