Dagelijks bestuur

Home > Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Ons algemeen bestuur kiest uit zijn leden het dagelijks bestuur. Deze bestuurders vormen het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H). Het dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf (voorzitter) en vijf hoogheemraden.

De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. Het huidige college van dijkgraaf en hoogheemraden is beëdigd op woensdag 8 mei 2019.

Leden dagelijks bestuur en portefeuilleverdeling

V.l.n.r.: L.H.M. (Luc) Kohsiek, R (Rob) Veenman, mw. K. (Klazien) Hartog, mw. M.A. (Marjan) Leijen, R. (Ruud) Maarschall, S.J. (Siem Jan) Schenk

Dhr. L.H.M. Kohsiek (dijkgraaf): Algemene bestuurlijke zaken

 • Algemene coördinatie
 • Contacten met andere overheden
 • Internationale zaken
 • Bestuurlijk-juridische zaken
 • Crisisbeheersing
 • Communicatie
 • Handhaving
 • Uniecommissie Bestuurszaken, communicatie en financiën

Vervanger: dhr. R. Veenman (loco-dijkgraaf) of dhr. S.J. Schenk (tweede loco-dijkgraaf)

Dhr. R. (Rob) Veenman: Waterveiligheid en wegen

 • Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • Primaire en regionale waterkeringen
 • Kustbeheer
 • Toekomst IJsselmeer-Markermeer
 • Waddengebied
 • Wegenbeleid
 • Vaarwegen
 • Muskusratten\
 • Uniecommissie Wegen
 • Uniecommissie Waterkeringen

Vervanger: dhr. S.J. Schenk

Mw. K. (Klazien) Hartog: Integraal waterbeheer (stedelijk gebied) en cultureel erfgoed

 • Watersystemen stedelijk gebied
 • Klimaatadaptatie (1)
 • Watertoets
 • Waterprogramma
 • Gemeentelijke waterplannen
 • Uitwerking Deltavisie HHNK
 • Baggerbeleid (1)
 • Baggerplannen stedelijk gebied
 • Baggerdepots
 • Uitwerking NBW 2003 (2)
 • Watersysteemstudie/wateropgave 2.0 (2)
 • Uitwerking KRW (2)
 • Gemalen (2)
 • Grondwater
 • Visstandbeheer
 • Zwemwater
 • Watererfgoed (1)
 • Uniecommissie watersystemen

Vervanger: dhr. R. Veenman

Mw. M.A. (Marjan) Leijen: waterketen

 • Afvalwater
 • Slibstrategie
 • Zuiveringswerken
 • Vierde zuiveringstrap
 • Samenwerken in de keten
 • Sanering lozingen buitengebied
 • Milieu- en energiebeleid
 • Energie- en grondstoffenfabrieken
 • Watererfgoed (2)
 • Uniecommissie waterketen en emissies

Vervanger: dhr. R. Maarschall

Dhr. R. (Ruud) Maarschall: Middelen, duurzaamheid, innovatie en participatie

 • Financiën
 • Heffing en invordering
 • Kostentoedeling
 • Planning & control
 • Personeel & organisatie
 • Huisvesting, eigendommen en erfpacht
 • Informatie en automatisering
 • inkoop en aanbesteding
 • duurzaamheid
 • innovatie
 • participatie
 • Veenweideinnovatiecentrum (VIC) (2)

Vervanger: mw. K. Hartog

Dhr. S.J. (Siem Jan) Schenk: Integraal waterbeheer (landelijk gebied)

 • Watersystemen landelijk gebied
 • Peilbesluiten
 • Uitwerking NBW 2003 (1)
 • Uitwerking KRW (1)
 • Landinrichting en (agrarisch) natuurbeheer
 • Boezembeheer
 • Gemalen (1)
 • Klimaatadaptatie (2)
 • Baggerbeleid (2)
 • Baggerplannen landelijk gebied
 • Jachtrecht
 • RBO Rijn-West
 • Laag Holland
 • Strategisch Groenoverleg Provincie NH
 • Veenweideinnovatiecentrum (VIC) (1)

Vervanger: mw. M.A. Leijen

Secretaris-directeur is dhr. M.J. (Martin) Kuipers. Hij leidt de ambtelijke ondersteuning van het algemeen en het dagelijks bestuur en is hoofd van de ambtelijke organisatie.

Belangrijke documenten