Bodemdaling

Home > Bodemdaling

Bodemdaling

Bodemdaling

De bodem in de Nederlandse veengebieden daalt, dus ook die van Laag-Holland, en dat is zorgelijk. Verdergaande bodemdaling leidt tot ingewikkeldere watersystemen (met name daar waar bebouwing is), verdwijnen van veen, verdergaande uitstoot van CO2 en broeikasgassen en kans op brakke kwel. Dit is slecht voor het klimaat, de waterkwaliteit, verduurzaming van de landbouw en het kenmerkende veenlandschap en de natuur. Dit heeft gevolgen voor het beleid en financiën van de lokale overheden en maatschappelijke partners. Het hoogheemraadschap zoekt daarom de samenwerking op om de maatschappelijke problemen van de toekomst voor te zijn.  

IPV

Het Innovatie Programma Veen (IPV) is een vijfjarig programma van Landschap Noord-Holland, Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land en Dijken, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Zaanstad. Hierbij staat de volgende vraag centraal: Hoe kun je bodemdaling tegen gaan, en toch economisch rendabele agrarische bedrijven in Laag-Holland een toekomst geven? Het IPV gaat mogelijke oplossingen in de praktijk testen in het gebied, waarbij het streven is de bodemdaling met 90% te beperken. Binnen het programma kijken we welke aanpassingen aan het waterbeheer hiervoor nodig zijn. wordt Ook kijken we naar de effecten van deze vorm van landbouw op de bodemdaling, de uitstoot van broeikasgassen, de waterkwaliteit, de natuur en het landschap.

Het hoogheemraadschap is ook lid van twee samenwerkingsorganisaties die innovaties onderzoeken om bodemdaling te remmen of stoppen. Dat zijn het landelijk Platform Slappe Bodem en het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld.

Meer informatie is te vinden:

IPV: www.innovatieprogrammaveen.nl
Platform Slappe bodem: www.slappebodem.nl
Veenweiden en Innovatiecentrum: www.veenweiden.nl