Controle veehouderijen op mest- en veevoerafspoeling

Home > Actueel > Nieuws > Controle veehouderijen op mest- en veevoerafspoeling

Controle veehouderijen op mest- en veevoerafspoeling

RSS
Dit item is verlopen op 01-05-2016.

We controleren ook dit jaar tussen februari en april of veehouders maatregelen treffen om te voorkomen dat mest of veevoer het oppervlaktewater verontreinigen. Steekproefsgewijs worden de meer dan 1700 veeteeltbedrijven tussen het Noordzeekanaal en Texel bezocht.

Voor de waterkwaliteit is het van groot belang dat veehouders mest en veevoer goed opslaan. De meeste veehouders zijn zich hiervan bewust. Reststoffen van mest en veevoer die in het slootwater terechtkomen leiden tot een forse groei van algen en waterplanten. Dit gaat ten koste van het waterleven in de sloot. Het is bovendien slecht voor de kwaliteit van het drinkwater voor het vee.

Inrichting erf belangrijk voor waterkwaliteit

Tijdens het bezoek kijkt onze controleur naar de inrichting van het erf; of mest en veevoer volgens de wettelijke richtlijnen opgeslagen zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat mest en veevoer minimaal 5 meter van het talud van een sloot liggen en er geen afvoersystemen naar de sloot lopen. Om de waterkwaliteit te testen nemen we zo nodig proefmonsters van het water op het erf en in de omringende sloten.

Bijna 90% van de veehouders doet het goed

Uit de inspectie van 2015 blijkt dat 80 tot 90% van de veehouders zich aan de richtlijnen houdt. In 2014 was dat ook zo. In 2013 was het 70%. We zien hier een stijgende lijn ten opzichte van voorgaande jaren, en zien deze lijn graag verder stijgen. De meeste veehouders hebben hun erf zo ingericht dat er geen mest en veevoer in de sloot terecht komt. Als er aandachtspunten geconstateerd worden, moeten die - afhankelijk van de ernst - binnen een bepaalde termijn - opgelost worden. Een opsporingsambtenaar van het Openbaar Ministerie kan de veehouder beboeten als dit niet gebeurt.

Om te voorkomen dat de reststoffen in de sloot terechtkomen moeten veehouders maatregelen treffen: zoals de mestplaat groot genoeg maken, afvoergreppels naar de sloot dichtmaken, een put dicht maken, een rand aarde aanbrengen zodat afvoer naar sloot onmogelijk is, veevoersilo's en het erf na het voeren aanvegen, en afdekken van de veevoederopslag. Door zorgvuldig te werken op hun erf en door het nemen van eenvoudige preventieve maatregelen helpen veehouders de lokale waterkwaliteit sterk te verbeteren.

Meer info over veehouderij en emissies: www.goedboerenerf.nl