Grondtransacties

Home > Zakelijk > Grondtransacties

Grondtransacties

Koop of huur van grond van het hoogheemraadschap

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft voor de uitoefening van zijn waterschapstaken van oudsher veel grond in bezit. Grond die we niet nodig hebben voor de zorg voor de waterkeringen en wegen, de waterkwantiteit of de waterkwaliteit kan worden verkocht of verhuurd. Per geval beoordeelt het hoogheemraadschap of grond verkocht of verhuurd kan worden. We willen graag duidelijke afspraken maken over het gebruik van onze grond. Op deze pagina vindt u meer informatie over het regelen van het grondgebruik.

Er zijn verschillende mogelijkheden om gebruik van grond met ons te regelen:

  • U koopt de grond tegen een marktconforme prijs. Op deze manier kunt u gebruik maken van de grond, uw eigendom uitbreiden en de waarde van uw perceel verhogen.
  • U huurt de grond. Ook dan kunt u gebruik maken van de grond.

Wanneer u grond koopt of huurt kunnen we voorwaarden stellen aan het gebruik. Deze voorwaarden hebben te maken met het beheer en onderhoud van sloten, dijken en wegen, bijvoorbeeld als een strook grond dichtbij een waterkering ligt. Welke voorwaarden dat zijn, hangt af van de situatie.

Huren of kopen tegen marktconforme prijzen

U koopt of huurt het perceel tegen marktconforme prijzen. U zult begrijpen dat waterschapsgrond richting Amsterdam een andere waarde heeft dan richting de Noordkop. De waardebepaling wordt zowel bij koop als bij huur bepaald door een onafhankelijke taxateur. Wij nemen de kosten van de waardebepaling voor onze rekening. Bij koop is er sprake van 'kosten koper'. Dit betekent dat u, naast de koopsom, de kosten betaalt van de notaris, het kadaster en de overdrachtsbelasting. Bij de waardebepaling houden we zoveel mogelijk rekening met het gebruik en de situatie.

Verzoek aankoop of huur van grond

U dient een verzoek voor koop of huur schriftelijk of per e-mail in. Uw verzoek dient de volgende gegevens te bevatten: kadastrale gegevens van het perceel, een luchtfoto of situatietekening waarop u de gewenste grond aangeeft, doel van het gebruik en uw naam, adres en woonplaats gegevens.

Downloads