Legger Wateren

Home > Legger Wateren

Legger Wateren

Legger voor oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en kunstwerken

Wij zorgen voor voldoende en schoon water in de sloten en meren van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal. Om dat doel te bereiken stellen we eisen aan het onderhoud van de wateren en aan de ruimte er omheen. Het is van belang dat de wateren blijven bestaan, de juiste afmetingen hebben en worden onderhouden.

Wat is een Legger?

De legger is onlosmakelijk verbonden met de keur en algemene regels bij de keur. In de keur staat wat er wel en niet mag en wat moet. In de legger staat waar de keur van toepassing is. De legger bestaat uit een beschrijvend deel en toelichting en een geografisch informatiesysteem (GIS). In het GIS is voor elk oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied en de bijbehorende kunstwerken omschreven op welke afmetingen deze minimaal moeten worden onderhouden en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Legger Wateren 2017

Ons algemeen bestuur heeft op 20 september 2017 de Legger Wateren 2017 vastgesteld. Deze Legger wateren is van kracht vanaf 1 oktober 2017.

Interactieve kaart legger wateren 2017

In principe geldt de legger totdat er een verandering gerealiseerd wordt. Een verandering wordt officieel geregeld in een watervergunning of een projectplan. Uiterlijk één jaar na afronding van de werkzaamheden stellen we voor het betreffende oppervlaktewater-lichaam of bergingsgebied en bijbehorende kunstwerken een nieuwe legger vast. Die nieuwe legger wordt vervolgens integraal opgenomen in het GIS Legger Wateren.

Legger wateren 2016

Ons algemeen bestuur heeft de Legger Wateren op 21 september 2016 vastgesteld. Deze Legger Wateren is van kracht vanaf 26 september 2016.

Interactieve kaart Legger Wateren 2016

Wanneer krijgt u met de legger te maken?

Als u in de legger bent aangewezen als onderhoudsplichtige van een oppervlaktewater-lichaam, bergingsgebied of kunstwerk. Het is dan mogelijk dat u wordt aangeschreven tijdens de jaarlijkse schouw, omdat het onderhoud niet is uitgevoerd.

En als u van plan bent werkzaamheden uit te voeren in of langs een oppervlaktewater-lichaam, bergingsgebied of kunstwerk heeft u een watervergunning van ons nodig.

Informatie

Voor nadere informatie over de legger kunt u gebruik maken van ons contactformulier of telefonisch contact opnemen via 072 - 582 8282.