Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Lezing over ontstaansgeschiedenis droogmakerij de Beemster

  Op dinsdag 28 januari verzorgt onze oud-medewerker Gervien Pielage een interessante lezing over de bijzondere ontstaansgeschiedenis van de Beemster, de eerste grote droogmakerij in ons gebied. De lezing is volgeboekt, aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

 • Legionella rioolwaterzuiveringen

  Uit een onderzoek van het RIVM blijkt dat sinds 2013 het aantal Legionellabesmettingen in Nederland is verdubbeld naar 600 gevallen. Als bron worden waterzuiveringsinstallaties genoemd. HHNK heeft de besmettingsrisico’s in het eigen verzorgingsgebied onderzocht. Die blijken verwaasloosbaar.

 • Hollands Kroon beheert nu alle wegen in eigen gemeente

  Sinds 1 januari beheert de gemeente Hollands Kroon alle wegen in de hele gemeente. Oók de polderwegen buiten de bebouwde kom van Nieuwe Niedorp, die van oudsher door ons beheerd werden. In totaal gaat het om 115 kilometer aan wegen inclusief de bijbehorende wegsloten, bermen, bruggen, bomen, lichtmasten en verkeersborden.

 • HHNK aandeelhouder van AquaMinerals

  HHNK is aandeelhouder geworden van AquaMinerals, voorheen de Reststoffenunie. Hiermee verzekeren we ons van de diensten van AquaMinerals om grondstoffen uit afvalwater te verwaarden.  

 • Hoogheemraadschap zoekt jeugdbestuurder

  Ben jij tussen de 13 en 15 jaar en wil je meedenken over het waterbeheer in Noord-Holland? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als jeugdbestuurder heb je een leerzame en leuke functie. Dijkversterkingen, rioolwater zuiveren, waterleven en waterbeheer; allemaal boeiende zaken waar jij je mee bezig kunt houden.

 • Maak kennis met het project dijkversterking Wieringermeerkering

  Sommige delen van de Wieringermeerkering voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Het gaat om het westelijk deel van de dijk: een deel van de dijk rondom het Amstelmeer, drie sluizen (Haukeskeersluis, Haukesschutsluis en de Ulkesluis) en 300 meter dijk langs het Waardkanaal, ter hoogte van Kolhorn.

 • Duurzame investeringen in de toekomst

  Komende jaren investeert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier flink in rioolwaterzuiveringsinstallaties, zonnepanelen en gemalen. Ook start HHNK met een programma waarin HHNK het watersysteem robuuster, flexibeler, toekomstbestendig en energiezuiniger maakt. Al deze investeringen staan in het teken van de kerntaken: veilig, schoon en voldoende water. Taken die vanwege klimaatverandering urgenter, kostbaarder en ingewikkelder worden.

 • Lezing over de restauratie van schilderijen van het hoogheemraadschap

  Op dinsdag 3 december verzorgen restauratoren Femke van der Knaap en Rob Boekel een interessante lezing in het centrale kantoor van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard.

 • Controle akkerbouwers op juist gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Van aardappelen tot suikerbieten: de meeste gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Het risico bestaat echter dat deze stoffen in het oppervlaktewater komen. De afgelopen maanden hebben we de percelen van bijna 200 akkerbouwers bezocht. En wat blijkt: 86% van die akkerbouwers doet het goed. 

 • Wateroverlast en Westerdijk

  De Westerdijk is op dit moment stabiel. Dat hebben metingen van de zichtlijnen en metingen van de scheur uitgewezen. De dijk beweegt niet meer en de scheur groeit ook niet meer.

 • Heel veel regen - reparatie Westerdijk Hoorn

  De afgelopen 24 uur heeft het heel veel geregend. Langs de lijn Alkmaar-Heerhugowaard-Hoorn viel tot 60mm in een etmaal. Dat is meer dan de helft van het maandgemiddelde in oktober. Aan de Westerdijk in Hoorn is de neerslag van de afgelopen weken niet schadeloos voorbij gegaan.

 • Watersymposium 2019

  Omgevingswet is ruimte geven!

 • Expositie 'Opgefrist'

  De tentoonstelling 'Opgefrist' zet acht onlangs gerestaureerde schilderijen uit onze collectie in de spotlights. De expositie is tot en met 29 november tijdens kantooruren te zien in ons kantoor aan het Stationsplein 136 in Heerhugowaard.

 • Is uw sloot al schoon?

  Vanaf maandag 21 oktober controleren zo'n honderd schouwmeesters de sloten in ons gebied. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn.

 • Lezingenreeks in Informatiecentrum Kust in Petten

  In oktober organiseren we een serie interessante lezingen in het Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee in Petten. De lezingen vinden plaats op vier dinsdagmiddagen en zijn gratis.

 • Kunnen onze dijken de storm weerstaan?

  Onze gebiedsbeheerders zijn weer op pad om de dijken en duinen aan de Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer en het Noordzeekanaal te controleren.

 • Kom langs in het Noorderpolderhuis

  Langs de Molendijk tussen Schermerhorn en Ursem ligt een glanzende polderparel: het Noorderpolderhuis. Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 14 september staan de deuren open.

 • Lezing over de Noord-Hollandse waterschappen tijdens de Tweede Wereldoorlog

  Op dinsdag 10 september verzorgen Thea en Jan de Roos een interessante lezing in het centrale kantoor van het hoogheemraadschap in Heerhugowaard. Zij publiceerden onlangs het boek Geen soldaat kan de polder regeren! over de Noord-Hollandse waterschappen in oorlogstijd. Aanmelden is niet meer mogelijk.

 • Meer bezoekers EXPO Dijk in Uitvoering

  De EXPO Dijk in Uitvoering trekt steeds meer bezoekers. Na de eerste helft van 2019 staat de teller op 1050 bezoekers, aanzienlijk meer dan de 606 in de tweede helft van 2018. Van de 1050 bezoekers kwamen er 876 in groepsverband, 134 individueel en 40 na een presentatie in het projectkantoor.

 • Plannen voor versterken van zeven sluizen positief ontvangen door HHNK-bestuur

  Op 9 juli heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden positief besloten op de plannen voor de versterking van zeven sluizen. De sluizen zijn afgekeurd in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

 • Groot zonnepark Everstekoog open

  Op 31 juli is de grote zonne-installatie op het terrein van de rioolwaterzuivering Everstekoog in gebruik genomen. Het gaat hierbij om 5.160 panelen, wat goed is voor circa 1.358.000 Kwh. Dit is te vergelijken met het jaarlijkse verbruik van bijna 400 eengezinswoningen.

