Bestuursblog

Home > Onze organisatie > Bestuursblog

Bestuursblog

RSS

Net als een gemeente of een provincie, bestaat ons bestuur uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur noemen wij het college van hoofdingelanden (CHI). Het dagelijks bestuur is het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H).

Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden. In het bestuur zijn in totaal elf partijen vertegenwoordigd. Deze partijen kunnen naar aanleiding van een algemene bestuursvergadering hun standpunten kenbaar maken via onderstaand blog.

De bijbehorende vergaderstukken kunt u hier vinden.

Wilt u zich abonneren op dit bestuursblog? Klik dan rechtsboven op het oranje icoon voor RSS-feeds. Deze zijn te lezen met een zogenaamde RSS feed reader. Deze kunt u downloaden en installeren op uw computer, of online bekijken door een account aan te maken.

 • Algemene Waterschapspartij

  (16-02-2017)

  Peter Vonk

  Het NIOZ op Texel wil graag achter de primaire dijk. Het geld is het probleem. Het NIOZ was het spannendste onderwerp op de agenda. Er is besloten om het onderwerp uit te stellen naar maart, dit biedt perspectief! Wij gaan er vanuit dat de portefeuillehouder nog "een kaart in zijn mouw" heeft om in maart tot een goed besluit te komen. De AWP vindt dat het NIOZ beschermd moet worden!

  Deze vergadering hebben we ook de nieuwe jeugdwaterschapsbestuurder ontmoet. De jeugd heeft de toekomst en we vinden het fantastisch dat jongeren betrokkenheid tonen bij het werk van het waterschap.

  We discussieerden nog over "sparen" in plaats van "lenen" voor uitgaven voor rioolgemalen en persleidingen. Dit lijkt technisch maar is principieel. De AWP wil af van grote schulden en het opschuiven van lasten naar de toekomst. Dit is een mooie stap. 

 • Boeren Burgers Waterbelang

  (16-02-2017)

  Elly Koning-Bruijn

  De agenda was niet groot en niet spectaculair. Wat ons blijft bezig houden is het NIOZ. HHNK heeft de betrokkenen ruim de tijd gegeven alles in orde te maken, maar dat lijkt financieel toch lastig te zijn. Het is echter een kwestie van algemeen belang en dat dient niet betaald te worden door de belastingbetaler van HHNK. Dit ondersteunen wij als BBW.

  De voorziening persleidingen en rioolgemalen is naar ons idee een extra reserve boven een bestaande reserve. Wij zijn nog niet overtuigd van de noodzaak gezien de hoogte van de bestaande reserve, maar het wordt wel aangenomen.

  Tijdens de presentatie over de versterking van de Markermeerdijk bekruipt ons het gevoel dat het prachtige monument ter ziele wordt geholpen. Een nieuwe dijk die voor de meeste bewoners onherkenbaar wordt, waarbij veel problemen worden voorzien betreffende overlast van muggen, smienten, aalscholvers en ganzen. Hier is een goede overweging op zijn plaats.

 • Partij van de Arbeid

  (16-02-2017)

  Marjan Leijen

  Luuk Zaal, onze jeugdbestuurder vanaf 2014, heeft afscheid genomen. Hij heeft zich fantastisch ingezet om het (werk van het) waterschap dichter bij de jeugd te brengen. Vanavond heeft hij het stokje overgedragen aan zijn opvolgster Juliana IJlstra uit Heiloo. 

  Zij introduceerde zichzelf op een zeer innovatieve en interactieve manier.

  Via onze ingelogde telefoons kregen we een aantal vragen te beantwoorden die vervolgens op scherm vertoond werden.

  De flitsende kennismaking sloot ze af met een verzoek: hoe kunnen seniore bestuurders haar helpen om haar werk goed te doen. Daar krijgt ze zeker nog antwoord op.

  Wij gaan Juliana op de voet volgen en wensen haar heel veel succes!

 • CDA

  (16-02-2017)

  Frits Brouwer

  De volle tribune kwam niet door de reguliere agendapunten. Zo werd het punt “Versterking Waddenzeedijk NIOZ” niet behandeld omdat de onderhandelingen over extra geld met Rijkswaterstaat en het NIOZ nog lopen.  

  Het CDA heeft nog wel speciale mondelinge vragen gesteld over de betrokkenheid van HHNK bij het zgn. Kustpact. Het CDA wil namelijk niet dat de kust wordt volgebouwd... Tot onze verbazing wordt HHNK in de onderhandelingen over dit Kustpact vertegenwoordigd door het waterschap Delfland. Maar de portefeuillehouder verzekerde ons dat er nog geen beleidswijzigingen bedacht zijn en dat er in mei meer informatie komt.  

  De volle tribune was er vanwege een presentatie over de versterking van de Markermeerdijken (Hoorn-Durgerdam), waar grote zorg bij de burgers bestaat dat er veel landschappelijk moois verloren gaat. Het CDA-fractielid Ed Jongmans heeft inmiddels nogal wat voorlichtingsbijeenkomsten bijgewoond en het CDA weet dus wat er speelt en houdt het eindvoorstel nauwkeurig in de gaten.

 • 50plus

  (16-02-2017)
  50PlusPartij

  Gerard Meuwese

  Jammer dat het algemeen bestuur gister besloot de beslissing over het verzoek van het NIOZ om alsnog hun variant Versterking Waddenzeedijk Texel over te nemen te verdagen naar een volgende vergadering. Het waterschap heeft voor de versterking een plan vastgesteld. NIOZ was daarover niet tevreden en is in beroep gegaan bij de Raad van State. Deze heeft het vastgestelde en door GS goedgekeurde plan volledig in tact gelaten. De NIOZ-variant gaat miljoenen extra kosten. 50PLUS wil geen extra gelden beschikbaar stellen voor voorzieningen ten behoeve van een derde. In het bestuursakkoord is afgesproken ons te beperken tot de kerntaken. Natuurlijk willen we meewerken als er extra voorzieningen moeten worden aangebracht, maar niet op onze kosten. Immers daar draaien de belastingbetalers voor op. Bij veel plannen zijn er wensen van bewoners en organisaties. Een extra krediet voor NIOZ schept een precedent. Voor NIOZ hopen we dat men voldoende geldschieters zal vinden.