Beperken wateroverlast en watertekort

Home > Wat doet HHNK? > Beperken wateroverlast en watertekort

Beperken wateroverlast en watertekort

Wateroverlast

De komende jaren anticiperen we, samen met onze partners, op de doorgaande klimaatverandering en maatschappelijke ontwikkelingen. Het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie12 dat op Prinsjesdag is gepresenteerd pleit voor een snellere en intensievere aanpak van onder andere wateroverlast. Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar samen met waterschappen een stresstest doen om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in beeld te brengen. Met dit Deltaplan moet Nederland zo goed mogelijk worden voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.

Door de aan- en afvoer en tijdelijke opslag van water reguleren wij het waterpeil. Met het programma Wateropgave zorgen wij voor een basisbescherming tegen wateroverlast. Ondanks deze inspanningen komt wateroverlast steeds vaker voor. Daarom zijn we inmiddels gestart met een vernieuwde watersysteemstudie.

Watertekort

Zoet water wordt kostbaar en minder vanzelfsprekend. De zoetwateraanvoer door de rivieren wordt landelijk verdeeld naar de verschillende zoetwaterregio's. Binnen de Zoetwaterregio IJsselmeergebied stellen de waterbeheerders de komende jaren een visie op, gericht op een eerlijke verdeling en zuinig gebruik van zoetwater. Binnen ons eigen beheersgebied verdelen we het beschikbare water conform de door de provincie vastgestelde verdringingsreeks.