Bestuursblog

Home > Bestuur en organisatie > Bestuursblog

Bestuursblog

RSS

Net als een gemeente of een provincie, bestaat ons bestuur uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur noemen wij het college van hoofdingelanden (CHI). Het dagelijks bestuur is het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H).

Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden. In het bestuur zijn in totaal elf partijen vertegenwoordigd. Deze partijen kunnen naar aanleiding van een algemene bestuursvergadering hun standpunten kenbaar maken via onderstaand blog.

De bijbehorende vergaderstukken kunt u hier vinden.

Wilt u zich abonneren op dit bestuursblog? Klik dan rechtsboven op het oranje icoon voor RSS-feeds. Deze zijn te lezen met een zogenaamde RSS feed reader. Deze kunt u downloaden en installeren op uw computer, of online bekijken door een account aan te maken.

 • Groen, Water & Land

  (15-06-2017)

  Rob Veenman

  Innovatief, duurzaam en spaarzaam, dat zijn de drie belangrijkste elementen van de nieuwe Meerjarenbegroting zoals het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap deze op 14 juni jl. heeft aangenomen. Door zuinig en efficiënt te werken hoeft de waterschapsbelasting in 2018 gemiddeld niet verhoogd te worden. En toch blijft er nog ruimte voor nieuw beleid, zoals meer gebiedsgericht werken en het bouwen aan een klimaatbestendig watersysteem. De fractie van Groen, Water & Land is er dan ook tevreden over. Maar natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Om goed gebiedsgericht te kunnen werken, moet de samenwerking en de communicatie met de betrokken burgers en bedrijven uitstekend zijn en moet er voldoende aandacht zijn voor de lokale aspecten. Dat zijn en blijven de speerpunten van het waterplatform Groen, Water & Land. Voor meer informatie: www.groenwaterenland.nl

 • Partij van de Arbeid

  (15-06-2017)

  Fijko van der Laan

  Over het MJP was er bij vrijwel alle fracties grote tevredenheid. Belastingstijging is zeer gematigd (in 2018 zelfs nihil) en toch wordt het waterschap goed voorbereid op de toekomst. De PvdA-fractie heeft naast complimenten drie zaken aan de orde gesteld. We stelden vast dat er voor het eerst aandacht wordt besteed aan het zuiveren van microplastics uit het afvalwater. Voorts vroegen we om het cultuurhistorisch erfgoed niet uitsluitend te zien als middel om waterbewustzijn te bevorderen maar ook te bezien met een intrinsieke waarde op zich. Tot slot willen we graag bij de begroting een discussie over de personele functie. Met deze kanttekeningen stemde de fractie in met het MJP.

  Tweede onderwerp is het instellen van een innovatiefonds. De PvdA-fractie was geen voorstander maar het AB besloot in meerderheid anders. Wel willen we vasthouden aan de regionale focus waar andere fracties ook bedrijven van buiten ons werkgebied willen toestaan.

 • Algemene Waterschapspartij

  (15-06-2017)

  Peter Vonk

  Het meerjarenbeleid was aan de orde als voorbereiding op de begroting van 2018. De AWP zet een paar accenten. We willen dat als het klimaat verandert, en we heftige regenbuien krijgen, de burgers weten waar ze aan toe zijn. Het dagelijks bestuur zegde een zogenaamde stresstest toe!

  We willen dat HHNK beter gaat luisteren naar de burgers, niet alleen knappe ingenieurs maar ook een beetje inlevingsvermogen graag. We zouden ook kunnen gaan experimenteren met een discussieplatform op het internet, gemeenten doen dat al. Gezond water voor mens en dier is een thema. Vispassages aanleggen en direct daarvoor fuiken zetten is natuurlijk een schande. HHNK heeft dat op orde maar Rijkswaterstaat en Economische Zaken moeten het nog snappen en hun beleid erop aanpassen.

 • CDA

  (15-06-2017)

  Frits Brouwer

  De laatste vergadering voor de vakantie stond in het teken van het meerjarenplan. Het dagelijks bestuur had een heel compleet plan voorgelegd met een belastingstijging van 0% in 2018 en 1% in de jaren daarna. De CDA-fractie was over het algemeen erg tevreden over de inhoudelijke voornemens, bijv. over de plannen voor wegenoverdracht en voor water in de stad. Punt waar het CDA twijfels bij had, was of het nodig is zo'n 25 extra ambtenaren aan te trekken. Verder heeft het CDA uitgesproken te gaan proberen om de belastingverhoging ook voor de jaren 2019 en 2020 op 0% te houden.

