Bestuurlijke vragen

Home > Dagelijks bestuur > Bestuurlijke vragen

Bestuurlijke vragen

Het algemeen bestuur of college van hoofdingelanden (CHI) is het hoogste bestuursorgaan binnen het hoogheemraadschap. CHI-leden kunnen vragen stellen aan het dagelijks bestuur of college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H). Bijvoorbeeld over de uitvoering van beleid of gemaakte keuzes. Hieronder vindt u een overzicht van de vragen die CHI-leden aan het college van D&H hebben gesteld. De beantwoording vindt u onderaan deze pagina.

Overzicht bestuurlijke vragen

Project New Hart vs. cyclisch denken

Naar aanleiding van een bericht over het project New Hart op onze facebookpagina reageerde iemand met de opmerking de voorkeur te geven aan een cyclische benadering. Wat zijn de verschillen, voor- en nadelen van de beide benaderingswijzen? (T.M.C. van Raaij, 10 oktober)

Gaswinning en seismische stations

Wanneer staat het brede bestuurlijke overleg rondom gaswinning en aardbevingen gepland? Zijn hier onafhankelijke deskundigen bij betrokken? Wilt u zich inzetten om tiltmeters geplaatst te krijgen? Wilt u het belang en het waarborgen van een adequate en onafhankelijke schadeafhandeling en het instellen van een landelijk schadefonds bespreken? Wilt u zich inzetten om te komen tot een verplichte representatieve nulmeting van gebouwen die zich bevinden boven het Middelieveld? Wilt u het Tcbb-advies en de mogelijke verbeteringen van de uitvoeringspraktijk voor representatieve nulmetingen bij de gaswinning in kleine velden (laten) betrekken bij alle gaswinlocaties in Noord-Holland? Kunt u aangeven of, wanneer en waar het meetstation bij het Middelieveld wordt toegevoegd? Worden er bij andere gaswinlocaties in Noord-Holland ook seismische meetstations toegevoegd en nulmetingen uitgevoerd? (T.M.C. van Raaij, 4 oktober)

Natuurterreinen

Kunt u op een kaart aangeven welke delen van de polder Wormer- en Jisperveld en het natuurgebied De Hooge Berg op Texel in de zin van de Waterschapswet worden aangemerkt als natuurterreinen? (A. Lap, 25 september 2018) 

Gebruik Chroom-6 bij HHNK

De gevaarlijke stof Chroom-6 is niet alleen bij Defensie, maar inmiddels ook bij onder andere Rijkswaterstaat aangetroffen. Is er reden om in onze eigen organisatie te onderzoeken of er in het verleden Chroom-6 houdende materialen zijn toegepast? (M.A. Leijen, 10 september 2018)

TBES Amstelmeergebied

Ik lees de ontwikkelprincipes Markermeer IJmeer en het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES). Is er eenzelfde soort document en/of proces voor het Amstelmeergebied? Zo ja, kan ik daar een afschrift van c.q. documentatie over krijgen? Zo nee, zou het niet zinnig zijn om hier eens nader (met partners) over door te denken? (P. Vonk, 10 september 2018)

Unievoorstel aanpassing belastingstelsel (2)

Een van de voorstellen van de Unie van Waterschappen is de methodiek van kostentoedeling voor de watersysteemheffing aan te passen. Hoe verhoudt de nieuwe kostentoedeling zich ten opzichte van de huidige kostentoedeling? (S.A. van Balen Blanken, 30 augustus 2018)

Krantenberichten over verhoging waterschapsbelastingen

In de media heb ik verschillende berichten gelezen over verhoging van de waterschapsbelasting van HHNK voor volgend jaar. Hoe kan het zo zijn dat dit al zo stellig naar buiten wordt gebracht in de pers? Scheppen we hiermee niet al bepaalde (ongewenste) verwachtingen? Heeft het CHI nog alle ruimte om anders te beslissen in het najaar? (E.M. Tannehil, 21 augustus 2018)

Watersysteem Texel

Hoe vindt het effluent van de rwzi Everstekoog zijn weg naar het zuiden? Kunt u op een kaart aangeven wat de afmetingen en de bodemhoogtes van de sloot zijn (zie legger)? Zijn de afmetingen van de waterlopen voldoende? Welke aanpassingen van de sloten tussen de Pontweg en de Laanweg/Smitsweg heeft u uitgevoerd? Vanwege slootonderhoud mogen agrariërs een stuk land naast de sloot jaarrond niet betelen. Door het gezuiverde rioolwater is de plantengroei in de sloot extra uitbundig. Is het extra maaien en verplicht stellen van een teeltvrije zone in dit geval gerechtvaardigd? (A. Lap, 30 juli 2018)

Advies commissie MER (Markermeerdijken)

Op 12 juli heeft de commissie MER haar meest recente advies gegeven met betrekking tot de versterking van de Markermeerdijken. Wilt u de aanvulling op dit advies ter kennis brengen van het CHI? Waarom kan de oplossingsrichting voor Uitdam niet ook gelden voor andere locaties? Welke commissievoorstellen hebben geleid tot aanpassing van milieuvriendelijke alternatieven? Waarom zijn de uitgangspunten niet aangepast? Waarom zijn niet alle alternatieven met minder negatieve consequenties overgenomen? Neemt u de voorstellen tot maatwerk en optimalisaties over? Waarom is het ontwerpcriterium voor het overslagdebiet gewijzigd? Kunt u ons de oplossingsrichtingen van de modules 6, 9 en 13 toezenden? Waarom is het voorgestelde alternatief voor module 3 niet overgenomen? Welke maatwerkoplossingen en aanpassingen gaan nog plaatsvinden? Zijn de voorstellen en adviezen van de commissie MER en de aanpassingen en maatwerkoplossingen opgenomen in het projectplan? (T.C.M. van Raaij, 23 juli 2018)

Unievoorstel aanpassing belastingstelsel

In de ledenbrief van de Unie van Waterschappen wordt aangegeven dat de Unie grotendeels aansluit bij de voorstellen van de CAB. Kan gepreciseerd worden waar de Unie afwijkt? (M.A. Leijen, 17 juli 2018)

Poldermolens

In een artikel in het NHD wordt een pleidooi gehouden voor de inschakeling van poldermolens bij het waterbeheer van HHNK. Dit zou de waterveiligheid in ons gebied vergroten, energie besparen en de CO2-uitstoot verminderen. Wat kan de effectieve bijdrage zijn van deze poldermolens? Acht u dit een significante en noodzakelijke verbetering? Het artikel stelt dat jaarlijks mogelijk 50.000 kWh per jaar kan worden bespaard door de inzet van poldermolens. Acht u dit een juist getal? Staat de besparing in verhouding tot de inzet van 55 molenaars (plus vervangers) en de bijkomende kosten? Betekent de formele inschakeling van 55 poldermolens dat deze molens een waterstaatkundig werk worden ten dienste van HHNK? Aanvaardt HHNK daarmee een onderhouds- en instandhoudingsplicht, ook voor de molens die niet in ons bezit zijn? (M.J. Hartvelt, 10 juli 2018)

Tiltmeters en aardbevingen

Naar aanleiding van de aardbeving bij Warder op 5 juni is een inspectie uitgevoerd naar onder andere de dijken en waterkeringen en is er informatie is ingewonnen bij het Kennisplatform OMEM (Onafhankelijk Meten Effect Mijnbouw) en waterschap Noorderzijlvest. Bijgaand stuur ik u uitgebreide informatie over tiltmeters. Deze sensoren leggen naast trillingen ook andere, mogelijk schadebrengende bewegingen en spanningsopbouw in de bodem en constructies vast, waardoor schade en oorzaak direct aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Wellicht kunnen gemeente(n) en HHNK samen optrekken richting de Provincie NH c.q. het Rijk en de NAM om tiltmeters te laten plaatsen? (T.M.C. van Raaij, 10 juli 2018)

Planning besluitvorming Markermeerdijken

Wat is het tijdspad van de behandeling en besluitvorming (zowel bij HHNK als bij de provincie) met betrekking tot het Projectplan Waterwet Markermeerdijken en de termijnen van tervisielegging c.q. bezwaar en beroep? Kunt u ook aangeven waarover en wanneer Provinciale Staten NH nog gaan besluiten? (T.M.C. van Raaij, 25 juni 2018)

Rol HHNK in ruimtelijke plannen

Heeft u kennis genomen van het artikel 'Gemeenten negeren waterschap bij ruimtelijke plannen' in Binnenlands Bestuur? Speelt dit bij HHNK ook? En in welke mate? Welke maatregelen worden genomen om dit te verbeteren? Is er volgens u bij gemeenten en provincie voldoende besef van de benodigde klimaatadaptatie? Welke maatregelen neemt u om dit besef te verhogen? (E.M. Tannehill, 11 juni 2018)

Burgerparticipatie en burgerinitiatief

Minister Ollongren heeft overheden opgeroepen tot: ruimte geven, obstakels wegnemen en goede voorbeelden verspreiden. Deze punten geven aanleiding om bij HHNK een actieprogramma op te zetten. Het is nuttig na te gaan welke ruimte er is om 'weg te geven' bij HHNK, welke obstakels er bestaan en welke goede voorbeelden we kennen uit het recente verleden. Bent u bereid deze actiepunten op te nemen en het CHI hierover te rapporteren? (P. Vonk, 9 juni 2018)

Dode vissen Zeevang-Oost

In Zeevang-Oost, in het gebied van Staatsbosbeheer (SBB), is regelmatig sprake van vissterfte. Omdat de percelen van SBB zijn afgedamd ten behoeve van een eigen peilbeheer met gebiedseigen water, vindt in het gebied geen doorstroming plaats. Het is een terugkerend probleem, dat ook gevaar oplevert voor de vele dieren (koeien enz.) in het gebied. Het gevaar van botulisme is zeer realistisch. Bent u op de hoogte van deze problematiek? Heeft u acties ondernomen? Zo ja, welke? Wilt u zich inzetten om in overleg met SBB structurele maatregelen te (laten) treffen voor een betere doorstroming? (T.C.M. van Raaij, 7 juni 2018)

Koegraszeedijk

Het gedeelte van de Koegraszeedijk tussen Anna Paulowna en 't Zand wordt op dit moment aangepakt voor het plaatsen van nieuwe windmolens. Aan de oostkant van de dijk wordt een pad aangelegd voor de werkzaamheden. Was er al een overeenkomst met Windmolenvereniging Het Westeinde en wordt deze nu aangepast? Zijn hier financiële afspraken over en zijn er ook andere contracten? Het pad gaat ook gebruikt worden voor onderhoud aan de watergang langs de dijk. Zijn er afspraken of overeenkomsten voor de nieuwe situatie? (S.A. van Balen Blanken, 5 juni 2018) 

Strandpaviljoens Castricum

De fractie van CKenG heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Castricum inzake jaarrond strandpaviljoens. Kent u deze vragen en kunt u de beantwoording aan het CHI ter beschikking stellen? Welke aanvullende informatie kunt u rond deze kwestie delen met het CHI, bijvoorbeeld in het licht van de voorwaarden in de (nieuw te verstrekken) HHNK-watervergunning? (F.J.J. Brouwer, 5 juni 2018)

Versterking Markermeerdijken

Gaat HHNK/de Alliantie alsnog in overleg met belanghebbenden om alternatieven voor de buitenwaartse asverschuiving te onderzoeken, zoals de klapankers van JLD? Hoe verhouden de beheerkosten van de dijkvernagelingstechnieken, zoals de methode van JLD, zich ten opzichte van de beheerkosten bij een asverschuiving? Waarom is bij module 3 gekozen voor een zware oeverdijk, terwijl daar geen veiligheidsopgave is? Onder de AB-leden is er behoefte om de aanbevelingen van de commissie m.e.r. te bespreken in de commissie W&W, voordat er keuzen zijn gemaakt c.q. besluiten zijn genomen. Bent u bereid dit verzoek in te willigen? (T.C.M. van Raaij, 31 mei 2018)

Afval Zuiddijk Zuidoostbeemster

Iemand uit de Beemster vertelde me dat het een vuilnisbelt is aan de Zuiddijk in de Zuidoostbeemster. Bijgaand ook enkele foto's. Kan HHNK hier iets aan doen? (T.C.M. van Raaij, 15 mei 2018)

Risicodossier Markermeerdijken

Bent u bereid het risicodossier Markermeerdijken alsnog ter inzage te geven, al of niet beperkt? Bent u bereid het gesprek met de burgers aan te gaan ook als zij zich laten vergezellen door een deskundige? (G.J.M. Meuwese, 3 mei 2018)

Onderhoud schouwsloten de Grie

Nabij Den Hoorn op Texel ligt tussen de Watermolenweg en de Hoornderweg het weggetje de Grie. De gemeente onderhoudt het verharde deel van de weg, HHNK het onverharde deel. Onlangs nog heeft HHNK de dijk gemaaid waarover dit weggetje loopt. De sloot wordt echter niet meer gemaaid. Blijkbaar valt deze niet langer onder de schouw. Klopt dat? Waarom niet? En wie is onderhoudsplichtig? (A. Lap, 16 april 2018)

Vervuilde sloten Hoogkarspel

Het ANP nieuws van 19 maart meldt dat er in Hoogkarspel sprake is van ernstig vervuilde sloten. Wat is de precieze graad van de vervuiling en om welke stoffen gaat het? Is er vergunning verleend voor deze lozingen? Is door HHNK toegezien op de lozingen en vindt hierbij ook handhaving plaats? Hoe en wanneer wordt dit probleem verholpen? (G. Roosloot, 20 maart 2018)

Visie op bodemdaling

De Provincie Noord Holland ontwikkelt een visie op bodemdaling in veenweidegebieden. Zou het goed zijn als HHNK daarover ook een visie ontwikkelt zonder daarin direct een financiële verantwoordelijkheid te nemen? (G. Roosloot, 20 maart 2018)

Peilbesluit en handhaving Markenbinnen (3)

Bent u bekend met de brief en de visie verwoord in 'Water als defensie' van een inwoner uit Markenbinnen? Zo ja, wilt u deze agenderen voor de eerstkomende vergadering van de commissie W&W? (G. Roosloot, 19 maart 2018)

Social Return

Hoe komt het dat de oogst zo mager is wat betreft de toepassingen van Social Return na 1 jaar, gegeven het feit dat Social Return als voorwaarde is gesteld bij inkoop en in de wetenschap dat er geen gemotiveerde uitzonderingen op de regel zijn gemeld aan het CHI (pas toe of leg uit)? Waarom is het Actieplan MVI op de site van HHNK nog steeds niet aangepast aan het door het amendement gewijzigde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid? Wanneer kunnen we de door u toegezegde evaluatie tegemoet zien? (M.A. Leijen, 7 maart 2018)

Hoogte waterschapslasten

Waarom zijn de heffingen bij HHNK hoger dan bij verschillende andere waterschappen? Welke zwaardere taken heeft HHNK ten opzichte van bijvoorbeeld waterschap De Dommel? (T.C.M. van Raaij, 22 februari 2018)

Kleurkeur

Wilt u de Kleurkeur implementeren in het maaien in eigen beheer? Wilt u bij de aanbesteding van maaiopdrachten aan derden bij de uitvraag en bij de beoordeling van de offerte rekening houden met de Kleurkeur (eerst meer punten, later verplicht)? (P. Vonk, 29 januari 2018)

Peilbesluit en handhaving Markenbinnen (2)

Water Natuurlijk is teleurgesteld over de formeel-juridische beantwoording van onze vragen van 18 oktober. Wat doet HHNK om rechtszaken te voorkomen en waarom is dat in Markenbinnen niet gelukt? Waarom gaat u in de beantwoording niet echt in op de vraag over de inwoners als belanghebbende? Welke verantwoordelijkheid heeft HHNK voor wat betreft het Fort? Waarom heeft HHNK de dammen achteraf gelegaliseerd? Kan deze kwestie geagendeerd worden voor de commissievergadering van 7 februari? (G. Roosloot, 2 januari 2018)

Pilot medicijnresten Meppel

Heeft u kennis genomen van een pilot in Meppel over het verminderd voorschrijven van het medicijn Diclofenac? (P. Vonk, 15 december 2017)

Fuiken bij gemalen

Bij welke (boezem)gemalen van HHNK staan binnen de toegestane grens nog fuiken? En als die er nog staan, wat is dan uw beleid hieromtrent? (P. Vonk, 15 november 2017)

Databeleid HHNK

Onderschrijft u de doelstellingen van zowel het Open Data beleid als van het Digitaal Stelsel Omgevingswet? Bestaat er een bestuurlijk beleidsstuk met betrekking tot het Open Data beleid van HHNK? Hoe staat het met de implementatie van de 'Handreiking Open Data' van de Unie van Waterschappen? Hoe doen we het in vergelijking met andere waterschappen? In hoeverre is HHNK betrokken bij het realiseren van het Omgevingsloket? In hoeverre voldoen de relevante data van HHNK al aan de eisen van het Omgevingsloket? (F.J.J. Brouwer, 12 november 2017)

Peilbesluit en handhaving Markenbinnen

Waarom vraagt HHNK woningeigenaren en beheerders van cultuurhistorische objecten niet om hun inbreng bij de voorbereiding van een peilbesluit, maar wel de agrariërs? Hoe weegt u de belangen van de agrarische sector ten opzichte van natuur- en cultuurwaarden en huiseigenaren? Is het u bekend dat de hoogte van het peilvak rondom het Fort Markenbinnen (onderdeel van de Stelling van Amsterdam) een gevaar vormt voor de houten paalfundatie? Is het u bekend dat alle activiteiten op het gebied van infra binnen 1000 meter rondom een fort toestemming vereisen van de verantwoordelijke toezichthouder? (K.S.D. Jonkers en J.C.N. Wagenaar, 18 oktober 2017)

Vissterfte Kolhorn

Als gevolg van het maaien en baggeren in Kolhorn heeft vissterfte plaatsgevonden. De aannemer is vanuit het open water naar het afgesloten gedeelte gaan werken, waardoor de vissen geen kant op konden en vele vissen gedood zijn. Bent u met ons van mening dat het van groot belang is dat bij het uitvoeren van deze werkzaamheden de vissen blijven leven? Heeft u de uitvoering van dit maai- en baggerwerk gecontroleerd? En kunt u ons toezeggen dat u voortaan strenge controle en handhaving gaat uitvoeren bij dit soort werkzaamheden? (T.C.M. van Raaij, 16 oktober 2017)

Visoverwinteringsplaatsen

Er wordt bij het baggeren nadrukkelijk aandacht gegeven aan visoverwinteringsplaatsen. Maar als dat zo is dan moet er de zeven jaar na het baggeren toch ook aandacht voor zijn, bijvoorbeeld in de schouw? (P. Vonk, 3 oktober 2017)

Anticiperend malen

Is er een beleidswijziging geweest waardoor HHNK niet meer anticiperend maalt (en waarom dan niet meer)? (P. Oudega, 26 september 2017)

Schouw vispaaiplaatsen

Hoe precies ziet de instructie aan de schouwmeesters er uit bij de schouw van de vispaaiplaatsen en de visoverwinteringsplaatsen in het kader van de legger en de keur? (P. Vonk en G.P.W. Roosloot, 6 september 2017)

Vergunningen werkzaamheden Zaanstad

De gemeente Zaanstad is op de Westijk te Krommeniedijk gestart met de aanleg van een dam, een duiker en drie overstorten. De gemeente heeft verzuimd hiervoor een vergunning van het hoogheemraadschap aan te vragen. Wilt u de bewoners hierover informeren, wil u hen horen en wilt u de gemeente nadrukkelijk verzoeken voortaan de nodige vergunningen aan te vragen? (G.J.M. Meuwese, 12 juli 2017)

Beheer hoogwaterpeil Oosterblokker

Door een aantal bewoners van het dorp Oosterblokker is de zorg geuit ten aanzien van het (hoog)waterpeil rond de bebouwing. Het gaat om polder Het Grootslag, peilgebied 6700-40A. Wat is het vigerende peil in dit peilgebied en wie is verantwoordelijk voor het peilbeheer? (P.C.M. Mak, 31 mei 2017)

Trottoir Arendshoeve Oosthuizen

Bent u bekend met de wens en noodzaak om bij de Arendshoeve in Oosthuizen een trottoir aan te leggen? Bent u daartoe bereid? (T.M.C. van Raaij, 23 mei 2017)

Bijscholing steunfractieleden

Voor steunfractieleden ontbreekt bijscholingsbudget. Wilt u zo vriendelijk zijn om op korte termijn de protocollen, reglementen en andere documenten gelijk te trekken voor fractieleden en steunfractieleden? (G. Roosloot, 22 maart 2017)

Microplastics

Kunt u aangeven wat HHNK met betrekking tot microplastics in afval-/oppervlaktewater concreet onderzoekt, monitort, aanpakt/zuivert en van plan is? (M.A. Leijen, 21 maart 2017)

Bomenkap Nieuwe Niedorp

Is omtrent de kap van deze bomen enige communicatie met omwonenden geweest en als dit niet het geval is geweest, wat was hiervoor dan de reden? Bent u ook van mening dat communicatie bij bomenkap noodzakelijk is? (G.J.M. Meuwese, 8 december 2016)

Ontwerpprojectplan Verbetering Boezemkade Schermer

Welke afwegingen zijn er gemaakt met betrekking tot de waardering van cultuurhistorische en landschappelijke effecten bij dit dijkversterkingsprogramma? Had een effectanalyse onderdeel moeten zijn van een MER-beoordeling? Wat kost de voorkeursvariant ten opzichte van de methoden met dijkdeuvels of damwanden? Bent u bereid om het projectplan terug te trekken? (P. Vonk, 20 november 2016)

Belastingsamenwerking

U heeft toegezegd mijn vragen van 15 oktober 2015 over een mogelijke belastingsamenwerking met de Westfriese gemeenten in het eerste halfjaar van 2016 te zullen beantwoorden. Dit is niet gebeurd. Kunt u ons op korte termijn duidelijkheid verschaffen? (T.C.M. van Raaij, 11 oktober 2016)

Verkeerssituatie Middelie

Hoe beoordeelt u de verkeerssituatie ter hoogte van Middelie 42 na de herindeling van de weg door het dorp? Voorheen gaven verkeersborden de kruising aan, nu niet meer. Meestal rijdt men daar veel te hard. Je ziet het weggetje niet als je aan komt rijden. Hoe kan dit worden verbeterd? (T.C.M. van Raaij, 15 augustus 2016)

Waterpeil Beets

Het peil van de dijksloot in Beets zou in augustus 2016 (zodra het nieuwe gemaal, naast het oude dieselgemaal in Oudendijk, gereed zou zijn) op -2.25 worden gezet. De bouw van dit gemaal is echter vertraagd, omdat er nog een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Inmiddels is het peil in de dijksloot en het polderpeil in Beets wel al naar schatting circa 5-9 cm omhoog gegaan, terwijl het gemaal pas in 2017 gereed kan zijn. Hierdoor wordt het water in de polder onvoldoende weggetrokken. De boeren hebben daar last van. Is HHNK bereid om met een delegatie van de agrariërs en de dorpsraad in overleg te treden om te bezien hoe alle belangen het best bediend kunnen worden en welke maatregelen (zoals het aanbrengen van schotten) er getroffen kunnen worden? (T.C.M. van Raaij, 16 juli 2016)

Green Deal Infranatuur

HHNK heeft de Green Deal Infranatuur ondertekend. Doel hiervan is het vergroten van de biodiversiteit (vlinders en bijen), met name op de eigen terreinen. Welke terreinen betreft dit? Wat gaat HHNK anders doen op deze terreinen zodat de biodiversiteit wordt vergroot? En kan het AB periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van de inzet van HHNK in deze deal? (J.G. van Beek, 19 mei 2016) 

Personeelsbenoemingen

De recente publicatie in het personeelsblad Waterwerkers inzake de invulling van vacatures in het management roept bij mij een aantal vragen op. Alvorens een inhoudelijk oordeel te vellen over dit beleid wil ik u vragen mij in het bezit te stellen van de relevante stukken waaruit dit beleid blijkt. (G.J.M. Meuwese, 11 april 2016)

Toegangspaden tot stranden

De fractie Groen, Water & Land krijgt vragen over slecht begaanbare toegangspaden, als gevolg van achterstallig onderhoud, tot de stranden in het noordelijke deel van ons gebied. Wat is uw onderhoudsbeleid voor deze paden? Wat is uw visie voor het toekomstige beheer? Vindt u dat de stranden goed bereikbaar moeten zijn voor iedereen? En onderkent u het economisch belang voor de regio van goed toegankelijke stranden? (P.E. Brouwer-Stam, 10 april 2016)

Overzicht peilbesluiten

Wij zouden graag een overzicht ontvangen van alle peilbesluiten, liefst ook tevens aangeduid op een kaart, met daarbij vermeld wanneer ze aflopen en aan herijking toe zijn en een korte omschrijving. (E.M. Tannehill, 5 april 2016)

Bestemmingsplan Den Hoorn

Binnenkort wordt het bestemmingsplan Den Hoorn door de gemeenteraad behandeld. HHNK ziet geen aanleiding voor een reactie, waarschijnlijk omdat de gemeente Texel stelt dat er in feite niets verandert. In werkelijkheid is dit echter in veel gevallen wel het geval. Mijn bezwaar tegen het plan wordt mogelijk ongegrond verklaard als HHNK het niet met mijn zienswijze eens is. Kan HHNK een verzoek doen tot ambtshalve aanpassingen van het bestemmingsplan? En kan HHNK bij andere nieuwe bestemmingsplannen alerter zijn? (A. Lap, 13 maart 2016)

Programmarapportage HWBP-2 en nHWBP

De rapportage vermeld dat de programmadirectie (PD) een document heeft opgesteld met conceptuitgangspunten voor het 4e programma HWBP 2017-2022. Het beschrijft ook de risico's. Deze risico's kunnen grote financiële consequenties en grote gevolgen hebben in de tijd. Zijn de vele risico's mogelijk een gevolg van problemen met de communicatie en/of afstemming met de PD, de capaciteit, de kwaliteit en/of de regie? Zijn de door u genoemde beheersmaatregelen niet een beetje laat? En kunt u een nadere toelichting geven op deze risico's/problemen? (T.M.C. van den Heuvel-van Raaij, 10 maart 2016)

Dijk Anna Paulownapolder

De dijk van de Anna Paulowna polder is 100 geleden doorgebroken. Op deze plaats bevond zich later een vuilstortplaats. De stabiliteit van de Amstelmeerdijk is ongeveer 20 jaar geleden verbeterd. Maar ter plaatse van de vuilnisbelt, waar de dijk in feite het meest onstabiel is, kon de stabiliteitsverbetering indertijd nog niet worden uitgevoerd omdat de sluiting/sanering van de vuilnisbelt nog niet geheel rond was. De stabiliteit van de dijk laat vanwege de slappe ondergrond en de diepe sloot direct achter de dijk te wensen over. Hoe is de stand van zaken en wat gaat HHNK doen met deze zaak? (A. Lap, 5 maart 2016)

Kruisingen polder Het Grootslag

Door de aanleg van de Westfrisiaweg worden de wegen in de polder Het Grootslag zwaarder belast door sluipverkeer. Met name op de kruisingen Gedeputeerde Laanweg/Kadijkweg en Veenakkers/Driehuizen zouden hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan. Diverse partijen zouden hierover inmiddels vragen hebben gesteld aan de gemeenten en het hoogheemraadschap. HHNK zou geantwoord hebben dat wegen geen prioriteit hebben en dat er dus geen veilige oplossing voor deze kruisingen gezocht zal gaan worden. Is dit juist? (T.M.C. van den Heuvel-van Raaij, 25 januari 2016)

Nieuwe beleidslijn kust

Het kabinet heeft onlangs besloten om de regels voor kustbebouwing te gaan versoepelen. Milieu- en natuurorganisaties, maar ook individuele burgers hebben hierover hun zorgen geuit. Is HHNK betrokken geweest bij de voorbereiding van dit kabinetsbesluit? Wat zijn de gevolgen van dit besluit voor de uitvoering van onze taken (zie de lopende discussie over de locatie van de strandpaviljoens in Egmond aan Zee)? Bent u het met mij eens dat HHNK de belangen van economie en de belangen van kustveiligheid en natuur/milieu steeds zorgvuldig moet afwegen? En bent u bereid om in CHI-verband (of in de commissie W&W) een goed geïnformeerd debat te organiseren om het effect van deze nieuwe beleidslijn kust te bespreken en richting te geven aan de opstelling van HHNK bij concrete bouwplannen e.d.? (F.J.J. Brouwer, 5 januari 2016)

Voetpad Camperduin-Petten

Onlangs werd, op initiatief van een burger, een voetpad op de Grote Zeedijk van Camperduin naar Petten aangelegd. Is het juist dat het hoogheemraadschap hiervoor een financiële bijdrage heeft verstrekt en zo ja, wat is de hoogte hiervan? (G.J.M. Meuwese, 4 januari 2016)

Belastingsamenwerking

De zeven Westfriese gemeenten komen graag tot een samenwerking met HHNK op het gebied van belastingheffing. Onderzoek wijst uit dat zo'n samenwerking voor alle partijen voordelig is. Wat zijn de redenen om (nog) niet over te gaan tot genoemde samenwerking? Is het college voornemens om dit onderwerp binnenkort weer op te pakken? (T.C.M. van den Heuvel-van Raaij, 15 oktober 2015)

Kwijtschelding voor ZZP'ers

In het Collegeprogramma 2015-2019 is aangegeven dat het hoogheemraadschap de eventuele kwijtschelding voor ZZP'ers nader zal onderzoeken, waarbij tevens het gehele kwijtscheldingsbeleid zal worden geëvalueerd. Wij verzoeken u het CHI nog dit jaar in staat te stellen de resultaten van dit onderzoek en deze evaluatie te bespreken. (G.J.M. Meuwese, 16 augustus 2015)

Afsluiting Zeesluis Edam

Het Wandeloverleg Noord-Holland heeft zich tot het CHI gewend over de afsluiting van de wandelroute over de sluisdeuren van de Zeesluis te Edam. De afsluiting van de voetgangerspassage heeft lokaal en regionaal stof doen opwaaien. Wij verzoeken u om uw concept-antwoord te bespreken in de septembervergaderingen van de commissie Water & Wegen en het CHI en tot die tijd geen verdere stappen te ondernemen. Wij hebben 23 aanvullende vragen, waaronder deze: bent u bereid zich in te zetten voor het openhouden van de wandelroute over de Zeesluis te Edam? (E.F. Jongmans, P.E. Brouwer-Stam, P. Vonk (22 juli 2015)

Strandpaviljoens

HHNK heeft strandtenthouders in Egmond aan Zee verplicht om naast de reguliere aanvraag voor het plaatsen van de strandtent, tegelijk een verplaatsingsvoorstel in te dienen. Wanneer is deze koppeling ontstaan en waarom? En bent u bereid het verplaatsingsvoorstel los te koppelen en hier eerst overleg over te voeren? (J.D. Kramer, 31 maart 2015)

Visitatiecommissie Waterketen

Het eindrapport van de Visitatiecommissie Waterketen noemt een besparingsambitie bij HHNK van € 24,1 miljoen per jaar ten opzichte van 2010. Wat is de cijfermatige onderbouwing van dit bedrag? Wat is de trend in de jaren 2011-2014 en wat is de verwachte trend voor 2015-2018? Sturen wij in onze Meerjarenbegroting bewust op deze taakstelling? En wat zijn de consequenties als we onze targets niet halen? (P.C.M. Mak, 24 februari 2015)

Accountantscontrole

Heeft de Autoriteit Financiële Markten de accountantscontrole op HHNK onderzocht? Wat doet de accountant om te zorgen dat er bij een AFM-controle bij HHNK een voldoende gescoord wordt? Er simpelweg op vertrouwen dat de accountant goed werk levert is naïef, nu blijkt dat de AFM in 45% van de gecontroleerde gevallen een onvoldoende afgeeft. (P. Vonk, 31 oktober 2014)

Ecologisch maaibeheer Kalverringdijk

Wilt u uw invloed gebruiken om het beheer van dijken eens echt integraal aan te pakken? Een schrijnend voorbeeld: de heer Beets verzorgt het ecologisch maaibeheer van de Kalverringdijk langs de Herculesmolen, in Zaandam. Hij wordt echter geconfronteerd met bagger op de dijk. Bovendien heeft de gemeente Zaanstad alles klaar staan om het fietspad langs de molen De Hercules te gaan asfalteren. (L. Snuif-Verwey, 2 oktober 2014)

Crisissituaties

Wanneer beschouwt HHNK een overlastsituatie of een overstromingssituatie als een calamiteit? Wanneer en hoe wordt er van ambtelijk niveau naar bestuurlijk niveau opgeschaald? Wanneer wordt de dijkgraaf gewaarschuwd? Wanneer gaat de dijkgraaf naar het getroffen gebied en als de dijkgraaf afwezig is, wie neemt de honneurs waar en hoe is dat geregeld? Met 'wanneer' bedoel ik ook 'wanneer precies' en 'waar staat dat' en 'hoe is dat geborgd'. (P.Vonk, 2 oktober 2014)

Gemaal Prins Hendrikpolder

Op Texel is enige onrust ontstaan over de capaciteit van het nieuw te bouwen gemaal in de Prins Hendrikpolder. Bij flinke regenval zijn bij dit gemaal al enkele keren noodpompen geplaatst, omdat het gemaal onvoldoende capaciteit had. Volgens plaatselijke informatie hebben de huidige pompen een hogere capaciteit dan in het bestuursvoorstel was vermeld, waardoor het nieuwe gemaal met de nieuwe pompen zelfs een vermindering van de huidige capaciteit zou geven. Is dit juist? (A. Lap, 29 september 2014)

Noodstroomvoorzieningen

Medio 2013 heeft u nader onderzoek aangekondigd naar het aantal benodigde noodstroomvoorzieningen voor de bemaling, rwzi's etc. in geval van een (grootschalige) stroomuitval. We zijn nu een jaar verder. Is dit onderzoek afgerond en wanneer kan dit stuk worden besproken in de commissie Water & Wegen? (L.J.M. Schagen, 29 september 2014)

Bedanken schouwmeesters

Mij bereiken zeer teleurstellende en boze berichten dat er verschillende schouwmeesters (telefonisch) bedankt zijn (ontslagen). Deze mensen hebben zich vele jaren ingezet voor het schouwwerk van HHNK en zijn voorgangers. Het bericht van ontslag kwam bij deze mensen dan ook als een donderslag bij heldere hemel, en voelt als een klap in het gezicht. Kunt u aangeven wat er is gebeurd? (A. Lap, 5 september 2014)

Persoonsgegevens bij zienswijzen

Er is juridische tweespalt ontstaan over het openbaar maken van de namen van de indieners van zienswijzen. Is het niet verstandiger om de namen van de indieners van zienswijzen uit de openbare stukken te laten? Wie een zienswijze indient is niet relevant, het gaat om de inhoud. (P. Vonk, 6 mei 2014)

Visitatiecommissie Waterketen

In het eerste rapport van de commissie Peijs wordt HHNK (verrassend) als achterblijver gewaardeerd. Is de stand van zaken nu nog dezelfde als waar de commissie over rapporteert? Waarop heeft de commissie gemonitord? Hoe ziet de bestuurlijke verankering van de regionale ambities er uit voor kostenvermindering, kwetsbaarheidvermindering en kwaliteitsverbetering? Hoe ziet de doorvertaling van deze ambities in concrete plannen/maatregelen er uit? In welke mate zijn de vastgestelde plannen uitgevoerd? Hoe kunnen wij van achterblijver koploper worden? (P. Vonk, 6 februari 2014)

Beantwoording vragen door het dagelijks bestuur