 • Doe mee aan de zomerse fotowedstrijd

  Van 1 augustus tot en met 15 september organiseren we de fotowedstrijd 'Water. Geniet ervan!'. We vragen inwoners om mooie foto's te maken van genieten in/op/aan het Noord-Hollandse water.

 • Droog, maar beheersbaar

  In ons gebied is het droog, maar de situatie is onder controle. Waterschappen elders in Nederland kampen wel met droogteproblemen. In ons werkgebied heeft het de afgelopen weken nog regelmatig geregend en was het minder heet dan elders in het land. We kunnen voldoende water inlaten uit IJssel- en Markermeer.

 • Geslaagde open dag rwzi Geestmerambacht

  Zaterdag 22 juni openden wij de poorten van onze rwzi in Warmenhuizen. Deze dag stonden zo'n 50 medewerkers van het hoogheemraadschap klaar om er voor jong en oud een leuk en boeiend bezoek van te maken.

 • Inloopbijeenkomst nieuw gemaal Monnickendam

  We bouwen een nieuw gemaal bij Monnickendam aan de N247. Naar verwachting start het werk volgend jaar en is het eind 2022 afgerond.

 • Lezing over Middeleeuwse dijkdoorbraken en verdwenen woonplaatsen

  Op dinsdag 2 juli 12:30-13:00 is er een interessante lezing in de vergaderzaal Waterland in het centrale kantoor van het hoogheemraadschap in Heerhugowaard. Archeoloog Sander Gerritsen vertelt over het archeologische onderzoek bij de Markermeerdijken.

 • Expositie toont verleden, heden en toekomst van onze dijken

  Dinsdag 21 mei onthulde Michiel Bartels (archeoloog gemeente Hoorn) een spectaculaire archeologische vondst in de expositie 'Dijken in Zicht', te zien in ons hoofdkantoor. De vondst kwam aan het licht tijdens de versterking van de Havendijk in Den Oever. Ook twee andere dijkversterkingsprojecten van HHNK staan in de expositie centraal: de Waddenzeedijk en de Prins Hendrikzanddijk op Texel. Oude dijken, met een rijke geschiedenis en nog steeds in functie. Op innovatieve wijze maken we ze weer toekomstbestendig.

 • Landbouwportaal NH weer opengesteld

  Per 1 juni heropenen we de subsidiemogelijkheid voor agrariërs in Noord-Holland die op hun bedrijf de bodem- en waterkwaliteit willen verbeteren. Agrariërs kunnen hun subsidieaanvraag doen via het Landbouwportaal Noord-Holland.

 • Maaien met nog meer aandacht voor biodiversiteit

  Vanaf 2019 voeren we een nieuw beleid voor het maaien van wegbermen, dijken en gazons. Waar mogelijk houden we nog meer rekening met het behoud van biodiversiteit. De veranderingen van het beleid komen voort uit de nieuwe 'Gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen'.

 • Terugblik op 2018: extra inzet door droge zomer

  Afgelopen jaar was extreem droog. Het neerslagtekort in de zomer liep op naar recordhoogte. Dit vroeg om extra inzet van het hoogheemraadschap voor het inlaten van voldoende zoet water vanuit het IJssel- en Markermeer. Ruim 200 medewerkers zijn betrokken geweest bij het beperken van de gevolgen van het neerslagtekort en echt kritische situaties hebben zich niet voorgedaan.

 • Waterinnovatiefonds ondertekent eerste financiering

  Gisteren hebben het Nationaal Groenfonds en Nieuwe Generatie Constructiematerialen (NGCM) getekend voor de eerste financiering vanuit het Waterinnovatiefonds van het hoogheemraadschap. NGCM krijgt de financiering voor de verdere uitrol van hun milieuvriendelijke en circulaire coating voor betonconstructies.

 • Vernieuwing én continuïteit in nieuw dagelijks bestuur

  Gisteravond benoemde ons algemeen bestuur het nieuwe dagelijks bestuur. Rob Veenman en Klazien Hartog (Groen, Water & Land), Marjan Leijen (PvdA), Ruud Maarschall (Water Natuurlijk) en Siem Jan Schenk (Geborgde zetels) zijn de hoogheemraden voor de komende vier jaar. Met twee nieuwe hoogheemraden (Hartog en Leijen) naast drie terugkerende, krijgen vernieuwing én continuïteit bij het hoogheemraadschap vorm.

 • Intentieovereenkomst wegenoverdracht gemeente Schagen

  De gemeente Schagen en het hoogheemraadschap voeren een verkenning uit die moet leiden tot overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom in de gemeente Schagen. Hiertoe ondertekenden wethouder Hans Heddes en hoogheemraad Rob Veenman op 8 mei een intentieovereenkomst.

 • Open dag zuivering Geestmerambacht 22 juni

  Nieuwsgierig waar het rioolwater van uw huis heen gaat? En hoe het hoogheemraadschap al dat vieze water weer schoon maakt? Hoe we nuttige producten maken van uw afvalwater? Ontdek dit alles zaterdag 22 juni tussen 10.00 en 16.00 uur bij onze rioolwaterzuivering in Warmenhuizen.

 • Consortium onderzoekt effect ‘bellenscherm’ op microplastics in gezuiverd afvalwater

  Een onderzoeksconsortium bestaande uit drinkwaterbedrijf PWN, HHNK, The Great Bubble Barrier en wateronderzoeksinstituut KWR start op 1 juni met een onderzoek dat het doorstromen van microplastics van gezuiverd afvalwater naar het oppervlaktewater moet tegengaan.

 • Historisch gemaal Leemans geopend op Open Gemalen Dag

  Op zaterdag 11 mei opent gemaal Leemans aan de dijk in Den Oever zijn deuren voor publiek op de Nationale Molen en Gemalen Dag.

 • Nieuwe lesmodule 'Wateroverlast op het schoolplein'

  Dinsdag 27 maart lanceerde dijkgraaf Luc Kohsiek de nieuwe lesmodule 'Wateroverlast op het schoolplein'. De dijkgraaf lanceerde de lesmodule tijdens een bijeenkomst voor aardrijkskundedocenten van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskunde Genootschap (KNAG).

 • Klimaatbus toert langs Noord-Hollandse scholen

  HHNK, het Zuiderzeemuseum, De Helderse Vallei en Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH) bundelen hun krachten om kinderen klimaatbewuster te maken. Van 25 maart tot 27 mei toert een omgebouwde elektrische SRV-bus langs basisscholen en buitenschoolse opvanglocaties(BSO's) in de kop van Noord-Holland.

