Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Expositie leerlingen Han Fortmann bij hoogheemraadschap

  (14-02-2020)

  De expositie 'Noorderpolderhuis, glanzende polderparel' in ons kantoor in Heerhugowaard toont kunstwerken die zijn gemaakt door leerlingen van het Han Fortmann College.

 • Veehouderijcontroles van start

  (31-01-2020)

  Op het erf van veehouderijen blijven vaak onbedoeld resten achter van mest en veevoer. Bij een forse regenbui kunnen deze stoffen in de sloot spoelen, wat de waterkwaliteit verstoort. In februari en maart bezoeken onze toezichthouders ruim 400 veehouderijen in Noord-Holland.

 • Hollands Kroon beheert nu alle wegen in eigen gemeente

  (07-01-2020)

  Sinds 1 januari beheert de gemeente Hollands Kroon alle wegen in de hele gemeente. Oók de polderwegen buiten de bebouwde kom van Nieuwe Niedorp, die van oudsher door ons beheerd werden. In totaal gaat het om 115 kilometer aan wegen inclusief de bijbehorende wegsloten, bermen, bruggen, bomen, lichtmasten en verkeersborden.

 • Maak kennis met het project dijkversterking Wieringermeerkering

  (21-11-2019)

  Sommige delen van de Wieringermeerkering voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Het gaat om het westelijk deel van de dijk: een deel van de dijk rondom het Amstelmeer, drie sluizen (Haukeskeersluis, Haukesschutsluis en de Ulkesluis) en 300 meter dijk langs het Waardkanaal, ter hoogte van Kolhorn.

 • Controle akkerbouwers op juist gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  (30-10-2019)

  Van aardappelen tot suikerbieten: de meeste gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Het risico bestaat echter dat deze stoffen in het oppervlaktewater komen. De afgelopen maanden hebben we de percelen van bijna 200 akkerbouwers bezocht. En wat blijkt: 86% van die akkerbouwers doet het goed. 

 • Voorjaarsinspectie van start

  (03-02-2020)

  De Voorjaarsinspectie van onze dijken en duinen is weer begonnen. Onze gebiedsbeheerders lopen in tweetallen alle waterkeringen af om te checken of er schade is.

 • Legionella rioolwaterzuiveringen

  (15-01-2020)

  Uit een onderzoek van het RIVM blijkt dat sinds 2013 het aantal Legionellabesmettingen in Nederland is verdubbeld naar 600 gevallen. Als bron worden waterzuiveringsinstallaties genoemd. HHNK heeft de besmettingsrisico’s in het eigen verzorgingsgebied onderzocht. Die blijken verwaasloosbaar.

 • HHNK aandeelhouder van AquaMinerals

  (05-12-2019)

  HHNK is aandeelhouder geworden van AquaMinerals, voorheen de Reststoffenunie. Hiermee verzekeren we ons van de diensten van AquaMinerals om grondstoffen uit afvalwater te verwaarden.  

 • Duurzame investeringen in de toekomst

  (14-11-2019)

  Komende jaren investeert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier flink in rioolwaterzuiveringsinstallaties, zonnepanelen en gemalen. Ook start HHNK met een programma waarin HHNK het watersysteem robuuster, flexibeler, toekomstbestendig en energiezuiniger maakt. Al deze investeringen staan in het teken van de kerntaken: veilig, schoon en voldoende water. Taken die vanwege klimaatverandering urgenter, kostbaarder en ingewikkelder worden.

 • Wateroverlast en Westerdijk

  (11-10-2019)

  De Westerdijk is op dit moment stabiel. Dat hebben metingen van de zichtlijnen en metingen van de scheur uitgewezen. De dijk beweegt niet meer en de scheur groeit ook niet meer.

Archief