Droogte houdt aan

Home > Actueel > Nieuws > Droogte houdt aan

Droogte houdt aan

RSS
Dit item is verlopen op 01-08-2018.

De droogte in Nederland houdt aan. Ook in het Noorderkwartier loopt het neerslagtekort op. Inmiddels is er een tekort van meer dan 225 mm. In ons draaiboek Droogte Waterkeringen is dit een normoverschrijding. Dat betekent dat HHNK de komende dagen maatregelen gaat nemen.

Waterkeringen

Een deel van onze dijken bestaat uit veen met een kap van klei erover. Veendijken hebben de neiging om eerder uit te drogen dan kleidijken. Deze venige dijken liggen in de regio's Waterland en Zaanstreek. We zullen dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 juli een inspectieronde doen op 59 kilometer droogtegevoelige dijken. Aan de hand van de resultaten hebben we een beeld van de staat van deze dijken en of er eventuele maatregelen nodig zijn. De kaart met de droogtegevoelige dijken is onder dit artikel als download toegevoegd..

Watersysteem

Ons watersysteem is op dit moment goeddeels op orde. We kunnen op het vasteland nog steeds water inlaten vanuit IJssel- en Markermeer, omdat deze nog gevoed worden door de grote rivieren. Op Texel, omgeven door zout zeewater, kan er geen water ingelaten worden en zijn we voor de aanvoer afhankelijk van uitstroomwater van de RWZI Evertskoog. Rijkswaterstaat bepaalt als beheerder van de grote meren hoeveel we mogen inlaten vanuit de meren. Ook bepaalt zij het moment waarop de aanliggende waterschappen minder mogen inlaten. We merken dat de aanvoer van water via de grote rivieren afneemt.

Niet overal bereikt het ingelaten water de kleinere sloten. Vaak wordt dit veroorzaakt door aanwezige waterplanten en/of vuil in duikers. We hebben onze maaiprioriteiten hierop aangepast. Daarnaast roepen we perceeleigenaren die een onderhoudsplicht hebben op om zelf ook te kijken wat ze kunnen doen om de doorstroom in de waterloop te bevorderen.

Blauwalg

Het mooie en warme weer nodigt uit tot zwemmen. Datzelfde mooie weer kan echter ook leiden tot een groei en bloei van blauwalg. En daar kun je beter niet in aanraking mee komen. Wie wil zwemmen, kan even kijken op zwemwater.nl voor de actuele zwemwaterkwaliteit. In onze Q&A staat meer informatie over blauwalg

Download