Informatieverzoek indienen (Wob)

Home > Informatieverzoek indienen (Wob)

Informatieverzoek indienen (Wob)

Informatie van overheidsorganisaties moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Zo heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van het hoogheemraadschap. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) geeft deze informatie zelf, bijvoorbeeld via persberichten en via de website. Vindt u informatie niet terug in onze brochures of op de website? En wilt u deze informatie wel ontvangen? Dan kunt u een informatieverzoek of Wob-verzoek indienen bij het hoogheemraadschap.

Hoe werkt het?

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen;
 • Het verzoek moet gaan over informatie waarover HHNK beschikt;
 • De informatie moet gaan over beleid van HHNK of over de voorbereiding of uitvoering daarvan;
 • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand;
 • De informatie is nog niet op andere wijze openbaar gemaakt op de website van het hoogheemraadschap of via overheid.nl.

HHNK kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kunnen wij u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Afwijzen Wob-verzoek

HHNK moet een verzoek in principe inwilligen. Maar er zijn wel uitzonderingen hierop. Deze staan beschreven in de Wob. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

Wat moet ik doen?

U kunt digitaal een verzoek om informatie indienen bij HHNK door gebruik te maken van dit formulier. Daarnaast kunt dit ook schriftelijk doen. Vermeld in het verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het document waarover u informatie wilt ontvangen. Het digitale formulier is alleen bedoeld voor formele Wob-verzoeken. Wilt u informatie of bezwaar maken in het kader van waterschapsbelasting - of een vergunningenprocedure, dan verwijzen wij u graag naar deze pagina.

Houd er rekening mee dat alle informatie die in het kader van een Wob-verzoek aan u bekend wordt gemaakt vanaf dat moment voor iedereen openbaar is.

U kunt uw verzoek richten aan:

 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  t.a.v. cluster Juridische Zaken & Grondzaken
  Postbus 250
  1700 AG Heerhugowaard
  onder vermelding van ‘Wob-verzoek'.

Binnen welke termijn kan ik anwoord verwachten?

HHNK beslist binnen vier weken over het verzoek. Deze termijn kan nog eens met vier weken verlengd worden.