Bestuursblog

Home > Onze organisatie > Bestuursblog

Bestuursblog

RSS

Net als een gemeente of een provincie, bestaat ons bestuur uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur noemen wij het college van hoofdingelanden (CHI). Het dagelijks bestuur is het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H).

Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden. In het bestuur zijn in totaal elf partijen vertegenwoordigd. Deze partijen kunnen naar aanleiding van een algemene bestuursvergadering hun standpunten kenbaar maken via onderstaand blog.

De bijbehorende vergaderstukken kunt u hier vinden.

Wilt u zich abonneren op dit bestuursblog? Klik dan rechtsboven op het oranje icoon voor RSS-feeds. Deze zijn te lezen met een zogenaamde RSS feed reader. Deze kunt u downloaden en installeren op uw computer, of online bekijken door een account aan te maken.

 • Algemene Waterschapspartij

  (23-03-2017)

  Peter Vonk

  De inhoudelijke agenda van het algemeen bestuur was niet spannend. Wat wel spannend is zijn de verkenningen voor het meerjarenplan. Hierin worden de fundamenten gelegd voor de begroting 2018, in financiële zin. De AWP kiest er voor om de schulden niet meer te laten oplopen dan noodzakelijk is. Uitgaven die we als het ware uit het huishoudboekje in een jaar betalen moeten we in dat jaar ook kunnen verantwoorden en dus uit de belastingheffing betalen. Uitgaven naar de toekomst schuiven zodat onze kinderen moeten betalen is wat ons betreft niet de bedoeling. Dit laat onverlet dat we natuurlijk ook nog willen praten over de verschillende posten. We kunnen makkelijk meer uitgeven, maar we moeten ook nog eens kijken naar posten die iets minder kunnen. Wij kiezen nadrukkelijk voor een aantal belangrijke thema's zoals energie, klimaat, schoon water en innovatie zonder natuurlijk de veiligheid ter discussie te stellen.

 • Boeren Burgers Waterbelang

  (23-03-2017)

  Elly Koning-Bruijn

  Vandaag een kleine vergadering met alleen hamerstukken. Daarvoor een technische uitleg over het traject Hoorn tot Amsterdam. Er wordt meegedacht, maar de planvorming wordt ook medebepaald door eisen van de provincie NH op het gebied van natuur en monumentale dijk. Overleg met de provinciale staten van NH is ons inziens noodzakelijk, omdat er bijvoorbeeld bij Zeevang plannen worden gemaakt die de inwoners en ook onze fractie niet van belang vinden voor de veiligheid en het woongenot.

  Na de hamerstukken de beëdiging van Cindy Schilder-Harte en Co Schipper. Zij hebben beide de gelofte afgelegd en zijn nu de officiële steunfractieleden van Boeren Burgers Waterbelang. Peter en ik zijn blij met deze ondersteuning die zij onze fractie bieden en wensen hen veel succes.

 • CDA

  (23-03-2017)

  Frits Brouwer

  Uiteraard begon deze vergadering van het algemeen bestuur met een terugblik op de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen. Ditmaal lijkt er gelukkig geen discussie in de kabinetsformatie te gaan plaatsvinden over het mogelijk opheffen van de waterschappen! Heel mooi is dat er wél een aanbod aan de informateur ligt van de gezamenlijke provincies, gemeentes en waterschappen voor een top-investeringsagenda. Er zijn drie thema's gekozen: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Vooral de eerste twee zijn superbelangrijk voor ons waterschap, bijv. voor het HHNK-Klimaat & Energieprogramma dat we binnenkort bespreken.

  We hebben ook gesproken over de eerste contouren van de Meerjarenbegroting 2018-2021. De belangrijkste discussiepunten voor het CDA waren: 1) blijvend grote aandacht voor dijkversterking en voor de transitie van afvalwaterzuivering naar energie- & grondstoffenfabriek; 2) intensiveringen voor de klimaatbestendige stad en voor internationale samenwerking; en 3) overzienbare schuldenlast en (bijna) geen belastingverhogingen. Een besluit valt overigens pas in juni a.s.

 • 50plus

  (23-03-2017)
  50PlusPartij

  Gerard Meuwese

  Tijdens de AB vergadering van gister bleek dat NIOZ de financiering van hun variant nog niet rond heeft. We hebben NIOZ maanden de tijd gegeven voor dit plan. Wij zijn geen voorstander van verder uitstel of medefinanciering door ons.

  Na afloop van de vergadering werd een 1e aanzet om te komen tot een financieel Meerjarenplan 2018-2021 gepresenteerd.

  50PLUS heeft aangegeven te willen streven naar vermindering van de schuldenlast. Dat zou kunnen door verhoging van de belastingopbrengsten. Maar ook door het verminderen van de uitgaven. Dat heeft tot gevolg dat we ons zullen moeten afvragen of alle uitgaven die we doen wel strikt noodzakelijk zijn.

 • Water Natuurlijk

  (23-03-2017)

  Karen Jonkers

  De dijkgraaf neemt ons in een rustige inleiding mee door de prioriteiten in het gezamenlijke IPO-UVW-VNG-voorstel aan de nieuw te vormen coalitie. Die liggen in het verlengde van de duurzame ambities van Water Natuurlijk: werken aan een energieneutraliteit, klimaatrobuustheid en hergebruiken van onze grondstoffen. Dit geeft voeding voor de hoogste ambitie binnen het Klimaat- en Energievoorstel binnen HHNK.

  Na een ontspannen vergadering met voornamelijk hamerstukken, worden we in duizelingwekkend tempo ‘up to speed’ gebracht over het meerjarenplan. Er is glukkig ruim aandacht voor waterbewustzijn, schoon en gezond water: ambities van Water Natuurlijk.  

  Verrassend genoeg biedt de vraag die ons gesteld wordt weinig keuzes: hoe hoog willen de schuld laten oplopen in relatie tot belastingverhogingen? De reacties van de gezamenlijke partijen geeft een ruimer beeld van knoppen om aan te draaien: uitgaven, reserves, inflatie, loonkosten, energieopwekking en nog veel meer. Mooi die rijkdom aan inzichten!