Legger Zandige Kust

Home > Legger Zandige Kust

Legger Zandige Kust

Wij zorgen ervoor dat de waterkeringen die onder ons beheer vallen in goede staat zijn, zodat we in het lage Holland veilig kunnen leven. Om die veiligheid in stand te kunnen houden, stellen we eisen aan het gebruik van de waterkering en aan de ruimte er omheen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Keur.

Legger

Om de invloedszone van de Keur inzichtelijk te maken is de Legger Zandige Kust opgesteld. Deze legger maakt inzichtelijk tot waar de in de Keur beschreven zones zich uitstrekken en wie de onderhoudsplichtigen in deze zones zijn.

Deze Legger Zandige Kust is opgesteld voor de zandige kust van Texel en op het vaste land van Camperduin tot en met Velsen-Noord (te bekijken met onderstaande groene knoppen)

Interactieve kaart Legger Zandige Kust Noord Interactieve kaart Legger Zandige Kust Zuid Interactieve kaart Legger Zandige Kust Texel

  

Zandige kust van Den Helder tot aan Camperduin

Ter inzagelegging: ontwerp-legger van de primaire waterkeringen 81-84 en 134                      

In de legger zijn rondom dijken en duinen verschillende zones gedefinieerd. Voor elke zone gelden andere regels, deze regels zijn vastgelegd in de belangrijkste verordening van het hoogheemraadschap: de keur 2016. De regels zijn opgesteld om schade aan de waterkering te voorkomen, zodat deze blijft voldoen waarvoor ze bedoeld is: het land beschermen tegen een overstroming. Voor een groot deel van het beheersgebied van HHNK zijn leggers opgesteld; deze geven de zoneringen aan waar de keur van kracht is.

Voor het gedeelte van de zandige kust tussen Den Helder en Camperduin (waterkeringen 81-84 en 134) ligt het ontwerp van deze legger vanaf 12 december 2016 ter inzage voor een periode van zes weken.

Inwoners en belanghebbenden kunnen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Na afloop van de ter inzage legging wordt een nota van zienswijze opgesteld met daarin een weergave van de zienswijzen en een gemotiveerde reactie op de zienswijze met eventuele wijzigingen in de zoneringen .

Na vaststelling van het ontwerp geeft de legger de definitieve zoneringen aan waar de regels van de keur van toepassing zijn.

Deze legger is te bekijken door middel van een interactieve kaart en via een ontwerp-Leggerboek waarin de toelichting van de legger is opgenomen. Voor het gebruik van de kaart is een handleiding beschikbaar (zie hieronder).

Interactieve kaart ontwerp-Legger Zandige Kust

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Weijling via ons contactformulier of telefonisch via 072 - 582 8282.