Bestuursblog

Home > Bestuur en organisatie > Bestuursblog

Bestuursblog

RSS

Net als een gemeente of een provincie, bestaat ons bestuur uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur noemen wij het college van hoofdingelanden (CHI). Het dagelijks bestuur is het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H).

Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden. In het bestuur zijn in totaal elf partijen vertegenwoordigd. Deze partijen kunnen naar aanleiding van een algemene bestuursvergadering hun standpunten kenbaar maken via onderstaand blog.

De bijbehorende vergaderstukken kunt u hier vinden.

Wilt u zich abonneren op dit bestuursblog? Klik dan rechtsboven op het oranje icoon voor RSS-feeds. Deze zijn te lezen met een zogenaamde RSS feed reader. Deze kunt u downloaden en installeren op uw computer, of online bekijken door een account aan te maken.

 • Partij van de Arbeid

  (22-09-2017)

  Fijko van der Laan

  In de eerste vergadering na het zomerreces werd het CHI bijgepraat over de regenval (ca. 200 mm) de eerste weken van september. Met inzet van mobiele pompen, waterbergingen en crisisbeheersingsorganisatie is deze semi-stresstest van het watersysteem goed doorstaan. Uiteindelijk is ongeveer 100 miljoen m3 water uitgeslagen.

  De meeste tijd ging in de behandeling van de visie op het watererfgoed. De PvdA-fractie bepleit al langer een goede zorg van het cultuur-historisch erfgoed. Die zorg dient onderdeel te zijn van de normale bedrijfsvoering, zonder een apart budget. Naast dijken, molens en gemalen wil de PvdA in de uitwerking van de visie ook goed aandacht voor de erfgoederen die niet in de schijnwerpers worden gezet.

  Tot slot spraken we over de tussenbalans van het coalitieprogramma. De PvdA is tevreden met de evaluatie waaruit goede inzet blijkt op bijvoorbeeld participatiebanen, ruimer kwijtscheldingsbeleid en inschakeling regionale bedrijfsleven.

   

 • Algemene Waterschapspartij

  (22-09-2017)

  Peter Vonk

  Waterschap op koers, maar ook nadenken over droogte

  De evaluatie van het coalitie-akkoord is besproken. HHNK is goed op weg. We willen echter meer. Het klimaat verandert, er komt meer regen maar ook meer droogte. We gaan een stresstest doen waar we in ons gebied kwetsbaar zijn voor grote buien. De AWP vraagt nadrukkelijk aandacht voor hittestress in de stad. We willen dat HHNK met anderen een "toolbox" ontwikkelt om er ons samen met gemeenten op voor te bereiden. HHNK zou, nu het watersysteem min of meer op orde is, meer aandacht moeten gaan geven aan de waterkwaliteit.

  We vinden dat de zogenaamde kostenverdelingsverordening niet ter discussie gesteld moet worden, er is namelijk een goede kans dat de inwoners dan meer zullen moeten betalen.

  Het watererfgoed kwam ook aan de orde, we hebben nogmaals het thema waterschapsmonumenten besproken. Ons idee om in 2019 een tentoonstelling van onze mooie spullen te organiseren kreeg in het bestuur algehele bijval.

 • Boeren Burgers Waterbelang

  (22-09-2017)

  Elly Koning-Bruijn

  Belangen en vertrouwen in HHNK staat in sommige delen van ons waterschap onder druk door de weersomstandigheden. Enorm veel extra neerslag in september en het niet goed functioneren van waterlopen en kunstwerken, mede door de aanleg van de Westfrisiaweg en uitbreiding van het stedelijk gebied, leiden tot wateroverlast en oogstschade. Hier wordt niemand vrolijk van, imagoschade en inkomstenderving zijn een gevolg. Wij zullen samen de knelpunten moeten vaststellen en vooral op korte termijn moeten oplossen, zodat dit niet een terugkerend feit gaat worden.

  De evaluatie van het collegeprogramma geeft niet veel discussiepunten. Wel maken wij nog een aanvulling op het kopje wateroverlast wat betreft het 3D-systeem: zijn de ingevoerde data wel correct, anders worden onze beslissingen op verkeerde uitgangspunten gebaseerd en kunnen zich tegen ons keren. Dat willen wij voorkomen, wij willen het altijd beter doen dan in het verleden.

 • Kamer van Koophandel

  (22-09-2017)

  Bernd Mintjes

  Oud en nieuw

  Twee hoofdonderwerpen kwamen in deze vergadering van het CHI aan de orde: het watererfgoed en de tussentijdse evaluatie en vooruitblik. Een beetje Oud en Nieuw dus.

  Het watererfgoed van ons waterschap is omvangrijk en dient behouden te blijven. Daar waar mogelijk kan het in samenwerking met het regionale bedrijfsleven geëxploiteerd worden zodat het een maatschappelijke functie kan krijgen.

  Wat betreft de toekomst op watergebied (o.a. clusterbuien, de stijging van de waterspiegel, opwekken van energie) zal het waterschap actief de samenwerking moeten zoeken met ondernemers om te komen tot innovatieve oplossingen voor deze uitdagingen.

