Wateroverlast

Wateroverlast

Opvang en afvoer van water

Om wateroverlast te voorkomen, richten we gebieden in voor de opvang van water, houden we water langer vast op plekken waar dit kan en verbeteren we de mogelijkheden voor de afvoer van water. Dit doen we niet alleen, maar samen met provincie, gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties, recreatieschappen, inwoners en agrariërs.

Combineren met andere functies

Samen zoeken we naar mogelijkheden om de opvang van water te combineren met andere functies. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van natuurgebieden of de verbetering van de omstandigheden voor agrarische productie. Zo maken we ruimte voor water en versterken we tegelijkertijd de natuur, het landschap, recreatie en landbouw in ons gebied.

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

Op Prinsjesdag 2017 heeft het kabinet het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie aan de Tweede Kamer aangeboden. Het plan beschrijft maatregelen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het bevat een langjarige en planmatige aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk met concrete acties en doelen voor de verantwoordelijke overheden. Ook andere partijen hebben een grote rol in de opgave van het Deltaplan en de aanpak ervan. Ruimtelijke adaptatie bepaalt de manier waarop we onze woningen en bedrijven bouwen, onze tuinen, openbare ruimte en natuur inrichten, onze landbouw vormgeven en hoe we onze netwerken en infrastructuur aanleggen, in stand houden en beheren. Een adaptieve inrichting van Nederland is een opgave waar iedereen aan bijdraagt.

We staan dan ook met elkaar voor de vraag hoe we de gevolgen van klimaatverandering (te veel water, te weinig water, hittestress) kunnen verminderen en opvangen. Om dit succesvol te kunnen doen is samenwerking essentieel en we willen dan ook graag samen de ambities vaststellen en maatregelen vinden en uitvoeren. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de klimaatverandering voor het waterbeheer voeren we momenteel een uitvoerige studie uit. Daarmee kunnen we veel meer in detail bepalen wat er gebeurt bij extreme weerssituaties. Naast zelf het goede voorbeeld te geven en samen aan de slag te gaan, is het ook van belang dat inwoners en bedrijven bewust zijn van wat zij zelf kunnen bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van hemelwater (regenton) of minder verstening (tegel eruit, plantje erin). Wilt u zien welke gevolgen de klimaatverandering bij u in de buurt kan hebben, bekijk dan onze klimaatatlas.

Wat doet HHNK?

In de aanpak van wateroverlast zijn wij gestart om gebiedsbreed de kwetsbaarheden in beeld te brengen. Daarbij geven we een concrete invulling aan een stresstest voor het onderdeel wateroverlast, zoals in het deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staat beschreven. Er is alleen nog geen sluitende methodiek beschikbaar die beschrijft hoe je een gebied klimaatbestendig moet inrichten. Ook zijn er nog geen instrumenten beschikbaar om de methodiek uit te voeren.

Daarom stelde Deltares, in opdracht van HHNK, het rapport 'Brede methodiek Wateroverlast' op. Dit rapport beschrijft de methodiek en het bijbehorende instrument. De essentie van de voorgestelde methodiek is een stresstest, waarbij een beperkt aantal klimaatbuien met een (hoge resolutie) model van het gebied worden doorgerekend. De ontwikkelde methodiek is zowel toepasbaar in stedelijk als in het landelijk gebied en is binnen Hollands Noorderkwartier getoetst op zijn waarde en uitvoerbaarheid.