Legger Regionale Waterkeringen

Home > Legger Regionale Waterkeringen

Legger Regionale Waterkeringen

Een legger wordt weergegeven via een kaart van ons gehele werkgebied. Op deze kaart zijn alle waterkeringen met veiligheidszoneringen en bijbehorende kunstwerken als gemalen en sluizen zichtbaar. We stellen deze legger vast op grond van landelijke wetgeving. In de Waterwet is vastgelegd (artikel 5.1) dat het waterschap verplicht is om "voor waterstaatswerken in zijn beheer een legger vast te stellen, waarin het werk is omschreven naar ligging, vorm, afmeting en constructie". Ook wijzen we in de legger onderhoudsplichtigen voor de waterkeringen aan. Een toelichting op de legger is beschikbaar en te openen via de menubalk aan de rechterbovenkant van de Googlemaps-pagina.

Wat is een regionale waterkering?

Voor veel waterkeringen in ons beheergebied is een landelijke of provinciale veiligheidsnorm vastgesteld. Deze genormeerde waterkeringen kunnen primair of regionaal zijn. Primaire waterkeringen beschermen het achterland tegen het buitenwater van de zee, rivieren en grote meren. Regionale waterkeringen beschermen ons gebied tegen het water uit boezems, kanalen en kleine meren. In totaal hebben we 1.016 kilometer aan regionale waterkeringen.

Waterkeringen waaraan geen veiligheidsnorm is toegekend, zijn benoemd als ‘overige waterkeringen'. Deze overige keringen zijn natuurlijk ook in kaart gebracht, maar nog niet in detail gedigitaliseerd en daarom niet opgenomen in de Legger regionale waterkeringen of in een van de andere leggers.

Overige waterkeringen

Onder ‘overige waterkeringen’ vallen de waterkeringen waarvoor het Rijk of de provincie geen veiligheidsnorm heeft vastgesteld. Het gaat in totaal om enkele honderden kilometers waterkering. Het gaat hierbij om polderwaterkeringen, voorlandkeringen en compartimenteringsdijken. Ze liggen vast op de keurkaart (zie voor de Overzichtskaart werkingsgebied Keur onder kopje Downloads) en de bepalingen van de Keur gelden ook voor deze waterkeringen.

Deze dijken bieden bescherming na het falen van een primaire waterkering doordat ze het beheersgebied in compartimenten verdelen. Naar verwachting wordt een deel van de overige waterkeringen in de komende jaren alsnog voorzien van een provinciale norm, waardoor ze onder de regionale waterkeringen vallen.

Interactieve legger regionale waterkeringen

Downloads