 • Visie op Waterveiligheid vastgesteld

  Ons Algemeen Bestuur heeft op 27 februari de nieuwe Visie op Waterveiligheid vastgesteld. Deze visie is gebaseerd op samenwerking, en het benutten van kansen, met de omgeving. Het hoogheemraadschap ziet zich, in het kader van de Omgevingswet, als omgevingspartner om met andere overheden en belangenpartijen een veilige leefomgeving te waarborgen.

 • Recordaantal leerlingen krijgt les over water en klimaat

  In 2018 volgden ruim 26.000 leerlingen een HHNK-educatieprogramma. in 2017 waren dat er nog zo'n 6.000 minder. Deze stijging komt door samenwerkingen zoals met het Zuiderzeemuseum, de Helderse Vallei en Kaap Skil, en nieuwe lesprogramma's zoals het Waterheldenavontuur.

 • Expositie campagneposters voor de Waterschapsverkiezingen

  De zestien 6-VWO-leerlingen van het Han Fortmann (Trinitas College) uit Heerhugowaard ontwierpen campagneposters voor de Waterschapsverkiezingen als examenopdracht voor het vak Tekenen. Tot 15 mei zijn de posters te zien in een expositie in ons kantoor aan het Stationsplein 136 in Heerhugowaard.

 • Stem, en spreek je uit voor water

  Op woensdag 20 maart mag iedereen van 18 jaar en ouder stemmen voor een nieuw waterschapsbestuur. De 21 waterschappen zorgen voor droge voeten, schoon en voldoende water. En hoe ze dat doen, daar heb jij invloed op. Breng daarom op 20 maart jouw stem uit voor een nieuw waterschapsbestuur.

 • Bestuursvergaderingen voortaan via internet live te volgen

  Vanaf 13 februari kan iedereen de commissie- en bestuursvergaderingen van het hoogheemraadschap live online volgen. Op die datum vergaderen de commissies Bestuur, Middelen & Waterketen en Water & Wegen voor het eerst onder het toeziend oog van webcamera's. De live-videoregistratie blijft bewaard en kan ook op een later moment worden teruggekeken.

 • Voorjaarsinspectie dijken en duinen van start

  In januari zijn onze gebiedsbeheerders gestart met de jaarlijkse voorjaarsinspectie. Van alle primaire en regionale waterkeringen, inclusief de inliggende waterkerende kunstwerken, brengen we vóór 1 mei de onderhoudstoestand in kaart.

 • Zuivering Zaandam-Oost wordt energiefabriek

  De rioolwaterzuivering (rwzi) Zaandam-Oost wordt een energiefabriek. De slibvergistingscapaciteit breiden we uit, waardoor de rwzi meer biogas produceert. Ook plaatsen we zonnepanelen. Hiermee levert de zuivering bijna net zoveel energie als deze verbruikt en is zo op weg naar een energiefabriek.

 • Hoogheemraadschap draagt zijn wegen over aan Alkmaar

  Donderdag 10 januari vierden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Alkmaar de overdracht van 128 kilometer (polder)wegen van HHNK aan de gemeente.

 • Gefaseerde overname stedelijk water Beemster

  Wethouder Aagje Zeeman (gemeente Beemster) en hoogheemraad Rob Veenman (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) ondertekenden dinsdag 18 december de overeenkomst Overname Stedelijk Water Beemster.

 • Update persleidingbreuk ter hoogte van Akersloot

  UPDATE: De persleiding langs de A9 bij Akersloot is vannacht gerepareerd.

 • BING-onderzoek pleit HHNK vrij

  Begin dit jaar is er bij HHNK een melding van een vermoeden van een misstand binnengekomen. De melding bevatte onder meer het vermoeden dat door leidinggevenden oneigenlijke druk zou zijn uitgeoefend op een medewerker. Ook vermoedde de melder een verstrekkende relatie tussen medewerkers van HHNK en het Onderzoeksbureau CML. Uit onderzoek van het onafhankelijke bureau BING blijkt helder en duidelijk dat alle gemelde vermoedens ongegrond zijn.

 • Nieuw bestuursakkoord Hollands Noorderkwartier

  De gemeenten, het hoogheemraadschap en het drinkwaterbedrijf in Hollands Noorderkwartier hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt bij het invullen van de waterketentaken: het verwerken van overtollig regenwater, het aanpakken van grondwaterproblemen, het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater en het leveren van drinkwater. Mede daardoor is een verwachte kostenstijging fors teruggedrongen, de kwaliteit van het beheer verhoogd en de personele kwetsbaarheid verlaagd. Het samenwerkingsverband wil die verbeteringen vasthouden en versterken en kwam daarvoor op 7 december bij elkaar om ambitieuze afspraken vast te leggen in een nieuw bestuursakkoord.

 • Waterinnovatieprijs 2018 voor New Hart

  Donderdag 29 november zijn tijdens de Waterinnovatiedag de winnaars van de Waterinnovatieprijzen 2018 bekendgemaakt. Het project 'New Hart voor de rwzi' van HHNK en PWN heeft de Waterinnovatieprijs 2018 gewonnen in de categorie Schoon water, een geweldige bekroning voor een goed idee.

 • Lichte stijging waterschapsbelasting in 2019

  Het bestuur van het hoogheemraadschap heeft 14 november de begroting voor 2019 vastgesteld. In 2019 betalen de meeste huishoudens en agrariërs iets meer waterschapsbelasting dan in 2018.

 • Dijkversterking Den Helder – Den Oever

  De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport te onderbouwen wat de veiligheidsproblemen zijn op de verschillende onderdelen van het dijktraject, en wat daarvan de oorzaken zijn. Dan wordt duidelijk of ingrijpende aanpassingen nodig zijn.

 • Tentoonstelling Waterpret! - De spetterende blik van amateurfotografen

  Water speelt een hoofdrol in de expositie 'Waterpret!'. Deze tentoonstelling bestaat uit foto's van de fotowerkgroep Foto Noord-Holland Noord en is tot 30 november te zien in de hal van ons kantoor in Heerhugowaard.

 • EXPO Dijk in Uitvoering geopend

  Wat komt er kijken bij een dijkversterking? Waarom is het nodig? Welke belangen spelen een rol? Hoe bouw je een dijk op slappe grond? Wat betekent het werk voor de natuur? En wie werken er aan de dijk? Op deze en nog veel meer vragen geeft de EXPO Dijk in Uitvoering antwoord.