  Kritisch was de CDA-fractie over de meerjarenplannen rond internationale samenwerking. Er zijn zoveel problemen op de wereld rond overstromingen e.d. waarbij HHNK kan helpen met onze kennis. De dijkgraaf heeft toegezegd hier apart op terug te komen.

  Uiteindelijk is e.e.a. unaniem vastgesteld: een compliment voor onze CDA-portefeuillehouder Financiën Jan Kramer.

 • VVD

  (15-06-2017)

  Dorèthy van Raaij

  De VVD-fractie is content dat in het MeerJarenPlan 2018/2021 de reserves en voorzieningen minder stijgen dan bij voorgaande Meerjarenplannen. Daardoor kan de gemiddelde lastenverzwaring voor 2018 op 0% gesteld worden. Vanwege de huidige kostentoedelingsverordening zal een 0%-stijging voor ongebouwd onmogelijk zijn. De VVD-fractie dringt erop aan deze verordening spoedig te herijken, zodat er een andere verdeelsleutel komt.

   Tevens heeft de VVD vragen gesteld en zorgen uitgesproken m.b.t. de versterking van de Markermeerdijk en het participatieproces n.a.v. diverse signalen vanuit het gebied. Het dagelijks bestuur heeft o.a. geantwoord dat het verplaatsen van een dijklichaam leidt tot minder risico's. De voorlanden in Zeevang zijn aangepast (veel kleinere omvang). De ongewenste oeverdijken bij Scharwoude/de Hulk blijven opgenomen. De dijk niet mag worden aangepast van de provincie, vanwege de monumentale status. Het HHNK volgt in deze de provincie. Meekoppelkansen (zoals fietspaden) worden in samenwerking met de provincie, het recreatieschap en de gemeenten verder uitgewerkt.

 • Water Natuurlijk

  (15-06-2017)

  Sjon Wagenaar

  Op 14 juni stond het meerjarenplan op de agenda. Voor Water Natuurlijk aanleiding om onze visie op de toekomst van het waterschap uiteen te zetten. Terwijl het meerjarenplan tot en met 2021 loopt, keek WN alvast maar een paar honderd jaar vooruit. Op de langere termijn gaan we hoogstwaarschijnlijk met een enorme zeespiegelstijging te maken krijgen. Een grote uitdaging voor het HHNK. Bij het formuleren van een nieuwe deltavisie, en met de meest recente klimaatvoorspellingen van het KNMI, komen we hier vast op terug. Tevens vroeg WN aandacht voor de inspanningen die nog nodig zijn om ons water schoner en gezonder te krijgen. Ten aanzien van medicijnresten, hormonen en microplastics zullen we onze zuiverings-technieken moeten aanscherpen. Waarbij ook het terugwinnen van grondstoffen steeds belangrijker wordt. Verder is Water Natuurlijk voorstander van een integrale afweging en goede samenwerking met de provincie, gemeenten, natuurorganisaties, bedrijven en alle andere relevante partners.

 • 50plus

  (15-06-2017)
  50PlusPartij

  Gerard Meuwese

  Vorig jaar besloot het AB in te stemmen met het instellen van een waterinnovatiefonds van in totaal € 2 miljoen. Het regionale bedrijfsleven kan van HHNK een geldlening verkrijgen van maximaal € 200.000 voor het ontwikkelen van innovatieve projecten binnen de blauwe sector met een regionaal karakter. Onderwerp van discussie was of HHNK een converteerbare geldlening gaat verstrekken. Dat gaan we niet doen. Ik heb mijn eerdere bezwaren tegen het instellen van dit fonds herhaald. Het is geen taak van een waterschap om geldleningen te verstrekken. Als bezwaar heb ik de kosten van het beheer door het Nationaal Groenfonds genoemd (op jaarbasis € 60.000). Ook wanneer geen aanvragen worden ingediend. Dat bedrag zet ik liever in voor zonnepanelen. Bij de bespreking van het meerjarenplan heb ik opgeroepen ons uitgavenpatroon kritisch te beoordelen. Wat moet dat moet. Maar we hoeven niet te streven om de beste organisatie in Nederland te zijn.