  Een start hiervan is de bijeenkomst van het Waterinnovatiefonds op 15 november a.s.

 • CDA

  (22-09-2017)

  Frits Brouwer

  Tevredenheid over uitvoering Collegeprogramma…

  De vergadering opende met aandacht voor de recente langdurige regenbuien, die veel land onder water zetten; de dijkgraaf besprak alles wat HHNK heeft gedaan om de overlast te beperken.

  Vervolgens hebben we de visie op het watererfgoed van HHNK vastgesteld. Het belang van het behoud van historische molens, dijken en andere waterstaatszaken was ook een belangrijk punt in ons CDA-verkiezingsprogramma. Deze visie wordt nu uitgewerkt in een actieplan.

  Ander agendapunt was de tussentijdse evaluatie van het Collegeprogramma, nu we ongeveer halverwege zijn in deze bestuursperiode van vier jaar. Hieruit bleek dat een groot aantal zaken uit het CDA-verkiezingsprogramma goed op de rit staan, zoals: wegenoverdracht naar de gemeenten, gemiddeld geen belastingverhoging, meer aandacht duurzaamheid, e.d. Zelfs het budget voor internationale samenwerking blijkt inmiddels verdubbeld. Kortom, het CDA is nog steeds tevreden over het coalitieakkoord dat we eerder ondertekenden en we gaan in goede samenwerking verder met de uitvoering ervan!

 • VVD

  (22-09-2017)

  Chris Streefkerk

  In het Noorderkwartier werd reeds in 1196 een waterschap opgericht tussen Alkmaar, Heiloo, Egmond en Bergen. Na deze eerste rechtsvoorganger zijn er daarna nog honderden waterschappen in ons gebied opgericht, die een grote schat aan erfgoed hebben nagelaten. Dat dit erfgoed gekoesterd dient te worden is vanzelfsprekend, zeker als het gaat om dijken en weteringen die door boerenhand zijn aangelegd. Ook de schilderijen, hensbekers, bestek en serviezen zijn voor ons waardevol. Het gaat vooral om de boodschap die onze voorgangers ons mee wilden geven. De belangrijkste boodschap is dat onze kracht ligt in de samenwerking in waterschapsverband.

  Het CHI heeft nu een visie op het erfgoed vastgesteld die breed wordt gedragen. De VVD steunt deze visie. De visie is nu nog een schets, de beleidsmatige invulling en de financiële onderbouwing zal nog een hele klus zijn, waarbij het zaak is om doeltreffendheid en doelmatigheid goed in het oog te houden.

 • Water Natuurlijk

  (22-09-2017)

  Gerard Roosloot

  De klimaatverandering doet zich - naast op Sint Maarten - ook hier voelen. Van 30 augustus tot 19 september is er 275 mm regen gevallen. Dat is net zoveel als normaal in vier maanden! Wij zijn redelijk door deze stresstest gekomen, maar alle bijdragen aan het vergroten van onze waterberging zijn welkom. Gemeenten kunnen nog veel doen door parkeerplaatsen en wandelpaden groener en waterdoorlatend aan te leggen.
  Terugkijkend naar de eerste twee jaar van dit college, wil Water Natuurlijk dat de belofte nagekomen wordt om een visie te ontwikkelen op veenweide, bodemdaling en vissen.
  De provincie is net gestart met de ontwikkeling van de omgevingsvisie, die spreekt zich uit tot 2050, dus zal dan zeker de eerste tien jaar de omgeving bepalen. Water Natuurlijk wil hierin voldoende aandacht voor gezond water, bloemrijke bermen en het landschap borgen. De dijkgraaf heeft nu toegezegd het bestuur mee te nemen in deze ontwikkeling.
   

 • 50plus

  (22-09-2017)
  50PlusPartij

  Gerard Meuwese

  Watererfgoed, wat doen we ermee

  50PLUS is van mening dat we op verantwoorde wijze hiermee moeten omgaan. Het gaat niet alleen om bijvoorbeeld gebouwen, zoals molens, maar ook om vele roerende zaken.

  Het bestuur heeft een Visie Watererfgoed vastgesteld. In deze visie staan de plannen. Zo wordt voorzien in een Loket Watererfgoed. Met een historicus, een conservator en een adviseur landschappelijke kwaliteit. Het voorstel van het dagelijks bestuur heb ik als onvolledig bestempeld. Vragen zoals: wat kost ons het onderhoud, wat hebben we in ons depot liggen, werden niet beantwoord. Alleen om die reden kon ik niet akkoord gaan met de voorgestelde Visie. Wij overwegen om hierop nog terug te komen.

  Zijn we tevreden over het uitvoeren van het bestuursakkoord? Ja, evenals alle andere fracties. Maar er liggen nog wensen van ons, zoals een ruimer kwijtscheldingsbeleid en striktere uitvoering van het voornemen om ons te beperken tot kerntaken.