 • Klei maakt polderwegen gevaarlijk glad

  Na werkzaamheden op akkers en velden nemen landbouwvoertuigen met hun profielbanden klei mee de weg op. Zeker in de oogsttijd is het landbouwverkeer intensiever en de kans op klei op de weg groter. Dit kan gevaarlijke situaties voor het verkeer opleveren, juist bij vochtig weer.

 • Expositie Waterschat

  Het hoogheemraadschap bezit vanuit zijn eeuwenoude verleden veel watererfgoed. De poldermolens, oude gemalen en dijken springen natuurlijk direct in het oog. Maar we bezitten ook een grote collectie objecten uit het waterschapsverleden: van prachtige landkaarten en fraai gegraveerde glazen tot molenmakersgereedschap. Deze schatten uit het waterverleden van Noord-Holland laten we zien in de permanente expositie Waterschat.

 • Is uw sloot al schoon?

  Vanaf maandag 15 oktober controleren zo'n honderd schouwmeesters of de sloten in ons gebied voldoende schoon zijn. Een schone sloot is nodig om het water tijdens het storm- en regenseizoen snel af te kunnen voeren naar gemalen. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten en afval die de doorstroming van het water kunnen belemmeren. De najaarsschouw is elk jaar vanaf de derde maandag in oktober.

 • Hoogheemraadschap voorbereid op stormachtig weekend

  De herfst is amper begonnen en Nederland maakt zich al op voor de eerste storm. Volgens het KNMI staat er vrijdagochtend aan de noordwestkust mogelijk enige tijd een west-zuidwesterstorm. Op zondag wordt een stevige oostenwind verwacht. We houden de waterkeringen daarom extra in de gaten.

 • Update droogte - afgeschaald naar alarmfase 0

  Na de lange droogteperiode deze zomer, is er de afgelopen tijd met regelmaat weer regen gevallen. De sloten zijn op peil, het gras op de dijken herstelt zich voorzichtig, weilanden krijgen weer kleur. Het land, de dijken en de sloten lijken weer in de juiste conditie te komen. Om die reden heeft het hoogheemraadschap besloten om de alarmsituatie in de crisisbeheersing af te schalen naar de normale beheersituatie. De dijken zijn nog steeds aan de droge kant en ook de verzilting blijft een aandachtspunt, dus daar blijven we extra aandacht aan geven.

 • Het regent, het regent…

  Het heeft lang geduurd, maar eindelijk valt er in het werkgebied van HHNK weer wat regen. Vorig weekend nog wat aarzelend, maar afgelopen zaterdag en zondag viel er tussen de 25 en 40 mm regen. Tot aanstaande donderdag verwachten we nog tussen de 10 en 20 mm. De droogte is er niet mee voorbij. Daar is meer voor nodig. Een goede slootdoorstroming en verspreiding van het regenwater bijvoorbeeld.

 • 40mm regen maakt nog geen einde aan de droogte

  Het afgelopen weekend, 24-26 augustus, viel er in ons beheergebied Hollands Noorderkwartier tussen de 25 en 40 mm regen. Heel fijn voor het droge land en de warme sloten die snakken naar vers water. Is de droogteperiode nu voorbij?

 • Molentimmerbaas Kuijper en zijn vrouw komen na 175 jaar weer thuis

  Langs de Molendijk tussen Schermerhorn en Ursem ligt een glanzende polderparel: het Noorderpolderhuis. Tijdens Open Monumentendag op zondag 9 september staan de deuren open. Dan zijn in het polderhuis de portretten te zien van Jacob Kuijper en zijn echtgenote Neeltje Vader.

 • Watertekort blijft, HHNK beperkt Wilhelminasluis

  De soms hevige regenbuien van afgelopen week hebben de droogtesituatie in Nederland niet structureel verbeterd. Plaatselijk is er een tijdelijke verlichting, maar over het algemeen zijn de effecten van watertekort nog in heel het land voelbaar. Aldus het landelijke Managementteam Watertekorten vorige week.

 • Plannen Markermeerdijken naar algemeen bestuur

  Op dinsdag 14 augustus besprak het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap het Projectplan Waterwet en de Nota van beantwoording zienswijzen voor de Versterking Markermeerdijken. Het bestuur concludeerde dat de plannen voor de versterking van ruim 33 kilometer Markermeerdijken ter besluitvorming aan het algemeen bestuur kunnen worden aangeboden. Het algemeen bestuur besluit naar verwachting woensdag 19 september over de plannen.

 • Code Oranje: harde windstoten

  De meteorologen voorspellen niet veel goeds voor vanavond en vannacht: zware windstoten, klappen met regen. Inmiddels is Code Oranje afgekondigd voor het westen van het land en het IJsselmeergebied. HHNK houdt rekening met een zomerstorm.

 • Dijken liggen er goed bij

  De afgelopen anderhalve week inspecteerden ruim veertig inspecteurs van HHNK ongeveer 500 kilometer aan dijken. De algemene conclusie is dat de dijken er goed bij liggen, naar omstandigheden.

 • Beweidingsverbod Waddenzeedijken

  Met ingang van 2 augustus geldt een beweidingsverbod voor de Waddenzeedijken met grasbekleding. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd.

 • Code oranje – even respijt voor het Noorderkwartier

  Vandaag heeft het landelijke Managementteam Watertekorten tijdens een persconferentie de stand van zaken rondom de droogte toegelicht. Belangrijkste nieuws: voor heel Nederland geldt nu Code oranje, in het IJssel- en Markermeer is nog voldoende water aanwezig en de drinkwatervoorziening is niet in gevaar.

 • Doe mee aan de zomerse fotowedstrijd

  Tot en met 16 september organiseren we de fotowedstrijd 'Water. Geniet ervan!' We roepen je op om mooie foto's te maken van genieten in/op/aan het Noord-Hollandse water.

 • Tekort loopt op – Waterpeil daalt – Nieuwe dijkinspecties

  Vanwege de aanhoudende droogte nemen we extra maatregelen. Vorige week riep de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling op tot spaarzaamheid met zoet water, nu de IJssel- en Markermeerpeilen sterk dalen. Daaraan geeft HHNK gehoor. Daarnaast is het neerslagtekort nu zo ver opgelopen dat we  vanaf maandag 30 juli 500 kilometer aan dijken gaan inspecteren.

 • HHNK realiseert 5 zonneweides

  Om in 2025 energieneutraal te zijn, zet HHNK in op duurzame energie zoals zonne-energie. Op korte termijn realiseert HHNK vijf zonneweides op de terreinen van de rioolwaterzuiveringen van Beverwijk, Wieringen, Wieringermeer, Stolpen en Everstekoog. Dit is goed voor ongeveer 6% van de behoefte aan duurzame energie.

