Bestuur

Bestuur

Wij zijn een overheidsinstantie met een democratisch gekozen bestuur en een eigen belastingsysteem. Onze bestuurlijke organisatie lijkt erg op die van een gemeente. Het grote verschil is dat wij een begrensde, functionele taak hebben: water beheren, water keren, zorgen voor een goede waterkwaliteit en het beheer van wegen. Het bestuur van het hoogheemraadschap bestaat uit:

Dijkgraaf

Aan het hoofd van het hoogheemraadschap staat de dijkgraaf. De functie van de dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De dijkgraaf is voorzitter van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur.

Algemeen bestuur

Het college van hoofdingelanden (CHI) stelt als hoogste bestuursorgaan binnen het hoogheemraadschap ons strategische beleid en de financiële kaders vast.

Dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur heeft uit zijn midden het dagelijks bestuur gekozen, het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H). Dit college bestaat uit vijf leden en de dijkgraaf.

Commissies van advies

Uit de leden van het CHI zijn twee commissies van advies samengesteld: de Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen (BMW) en de commissie Water & Wegen (W&W). De commissies adviseren het algemeen bestuur over voorstellen die het dagelijks bestuur voorlegt aan het algemeen bestuur.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie bestaat uit vijf CHI-leden en een externe voorzitter. De commissie onderzoekt periodiek de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid.

Adviescommissie bezwaren

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden laat zich adviseren door de Adviescommissie bezwaren bij onder andere bezwaarschriften tegen keurontheffingen, handhavingsbeschikkingen, RVV-ontheffingen, WOB-verzoeken en gedoogbeschikkingen.

Jeugdbestuurder

De jeugdbestuurder vertegenwoordigt ons waterschap in het nationale Jeugdwaterschapsbestuur, de jongerendenktank van de Unie van Waterschappen.

Openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Op verzoek verstrekken wij u informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook. Dergelijke verzoeken kunnen uitsluitend per brief worden ingediend.

Hieronder vindt u een aantal documenten die inzicht bieden in de bestuurskosten en de nevenfuncties van de bestuursleden.