Bestuur en organisatie

Home > Onze organisatie > Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Droog land en schoon water. Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Elke dag werken onze honderden medewerkers voor u aan de bescherming van het land en de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Bestuur

Wij zijn een overheidsinstantie met een democratisch gekozen bestuur en een eigen belastingsysteem. Onze bestuurlijke organisatie lijkt erg op die van een gemeente. Het grote verschil is dat wij een begrensde, functionele taak hebben: water beheren, water keren, zorgen voor een goede waterkwaliteit en het beheer van wegen. Het bestuur van het hoogheemraadschap bestaat uit:

Dijkgraaf

Aan het hoofd van het hoogheemraadschap staat de dijkgraaf. De functie van de dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De dijkgraaf is voorzitter van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur.

Algemeen bestuur: college van hoofdingelanden

Het college van hoofdingelanden (CHI) stelt als hoogste bestuursorgaan binnen het hoogheemraadschap ons strategische beleid en de financiële kaders vast.

Dagelijks bestuur: college van dijkgraaf en hoogheemraden

Het algemeen bestuur heeft uit zijn midden het dagelijks bestuur gekozen, het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H). Dit college bestaat uit vijf leden en de dijkgraaf.

Commissies van advies

Uit de leden van het CHI zijn twee commissies van advies samengesteld: de Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen (BMW) en de commissie Water & Wegen (W&W). De commissies adviseren het algemeen bestuur over voorstellen die het dagelijks bestuur voorlegt aan het algemeen bestuur.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie bestaat uit vijf CHI-leden en een externe voorzitter. De commissie onderzoekt periodiek de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid.

Adviescommissie bezwaren

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden laat zich adviseren door de Adviescommissie bezwaren bij onder andere bezwaarschriften tegen keurontheffingen, handhavingsbeschikkingen, RVV-ontheffingen, WOB-verzoeken en gedoogbeschikkingen.

Jeugdbestuurder

De jeugdbestuurder vertegenwoordigt ons waterschap in het nationale Jeugdwaterschapsbestuur, de jongerendenktank van de Unie van Waterschappen.

Organisatie

Ons bestuur is verantwoordelijk voor het beleid. Honderden medewerkers voeren dit beleid uit. Naast ons hoofdkantoor in Heerhugowaard beschikken wij over diverse werkplaatsen en rioolwaterzuiveringen. In ons organogram kunt u zien hoe het bestuur en de verschillende afdelingen binnen HHNK zich tot elkaar verhouden.

Samenwerken met anderen

HHNK werkt nauw samen met andere instanties die met water te maken hebben. Bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeenten en het drinkwaterbedrijf PWN. Daarnaast zitten we vaak om tafel met verenigingen van agrariërs, ondernemers, bewoners, sportvissers, schaatsers en natuurbeheerders. In ons beleid proberen we rekening te houden met ieders belang. Voorop staat echter het algemeen belang: de veiligheid!