 • Pas op blauwalg

  Het aanhoudende warme en droge weer is heerlijk voor veel mensen, maar leidt ook tot problemen met de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het water warmt op en vanwege de droogte kan het water niet makkelijk worden ververst. In een aantal gevallen kan dat gevaarlijk worden vanwege blauwalgen en botulisme.

 • Bestrijding Japanse duizendknoop op dijken

  Op meerdere plekken in ons gebied wordt sinds kort de Japanse duizendknoop waargenomen. Deze zogenaamde invasieve exoot vormt een bedreiging voor onze dijken.

 • Droogte houdt aan

  De droogte in Nederland houdt aan. Ook in het Noorderkwartier loopt het neerslagtekort op. Inmiddels is er een tekort van meer dan 225 mm. In ons draaiboek Droogte Waterkeringen is dit een normoverschrijding. Dat betekent dat HHNK de komende dagen maatregelen gaat nemen.

 • Verbetering verkeersveiligheid in Het Grootslag

  In polder Het Grootslag (West-Friesland) zijn de afgelopen jaren ernstige verkeersongelukken gebeurd. Als wegbeheerder in deze polder willen we graag het aantal ongelukken terugdringen.

 • Droog, heel erg droog

  Het is al een tijd lang droog in ons gebied. Doordat het neerslagtekort is opgelopen tot boven de 175 mm in Waterland, zitten we inmiddels in de alertfase.

 • Creatieve jutters gezocht in Petten!

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor schoon water in onze sloten en vaarten. Daarbij komen we steeds meer afval tegen en dat is jammer. Daarom organiseren we op woensdag 25 juli een workshop over jutten op het strand voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Want ook op het strand ligt heel veel zwerfafval maar wist je dat je hiervan hele mooie kunstwerken kunt maken?

 • Bloembollentelers Noord-Holland verminderen erfafspoeling met bijna 70%

  Dertig bollenteeltbedrijven uit Noord-Holland zijn de afgelopen twee jaar in het project ‘Schoon erf, schone sloot’ aan de slag gegaan om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf te verminderen. De ondernemers zijn zich nog bewuster geworden van erfafspoeling en hebben structurele maatregelen genomen om dit te verminderen. Met als resultaat dat de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf naar de sloot met bijna 70% is afgenomen. Hiermee dragen de bollenteeltbedrijven bij aan verbetering van de waterkwaliteit. Adviesbureau CLM heeft samen met brancheorganisatie KAVB en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het project uitgevoerd.

 • Maaien van waterplanten van start

  Donderdag 15 juni starten we met het maaien van de waterplanten uit 5.700 km sloten. Dat doen we om wateroverlast te voorkomen. Door te maaien kan het water beter doorstromen en via gemalen uiteindelijk in zee terechtkomen. Zo houden we Noord-Holland droog. Daarbij houden we ook rekening met de natuur.

 • Expositie Watererfgoed Uitgelicht

  Het hoogheemraadschap bezit vanuit zijn eeuwenoude verleden veel watererfgoed: molens, gemalen, dijken en sluizen. Al die monumenten zijn onderdeel van het Noord-Hollandse DNA en maken het waterverhaal zichtbaar en tastbaar. Deze tentoonstelling zet acht objecten centraal met foto's, maquettes en voorwerpen. Van de windmoter Hercules tot gemaal Lely.

 • Open dag zuivering Wervershoof 16 juni

  Nieuwsgierig waar het rioolwater van uw huis heen gaat? En hoe wij al dat vieze water weer schoon maken? Hoe we nuttige producten maken van uw afvalwater? Ontdek dit alles zaterdag 16 juni tussen 10.00 en 16.00 uur bij onze rioolwaterzuivering in Wervershoof.

 • Bestuurders gezocht

  Wij Nederlanders hebben allemaal iets met water. We leven ermee, erin én eronder. De waterschappen maken dit mogelijk.

 • Landbouwportaal Noord-Holland geopend

  Gisteren openden Pieter Kruiswijk (Waterschap Amstel Gooi en Vecht), Sjaak Hoogendoorn (Water, Land & Dijken), Kees Stoop (LTO Noord), Siem Jan Schenk (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Ad Stavenuiter (Provincie Noord-Holland) met één druk op de knop het Landbouwportaal Noord-Holland. Het portaal www.landbouwportaalnoordholland.nl biedt agrariërs toegang tot informatie en subsidies om hun bedrijven, en daarmee de bodem en het watersysteem in Noord-Holland, gezonder en veerkrachtiger te maken.

 • Uniek waterheldenavontuur in de klas

  We hebben een primeur op educatiegebied: het Waterheldenavontuur voor het vergroten van waterbewustzijn. Een interactieve les voor groep 6, 7 en 8, waarbij leerlingen strijden om de beste waterheld te worden. Ze werken in teams met een spannende spelkoffer voorzien van een vr-bril, knoppen en lichtjes.

 • Eerste maaironde groene dijken van start

  Vanaf 1 juni zijn de maaiers weer aan het werk om de begroeiing op de dijken in conditie te houden. Tot half juli maaien we zo'n 1.350 kilometer. Een gezonde en gevarieerde groene dijkbekleding beschermt de dijk en houdt de grond met de wortels stevig bij elkaar. Ook valt na het maaien beter te zien waar kale plekken of andere beschadigingen aan de dijk hersteld moeten worden.

 • Jaarstukken vastgesteld

  Ons algemeen bestuur heeft zich over de jaarstukken (de jaarcijfers en de verrichtingen) gebogen. We sluiten de boeken conform de begroting.

 • Maaien wegbermen met oog voor veiligheid én natuur

  Vanaf circa 15 mei tot 1 oktober maaien we in drie maairondes de bermen langs ca. 1.400 km wegen, fietspaden en wegsloten. Het maaien gebeurt voor de verkeersveiligheid; voor vrij zicht voor de verkeersdeelnemers. Waar het verantwoord is voor de verkeersveiligheid, houden we de bermen bloemrijk.

 • Eerste zonnepark voor HHNK

  Op 8 mei is het eerste zonnepaneel gelegd op het terrein van onze rioolwaterzuivering Geestmerambacht. Dit is een eerste stap van het hoogheemraadschap op weg naar klimaatneutraliteit in 2025.

 • Voorjaarscontrole booteigenaren op gebruik van antifouling

  Aan het begin van het vaarseizoen, eind maart/begin april, controleren we particuliere booteigenaren op het juiste gebruik van antifouling zodat er minder schadelijke stoffen zoals zink en koper in het oppervlaktewater terechtkomen. Zware metalen in het water zijn giftig voor planten en dieren. We werken samen met andere overheden, belangenverenigingen en producenten aan een bewuster gebruik van antifouling.

