Lozen van huishoudelijk afvalwater (IBA)

Home > Lozen van huishoudelijk afvalwater (IBA)

Lozen van huishoudelijk afvalwater (IBA)

Indien u van plan bent afvalwater vanuit een woonhuis te lozen op oppervlaktewater adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente. De gemeente heeft in principe de zorg voor inzameling en transport van afvalwater. Als de aanlegkosten voor riolering te duur zijn kan de gemeente een IBA II aanleggen als alternatief voor riolering. Een IBA is een kleinschalig systeem om afvalwater te zuiveren.

Wettelijke voorzieningen voor het lozen van huishoudelijk afvalwater volstaat een 6 m3 tank bij een huishouden van <6 personen. Een IBA II systeem schrijft het hoogheemraadschap voor als de lozing plaatsvindt in een EHS- (Ecologische hoofdstructuur) of een zwemwatergebied.

Voor lozingen van woningen is het Besluit lozingen afvalwater huishoudens van toepassing.

Downloads

Meer informatie over de IBA is terug te vinden in het IBA-jaarverslag. Tevens is voor de gebruikers een onderhoudsschema opgenomen.