Legger Wateren

Home > Legger Wateren

Legger Wateren

Legger voor oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en kunstwerken

Wij zorgen voor voldoende en schoon water in de sloten en meren van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal. Om dat doel te bereiken stellen we eisen aan het onderhoud van de wateren en aan de ruimte er omheen. Het is van belang dat de wateren blijven bestaan, de juiste afmetingen hebben en worden onderhouden.

Wat is een Legger?

De legger is onlosmakelijk verbonden met de keur en algemene regels bij de keur. In de keur staat wat er wel en niet mag en wat moet. In de legger staat waar de keur van toepassing is. De legger bestaat uit een beschrijvend deel en toelichting en een geografisch informatiesysteem (GIS). In het GIS is voor elk oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied en de bijbehorende kunstwerken omschreven op welke afmetingen deze minimaal moeten worden onderhouden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Klik precies op het blauwe of rode lijntje in de sloot om te zien wie het onderhoud moet doen van de sloot of kunstwerk.

Legger Wateren 2019 

Ons algemeen bestuur heeft op 18 september 2019 de Legger Wateren 2019 vastgesteld. Deze Legger Wateren is van kracht vanaf 1 oktober 2019. 

Legger Wateren 2019 (interactieve kaart)

Legger Wateren 2018

Ons algemeen bestuur heeft op 19 september 2018 de Legger Wateren 2018 vastgesteld. Deze Legger Wateren was van kracht vanaf 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019.

Legger wateren 2018 (interactieve kaart)

In principe geldt de legger totdat er een verandering gerealiseerd wordt. Een verandering wordt officieel geregeld in een watervergunning of een projectplan. Uiterlijk één jaar na afronding van de werkzaamheden stellen we voor het betreffende oppervlaktewater-lichaam of bergingsgebied en bijbehorende kunstwerken een nieuwe legger vast. Die nieuwe legger wordt vervolgens integraal opgenomen in het GIS Legger Wateren.

Wanneer krijgt u met de legger te maken?

Als u in de legger bent aangewezen als onderhoudsplichtige van een oppervlaktewater-lichaam, bergingsgebied of kunstwerk. Het is dan mogelijk dat u wordt aangeschreven tijdens de jaarlijkse schouw, omdat het onderhoud niet is uitgevoerd.

En als u van plan bent werkzaamheden uit te voeren in of langs een oppervlaktewater-lichaam, bergingsgebied of kunstwerk heeft u een watervergunning van ons nodig.

Informatie

Voor nadere informatie over de legger kunt u gebruik maken van ons contactformulier of telefonisch contact opnemen via 072 - 582 8282.