Concept Regionale Energiestrategie gereed

Home > Actueel > Nieuws > Concept Regionale Energiestrategie gereed

Concept Regionale Energiestrategie gereed

RSS

Gemeenten, waterschappen, de provincie en de netwerkbeheerders in de verschillende deelgebieden van Noord-Holland hebben vandaag het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vrijgegeven voor verdere behandeling. Hollands Noorderkwartier participeert in twee RES-regio’s  te weten Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Het concept laat zien welke stappen in de regio kunnen worden genomen richting een fossielvrije toekomst.

Waarom een RES?

Een Regionale Energiestrategie (RES) is een samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven en burgers waarin op regionaal niveau invulling wordt gegeven aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord (juni 2019). Elke RES is verantwoordelijk om uiterlijk in 2021 aan het rijk aan te bieden hoeveel energiereductie, -hergebruik en –opwekking zij kunnen realiseren binnen de ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke kaders.

Conceptstrategie

De conceptstrategie die nu voorligt, geeft een totaalbeeld van de vraag naar en de mogelijkheden voor verduurzaming van de elektriciteit, warmte en brandstoffen en houdt daarbij rekening met landschap, inwoneraantal en de gebouwde omgeving in de regio. Samen werken wij toe naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen.

Rol van Hollands Noorderkwartier

Waterschappen ondervinden de gevolgen van het veranderende klimaat op vele manieren in het dagelijks werk. Denk aan periodes van hevige neerslag of juist langdurige droogte, de zeespiegelstijging, en hittestress. Daarom richten we ons gebied klimaatbestendig in en willen we energieneutraal zijn in 2025. Met verschillende programma’s binnen HHNK dragen we bij aan de doelstellingen van de RES.

Het concept van de RES ligt nu bij de colleges van burgemeester en wethouders, Gedeputeerde Staten en de Dagelijks Besturen van de Waterschappen en is hier in te zien. Daar is ook alle informatie te vinden over het vervolgproces.

Achtergrondinformatie

In het Klimaatakkoord van 2018 is afgesproken dat we in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dat betekent o.a. dat Nederland in 2030 35 TWh aan duurzame energie moet opwekken. Daarvoor is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Iedere regio onderzoekt hoeveel zij kan bijdragen aan die 35 TWh. Hoe de regio de duurzame energie wil opwekken, staat beschreven in de Regionale Energiestrategie (RES). Eerste stap daarin is de concept-RES. Daarin zijn de resultaten verwerkt van de onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten die zijn gehouden over de opwek van duurzame energie. De concept-RES wordt besproken in de gemeenteraden, de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen. In oktober 2020 wordt de concept-RES aangeboden aan het Nationaal Programmabureau RES en het Planbureau voor de Leefomgeving. Zij beoordelen de RES’en en berekenen of de 30 energieregio’s bij elkaar de 35 TWh halen. Wanneer dit niet zo is, kan het zijn dat sommige regio’s de opdracht krijgen meer duurzame energie te gaan opwekken (Route 35). De gemeenten en provincies besluiten zelf hoe ze de RES vertalen in hun Omgevingsbeleid. De waterschappen vertalen de concept-RES naar hun waterbeheerprogramma. Iedere twee jaar komen er nieuwe, aangevulde versies van de RES’en.