 • Voorjaarsinspectie waterkeringen in volle gang

  Onze gebiedsbeheerders zijn in januari gestart met de jaarlijkse voorjaarsinspectie. Van alle primaire en regionale waterkeringen, inclusief de inliggende waterkerende kunstwerken zoals gemalen en sluizen, wordt vóór 1 mei de onderhoudstoestand in kaart gebracht.

 • Spoedonderhoud telefooncentrale

  In verband met spoedonderhoud aan de telefooncentrale bestaat de kans dat het hoogheemraadschap vandaag tussen 17:00 en 19:00 uur een korte onderbreking heeft in de telefonische bereikbaarheid.

  Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met ons calamiteitennummer 0800-1430.

 • Hoogheemraadschap stelt Waterinnovatiefonds in

  Met het tekenen van de overeenkomst tussen HHNK en het Nationaal Groenfonds richten HHNK-hoogheemraad Jan Kramer en Pieter Baars strategisch adviseur van Nationaal Groenfonds het Waterinnovatiefonds op. Met dit Waterinnovatiefonds willen beide partijen innovatieve projecten in de watersector stimuleren.

 • Bemoedigend resultaat reputatieonderzoek

  De resultaten van een vorig jaar uitgevoerd reputatieonderzoek zijn alleszins bemoedigend; onze omgeving geeft ons gemiddeld een 7,4.

 • Partijen Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust ondertekenen convenant

  De 26 in het Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust verenigde partijen hebben vandaag een convenant ondertekend als vervolgstap in de uitwerking van het Toekomstperspectief Kust. Daarnaast is in een samenwerkingsagenda afgesproken hoe zij het Toekomstperspectief samen verder uitwerken.

 • IJs en Gemalen

  Nu het vriest begint de schaatskoorts op te lopen en daar werken we natuurlijk graag aan mee. Daar waar het kan passen we de bemaling aan om de ijsvorming te bevorderen. Dat geldt voor zowel de boezem als voor de polders. De gebiedsbeheerders bekijken in overleg met de omgeving wat de mogelijkheden zijn.

 • Gemeenteraad en bestuur hoogheemraadschap akkoord: Wegbeheer van waterschap in 2019 naar gemeente Alkmaar

  De gemeenteraad van Alkmaar en het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn respectievelijk 15 en 21 februari akkoord gegaan met de overdracht van de wegen buiten de bebouwde kom van het waterschap naar de gemeente Alkmaar.

 • 'Bezem door de middelenkast' in Noord-Holland

  Afgelopen december is de actie 'Bezem door de middelenkast' gestart waarbij we samenwerken met diverse gemeenten en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Agrariërs krijgen de kans om kosteloos en anoniem gewasbeschermingsmiddelen in te leveren die niet meer zijn toegelaten.

 • HHNK draagt wegen Alkmaar over aan gemeente

  De colleges van de gemeente Alkmaar en het hoogheemraadschap bereikten overeenstemming over de overdracht van de wegen buiten de bebouwde kom. Deze wegen zijn tot op heden in beheer en eigendom bij het hoogheemraadschap, maar zullen vanaf 1 januari 2019 worden overgedragen aan Alkmaar.

 • Rumoerige eerste week

  Het was onstuimig weer, deze eerste week van het nieuwe jaar. De storm op dinsdagavond trok aan tot een zware westerstorm woensdag. Nadat de storm afnam tot harde westenwind, trok het stijgende peil van het IJsselmeer de aandacht.

 • Hoogheemraadschap doet meer voor minder geld

  Gisteren heeft ons bestuur de begroting voor 2018 vastgesteld. Voor de meeste huishoudens valt de belastingaanslag voor 2018 gelijk of lager uit. Dit komt door een verlaging van de zuiveringsheffing. Echter, door veranderingen in ons klimaat stijgen de kosten voor ons watersysteembeheer. Aangezien landbouwgrond hieraan relatief veel bijdraagt, stijgt de belastingaanslag voor agrarische bedrijven wel. Gemiddeld genomen stijgen de belastingopbrengsten in 2018 met 1%.

 • Watererfgoed vertelt ons waterverhaal

  In september stelde ons algemeen bestuur de visie op ons watererfgoed vast. Drie leidende principes helpen ons om op een goede wijze met ons watererfgoed om te gaan.

 • HHNK besteedt uitvoering gladheidsbestrijding uit aan Rijkswaterstaat

  Vanaf het strooiseizoen 2017-2018 besteedt het hoogheemraadschap de uitvoering van de gladheidsbestrijding uit aan Rijkswaterstaat.

 • Duikersluis Burghorn wint HSSN-prijs

  Op 26 oktober (Nationale Sluizendag 2017) is de restauratie van de duikersluis in de Oudedijk bij Burghorn (gemeente Schagen) beloond met een HSSN-prijs.

 • Landelijke actiedag handhaving glastuinbouw

  Op woensdag 11 oktober controleerden 14 van de 23 de waterschappen samen met omgevingsdiensten in heel Nederland de zogenoemde nullozers in de glastuinbouw. Nullozers zijn glastuinbouwbedrijven die  aangeven geen enkele lozing meer te hebben van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen.

 • Klei maakt wegen gevaarlijk glad

  Na werkzaamheden op akkers en velden nemen landbouwvoertuigen met hun profielbanden klei mee de weg op. Zeker in de oogsttijd is het landbouwverkeer intensiever en de kans op klei op de weg groter. Dit kan gevaarlijke situaties voor het verkeer opleveren, juist in combinatie met mist en regen.

 • Is uw sloot al schoon?

  Vanaf maandag 16 oktober controleren de schouwmeesters de sloten in ons gebied. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn.

 • Aan de slag met het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

  Het klimaat verandert. De urgentie voor een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland is hoog. Nederland wordt steeds vaker getroffen door clusterbuien die leiden tot grootschalige wateroverlast situaties. De intensiteit van deze buien is veel sneller toegenomen dan eerder werd gedacht. Ook Noord-Holland blijft daarbij niet gespaard

 • Open dag zuivering Beemster 30 september

  Nieuwsgierig waar het rioolwater van uw huis heen gaat? En hoe wij al dat vieze water weer schoon maken? Hoe we nuttige producten maken van uw afvalwater? Ontdek dit alles zaterdag 30 september tussen 10.00 en 16.00 uur bij onze rioolwaterzuivering in de Beemster.

 • Genomen maatregelen tijdens hevige regenval

  Deze dagen zijn onze beheerders 24/7 bezig om de vele regenval de baas te kunnen.

 • Netwerkbijeenkomst Samen Slimmer

  Woensdag 27 september wordt in het AFAS stadion de Netwerkbijeenkomst Samen Slimmer gehouden. Evenals vorig jaar organiseren we deze bijeenkomst samen met PWN, Bouwend Nederland en de provincie Noord Holland. De bijeenkomst is bedoeld voor alle partijen in Noord-Holland die betrokken zijn bij bouw- en infrastructuren én de waterketen in de openbare ruimte.

 • Dijkversterking Prins Hendrikzanddijk voorlopig gegund aan Jan de Nul NV

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft voor het project Prins Hendrikzanddijk Texel het voornemen te gunnen aan aannemer Jan de Nul NV. De inschrijvingen zijn, naast prijs, op kwaliteit beoordeeld

 • Najaarscontrole bloembollentelers in september van start

  Voor schoon en gezond oppervlaktewater controleren onze handhavers vanaf half september tot december het erf van circa 150 bloembollentelers op de juiste omgang met gewasbeschermingsmiddelen.

 • Tien gemeenten ondertekenen intentieovereenkomst wegenoverdracht

  Tien gemeenten ondertekenden op 10 juli de intentieovereenkomst voor de overdracht van wegen van HHNK naar de gemeenten.

 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ondertekent intentieverklaring klimaatadaptatie

 • Celluloseterugwinning op zuivering Geestmerambacht

  Op 29 juni wordt op de rioolwaterzuivering Geestmerambacht de eerste productiefaciliteit van cellulose uit rioolwater op demonstratieschaal geopend.

 • Reputatieonderzoek stakeholders en inwoners

  In de periode 19 juni tot en met 7 juli doet bureau SAMR in opdracht van ons onderzoek onder inwoners en stakeholders naar hun tevredenheid over onze dienstverlening en de samenwerking met het hoogheemraadschap.

 • Emissiescan helpt fruittelers hun erf schoner te houden

  In juni en juli controleren we of fruittelers de juiste maatregelen treffen om te voorkomen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen het oppervlaktewater vervuilen. Steekproefsgewijs krijgen de 140 fruittelers in Hollands Noorderkwartier bezoek van het hoogheemraadschap.

 • Gemaal C. Mantel officieel geopend

  Onder grote belangstelling is het gemaal C. Mantel officieel geopend. Het draagt de naam van de afgezwaaide hoogheemraad Cees Mantel. Dat is niet zonder reden. Mantel heeft zich altijd hard gemaakt voor een beter waterbeheer in het Noorderkwartier. Vandaag is dat gelukt.

 • Eerste maaironde groene dijken van start

  Vanaf 1 juni zijn de maaiers weer aan het werk om de begroeiing op de dijken in conditie te houden. Tot half juli maaien we zo'n 1.350 kilometer.

 • 'Ons werk is nooit af'

  Hoogheemraad Jan Kramer zit woensdag 24 mei van 11.30 tot 12.30 uur klaar om via Facebook uw vragen te beantwoorden over ons Jaarverslag 2016.

 • Start eerste maaironde wegbermen

  Vanaf circa 15 mei tot 1 oktober maaien we in drie maairondes de bermen langs ca.1.400 km wegen, fietspaden en wegsloten. Het maaien gebeurt voor de verkeersveiligheid; voor vrij zicht voor de verkeersdeelnemers. Waar het verantwoord is voor de verkeersveiligheid, houden we de bermen bloemrijk.

 • Inspectie bomen beheergebied HHNK

  Vanaf 1 mei tot 15 juni inspecteren we samen met adviesbureau Alles over Groenbeheer de bomen in onze plantsoenen, houtwallen en kleine bossen.

 • Post HHNK sociaal verantwoord bezorgd

  Vanaf 1 mei wordt alle post van het hoogheemraadschap bezorgd door Noorderkwartier N.V. Onlangs tekenden Ton Hugens, directielid HHNK, en Jan van Hooff, directeur Noorderkwartier, de overeenkomst.

 • Vogelgriep: maatregelen niet langer nodig

  Het gevaar van besmetting met vogelgriep is zo ver geweken dat staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken de ophokplicht vorige week heeft ingetrokken. De vogelgriep duurde bijna een half jaar. Landelijk zijn  727.000 vogels geruimd, grotendeels pluimvee.

 • Prijs Cultuurfonds Noord-Holland voor ‘Kust op Kracht’

  De Culturele Prijs Noord-Holland is gewonnen door kustversterkingsproject Kust op Kracht. Johan Remkes, commissaris van de Koning en ook voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, reikte de prijs 19 april uit. 

 • Tegenslag bij het opknappen Blôte Bienepad en Pannepad

  We werken aan het onderhoud van de recreatieve fietspaden het Blôte Bienepad en het Pannepad in de gemeenten Opmeer en Medemblik. Vanwege het landelijke aanzien gebruiken we een kleischelpenmengsel. De kwaliteit van het mengsel blijkt in de toepassing tegen te vallen.

 • Projectplan dijkverbetering Schermer naar bestuur

  De Schermerdijk moet versterkt worden. Uit onderzoek blijkt dat de dijk instabiel is. Bij hoogwater en zeer natte omstandigheden kan de dijk onderuit schuiven naar de polder. De remedie is technisch uitermate simpel: voeg een laag grond aan de binnenzijde van de dijk toe als tegengewicht. Dit is een remedie die in de Schermer al eeuwen wordt toegepast. Dat moet tegenwoordig natuurlijk wel zorgvuldig gebeuren, want we hebben het over een deels monumentale dijk in een prachtig 17e-eeuws landschap.

 • Tien nieuwe vispassages geven vis ruim baan

  In de komende jaren realiseren we, met bijdrage van Rijkswaterstaat, tien nieuwe vispassages langs het Noordzeekanaal, het Marker- en IJsselmeer en op Texel. De passages zijn nodig om knelpunten op te lossen in de routes van vissoorten die tussen zoet en zout migreren, zoals de paling en de driedoornige stekelbaars.

 • Waterschappen energieneutraal in 2025

  HHNK is met de andere 21 waterschappen hard op weg om de klimaatambities in 2020 te halen. De waterschappen laten zien dat zij een koploper en belangrijke partner zijn in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Dit blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2016.

 • HHNK werkt aan heldere visie op watererfgoed

  Begin maart ontvingen hoogheemraad Jan Kramer en leden van ons algemeen bestuur dertig erfgoedorganisaties op het Noorderpolderhuis in Schermerhorn om te praten over ons gezamenlijke watererfgoed. Tijdens een speciaal diner waren maatschappelijke belangen, historische waarden, veiligheid en functie, maar ook kosten onderwerp van gesprek.

 • Win een voortuin make-over via Facebook

  De komende weken maak je kans op een gratis make-over van je voortuin. Stuur een foto in van je niet-watervriendelijke tuin, bijvoorbeeld een tuin vol met tegels. Wie weet ben jij straks de gelukkige winnaar van een mooie, groene en watervriendelijke voortuin!

 • Zee, Zand en Wuivend Helmgras

  Zee, zand en beweging spelen een hoofdrol in de tentoonstelling 'Zee, Zand en Wuivend Helmgras'. Te zien vanaf 17 maart tot 15 juni in de hal van ons kantoor in Heerhugowaard.

 • Voorjaarsinspectie waterkeringen gestart

  Onze gebiedsbeheerders inspecteren op dit moment de waterkeringen in ons gebied. We doen dit nu we bijna aan het eind van het stormseizoen zijn, maar voordat het gras op de dijk te lang is om de dijk goed visueel te kunnen inspecteren. Deze voorjaarsinspectie duurt tot 1 mei 2017.

 • Het Waterprogramma: eenvoudig beter!

  Het Waterprogramma is genomineerd voor de Eenvoudig Beter Trofee. De minister van Infrastructuur en Milieu reikt de prijs op 12 april 2017 uit aan een project dat veel waardering verdient voor de manier waarop men nu al in de geest van de Omgevingswet werkt. Het stemmen is begonnen, help jij het Waterprogramma/HHNK om de trofee binnen te halen? Breng dan nu jouw stem uit! 

 • Februari-storm richt beperkt schade aan

  De storm van donderdag 23 februari, waarvoor code Oranje was afgegeven door het KNMI, bracht in ons beheergebied gelukkig weinig schade met zich mee.

 • Waterbeheer met Oer-Hollands erfgoed

  Op dit moment werken we samen met zo'n dertig erfgoedorganisaties aan een heldere visie op het watererfgoed. We hebben het over maatschappelijke belangen, historische waarden en kosten.

 • Vogelgriepvirus waart nog altijd rond

  De vogelgriep waart nog altijd rond. Op het terrein van de rwzi Beemster zijn dode watervogels aangetroffen die besmet waren met het H5N8-virus. Medio november stelde de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) het virus vast bij dode watervogels rond de Gouwzee. Ook landelijk stelt de NVWA vaker vogelgriep vast. Raak de vogels niet aan en meld de vindplaats bij gemeente of hoogheemraadschap. 

 • Hoge waterstanden verwacht

  De noordwesterstorm die morgenmiddag en –avond over het westen van ons land raast, zal gepaard gaan met hogere waterstanden. Noordwestenwind, springtij en vloed zullen morgenavond bij Den Helder een waterstand van 2,18 boven NAP geven

 • Mountainbikeclubs en HHNK maken afspraken

  Op woensdag 21 december hebben Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en MTB Noord-Holland, samenwerkende verenigingen, KNWU district N-H, NL Tourfietsunie plus mountainbikeclubs van Tuitjenhorn, Winkel en Ursem met elkaar van mening gewisseld over toertochten op groene Noord-Hollandse dijken. Gezamenlijk onderzoeken we wat voor toekomstige MTB-tochten over de Noord-Hollandse dijken wél en niet mogelijk is.

 • Onderhoud langs de kust in volle gang

  Onze gebiedsbeheerders aan de kust inspecteren elk najaar, voordat het stormseizoen begint, de waterkeringen. Ze controleren de duinen op afslag en aangroei en doen dit om de waterveiligheid voor ons gebied te borgen en om onderhoudswerkzaamheden in te plannen. Het herstel is inmiddels in volle gang.

 • Watersymposium 2016: We halen de toekomst naar binnen!

  Op donderdag 17 november was het gebouw van het hoogheemraadschap gevuld met 'de toekomst'. Leerlingen van het Jan Arentz, PCC uit Alkmaar, het Clusius College uit Hoorn, jongeren van de Helderse Vallei uit Den Helder en een aantal studenten kwamen tijdens dit watersymposium hun ideeën over waterbeheer delen met bestuurders uit Noord-Holland.

 • Aanslag waterschapsbelasting huishoudens daalt

  Voor de meeste huishoudens in ons beheergebied valt de belastingaanslag voor 2017 lager uit. Meerpersoonshuishoudens zonder eigen huis profiteren het meest van de daling. Over het algemeen daalt hun aanslag met 1,7%, circa 5 euro.

 • Zandsproeien en Chinese wolhandkrab kweken hebben de toekomst

  Tijdens de uitreiking van de Waterinnovatieprijs 2016 op donderdagmiddag 17 november vielen we dubbel in de prijzen. De proeftuin Achteroever Wieringermeer won de prijs in de categorie Voldoende water. Het project Zandsproeien bij dijkverbetering Nauernasche Vaart werd beloond met de Publieksprijs.

 • Dode watervogels in gemeente Waterland

  In Waterland zijn dode wilde watervogels ontdekt die H5N8-griep hebben. Het betreft futen en kuifeenden die zijn gevonden in de buurt van Monnickendam. Raak de vogels niet aan en meld de vindplaats bij de Gemeente Waterland.

 • Crisisoefening Waterwolf op Marken

  Op woensdag 2 en donderdag 3 november 2016 vindt er een grootschalige crisisoefening plaats op Marken. Om goed voorbereid te zijn op een eventuele overstroming oefenen de crisispartners, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Defensie en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland samen met de bewoners dit najaar op Marken.

 • Is uw sloot ook schoon? De najaarsschouw is begonnen

  Maandag 17 oktober was de start van de najaarsschouw. Onze schouwmeesters controleren de sloten in het gebied. Er wordt gekeken of de sloten voldoende schoon zijn.

 • Herfstcontrole erfafspoeling bloembollentelers

  Voor schoon, gezond oppervlaktewater controleren we vanaf half oktober tot december het erf van bloembollentelers op de juist omgang met gewasbeschermingsmiddelen. We willen voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het oppervlaktewater terechtkomen.

 • Slechts 25% Noord-Hollanders voorbereid op overstroming

  Een kwart van de Noord-Hollanders weet hoe je je op een overstroming kan voorbereiden. Dit blijkt uit een onderzoek waarbij het waterbewustzijn ten aanzien van leven met water centraal staat. Hoewel de kans op een overstroming klein is, kunnen de gevolgen extreem groot zijn. We starten daarom deze week een voorlichtingscampagne.