Aan de slag met het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

Home > Actueel > Nieuws > Aan de slag met het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

Aan de slag met het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

RSS
Dit item is verlopen op 08-05-2018.

Het klimaat verandert. De urgentie voor een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland is hoog. Nederland wordt steeds vaker getroffen door clusterbuien die leiden tot grootschalige wateroverlast situaties. De intensiteit van deze buien is veel sneller toegenomen dan eerder werd gedacht. Ook Noord-Holland blijft daarbij niet gespaard

Dit hebben we deze maand ook gezien, waarbij in de eerste helft van de maand september in delen van ons gebied al ruim 200 mm neerslag is gevallen, tegen normaal 80 mm in de hele maand september. Dit betekende dat alle gemalen volop in bedrijf gingen en op verschillende plaatsen het hoogheemraadschap noodpompen heeft ingezet om het water weg te krijgen.

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

Het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie pleit voor een snellere en intensievere aanpak. Bestuurders vanuit heel Nederland steunen het plan en willen samen aan de slag. Op Prinsjesdag 2017 heeft het kabinet het Deltaplan aan de Tweede Kamer aangeboden. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie beschrijft maatregelen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het bevat een langjarige en planmatige aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

U opent DP 2018 door hier te klikken. DP2018 is tevens te vinden op www.deltacommissaris.nl.

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk met concrete acties en doelen voor de verantwoordelijke overheden. Ook andere partijen hebben een grote rol in de opgave van het Deltaplan en de aanpak ervan. Ruimtelijke adaptatie bepaalt de manier waarop we onze woningen en bedrijven bouwen, onze tuinen, openbare ruimte en natuur inrichten, onze landbouw vormgeven en hoe we onze netwerken en infrastructuur aanleggen, in stand houden en beheren. Een adaptieve inrichting van Nederland is een opgave waar iedereen aan bijdraagt.

Samen aan de slag

We staan dan ook met elkaar voor de vraag hoe we de gevolgen van klimaatverandering (te veel water, te weinig water, hittestress) kunnen verminderen en opvangen. Om dit succesvol te kunnen doen is samenwerking essentieel en we willen dan ook graag samen de ambities vaststellen en maatregelen vinden en uitvoeren. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de klimaatverandering voor het waterbeheer voert het hoogheemraadschap momenteel een uitvoerige studie uit. Daarmee kunnen we veel meer in detail bepalen wat er gebeurt bij extreme weerssituaties. Naast zelf het goede voorbeeld te geven en samen aan de slag te gaan, is het ook van belang dat inwoners en bedrijven bewust zijn van wat zij zelf kunnen bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van hemelwater (regenton) of minder verstening (tegel eruit, plantje erin). Wilt u zien welke gevolgen de klimaatverandering bij u in de buurt kan hebben kijkt u dan op de klimaatatlas (https://hhnk.klimaatatlas.net/) van het hoogheemraadschap.

Wat doet HHNK?

In de aanpak van wateroverlast is HHNK gestart om gebiedsbreed de kwetsbaarheden in beeld te brengen. Daarbij geven we een concrete invulling aan een stresstest voor het onderdeel wateroverlast, zoals in het deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staat beschreven. Er is alleen nog geen sluitende methodiek beschikbaar die beschrijft hoe je een gebied klimaatbestendig moet inrichten. Ook zijn er nog geen instrumenten beschikbaar om de methodiek uit te voeren.

Daarom stelde Deltares, in opdracht van HHNK, het rapport 'Brede methodiek Wateroverlast' op. Dit rapport beschrijft de methodiek en het bijbehorende instrument. De essentie van de voorgestelde methodiek is een stresstest, waarbij een beperkt aantal klimaatbuien met een (hoge resolutie) model van het gebied worden doorgerekend. De ontwikkelde methodiek is zowel toepasbaar in stedelijk als in het landelijk gebied en is binnen Hollands Noorderkwartier getoetst op zijn waarde en uitvoerbaarheid.

Het rapport 'Brede methodiek Wateroverlast' is hier te lezen: