Dagelijks bestuur

Home > Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Ons algemeen bestuur kiest uit zijn leden het dagelijks bestuur. Deze bestuurders vormen het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H). Het dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf (voorzitter) en vijf hoogheemraden.

De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. Het huidige college van dijkgraaf en hoogheemraden is op woensdag 13 mei 2015 beëdigd.

Leden dagelijks bestuur en portefeuilleverdeling

Algemene bestuurlijke zaken - Dhr. L.H.M. (Luc) Kohsiek (dijkgraaf)

 • algemene beleidscoördinatie, waaronder coördinatie met Rijk, provincie en Unie over met name nationale plannen
 • contacten met andere overheden, waaronder relatiemanagement
 • internationale zaken
 • bestuurlijk-juridische zaken, waaronder keur en vergunningen
 • crisisbeheersing
 • Uniecommissie Bestuurszaken, communicatie en financiën
 • communicatie
 • handhaving

Plaatsvervangend portefeuillehouder: vice-dijkgraaf

Middelen en organisatie - Dhr. J.D. (Jan) Kramer (hoogheemraad)

 • financiën
 • heffing en invordering
 • kostentoedeling
 • planning & control
 • personeel & organisatie
 • huisvesting, eigendommen en erfpacht
 • informatie en automatisering
 • inkoop en aanbesteding
 • cultureel erfgoed
 • Persoonlijke gegegevens

Plaatsvervangend portefeuillehouder: C.J.M. Stam

Integraal waterbeheer (landelijk gebied) - Dhr. S.J. (Siem Jan) Schenk (hoogheemraad)

 • uitwerking NBW 2003 (1) *
 • uitwerking Kaderrichtlijn Water (1)
 • landinrichting en (agrarisch) natuurbeheer
 • beheer en inrichting watersystemen landelijk gebied
 • boezembeheer
 • beleid gemalen (1)
 • beleid baggeren (2)
 • baggerplannen landelijk
 • peilbesluiten
 • jachtrecht
 • RBO-Rijn West
 • Laag Holland (1)
 • Strategisch Groenoverleg Provincie NH
 • Veenweideninnovatiecentrum VIC (2)
 • Persoonlijke gegevens

Plaatsvervangend portefeuillehouder: R. Maarschall

Integraal waterbeheer (stedelijk gebied) en wegen - Dhr. R. (Rob) Veenman (hoogheemraad en eerste loco-dijkgraaf)

 • uitwerking NBW 2003 (2)
 • uitwerking KRW stedelijk (2)
 • beheer en inrichting watersystemen stedelijk
 • watertoets
 • waterprogramma
 • gemeentelijke waterplannen
 • uitwerking Deltavisie HHNK
 • klimaatadaptieve stad
 • baggerbeleid (1)
 • baggerplannen stedelijk
 • baggerdepots
 • gemalen (2)
 • grondwater
 • visstandsbeheer
 • zwemwater
 • wegenbeleid
 • vaarwegen (2)
 • Uniecommissie Watersystemen
 • Uniecommissie Wegenbeheer
 • Persoonlijke gegevens

Plaatsvervangend portefeuillehouder: S.J. Schenk

Waterketen en duurzaamheid - Dhr. R. (Ruud) Maarschall (hoogheemraad)

 • transport en zuivering van afvalwater, waaronder rioleringsplannen
 • slibstrategie
 • beheer en onderhoud zuiveringstechnische inrichtingen
 • samenwerken in de keten
 • sanering van lozingen in het buitengebied
 • milieu- en energiebeleid
 • energie- en grondstoffenfabrieken
 • duurzaamheid
 • Uniecommissie Waterketen en emissies
 • Laag Holland (2)
 • Veenweideninnovatiecentrum VIC (1)
 • RBO Rijn-West Klankbordgroep
 • agendalid portefeuillehoudersoverleg Watersystemen
 • Persoonlijke gegevens

Plaatsvervangend portefeuillehouder: R. Veenman

Waterveiligheid - Dhr. C.J.M. (Kees) Stam (hoogheemraad en tweede loco-dijkgraaf)

 • Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • beheer en onderhoud primaire en regionale waterkeringen
 • kustbeheer
 • vaarwegen (1)
 • toekomst IJsselmeer-Markermeer
 • Waddengebied
 • muskusratten
 • Uniecommissie Waterkeringen
 • Persoonlijke gegevens

Plaatsvervangend portefeuillehouder: J.D. Kramer

* Sommige onderwerpen zitten in twee portefeuilles, waarbij de eerst verantwoordelijke portefeuillehouder is aangegeven met (1) en waarbij de tweede portefeuillehouder is aangegeven met (2).

Secretaris - Dhr. M.J. Kuipers

 • Ambtelijke ondersteuning Algemeen - en Dagelijks Bestuur
 • Hoofd ambtelijke organisatie

Belangrijke documenten