Grondwater onttrekken en beregenen

Home > Informatie vergunningen en ontheffingen > Grondwater onttrekken en beregenen

Grondwater onttrekken en beregenen

RSS

In de Waterwet staat beschreven dat wij ‘operationeel grondwaterbeheerder’ zijn. Dat houdt in dat wij besluiten mogen nemen over een gedeelte van de grondwateronttrekkingen en -infiltraties. Daarmee is het hoogheemraadschap verantwoordelijk voor bronbemalingen, industriële onttrekkingen van grondwater en beregening

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater in Nederland. Met de wet kunnen het Rijk, de waterschappen, gemeenten en provincies wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging tegengaan.

Wat is het?

In de Waterwet staat beschreven dat wij ‘operationeel grondwaterbeheerder’ zijn. Dat houdt in dat wij besluiten mogen nemen over een gedeelte van de grondwateronttrekkingen en -infiltraties. Daarmee is het hoogheemraadschap verantwoordelijk voor bronbemalingen, industriële onttrekkingen van grondwater en beregening. De overige grondwatertaken zijn de verantwoordelijkheid van de provincie. Het gaat daarbij om industriële onttrekkingen groter dan 150.000 kubieke meter, openbare drinkwatervoorziening en koude/warmte opslag in de bodem.

Wat moet ik doen?

Volgens artikel 6.11 lid 4 van het Waterbesluit en artikel 4.10 van de Keur HHNK 2009 is iemand die water onttrekt aan een grondwaterlichaam verplicht opgave te doen van de hoeveelheid en kwaliteit van het onttrokken/geïnfiltreerde water. Uiterlijk in januari dient opgave te worden gedaan over het voorgaande jaar. Duurt de onttrekking nog voort dan dient per kwartaal opgave te worden gedaan. Zijn de werkzaamheden beëindigd dan dient opgave te worden gedaan binnen een maand na tijdstip van beëindiging van de werkzaamheden. Door het invullen en tijdig toezenden van dit ingevulde formulier wordt aan bovenstaande invulling gegeven.

Formulier opgave grondwateronttrekking

U heeft hiervoor uw DigiD of e-Herkenning inlogcode nodig.

Wat kost het?

De door u opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van mogelijk verschuldigde grondwaterheffing (door de provincie ) en/of verschuldigde zuiverings-/ verontreinigingsheffing (door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). Mogelijk dient u voor de betreffende heffing separaat aangifte te doen. In dat geval wordt u hiervoor benaderd.

Wetgeving

Sinds 2009 vervangt de Waterwet acht bestaande wetten voor waterbeheer in Nederland, zoals de Wet op de waterhuishouding, de Grondwaterwet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet verontreiniging zeewater. De Waterwet heeft verschillende functies:

  • De wet regelt het gebruik van oppervlaktewater en grondwater, bijvoorbeeld water voor scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie.
  • De wet stelt eisen aan de kwaliteit en de inrichting van het water(systeem), afhankelijk van de functie.
  • De wet verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.
  • De wet levert een bijdrage aan kabinetsdoelstellingen, zoals de vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten.

Lokale regelgeving

Als u werkzaamheden in, op, onder of naast oppervlaktewater en waterkeringen (dijken) wilt uitvoeren, heeft u een watervergunning nodig. Door het stellen van regels voorkomen we wateroverlast en -vervuiling. De Keur bevat regels die de basis vormen voor de watervergunning.