Begroting en jaarverslag

Home > Begroting en jaarverslag

Begroting en jaarverslag

We maken ieder jaar een begroting en een jaarverslag.

In de begroting staat wat we het aankomende jaar doen, wat dat kost en welke gevolgen dat heeft voor de belastingtarieven. De begroting bestaat uit twee delen: een beschrijvend deel (het jaarplan of meerjarenplan) en een financieel deel. De begroting geeft een totaaloverzicht van onze activiteiten en de bijbehorende kosten. Daarnaast is het een ‘jaaropdracht’ van het bestuur aan de ambtelijke organisatie. En het geeft een totaalbeeld van onze financiële structuur. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast. Het concept wordt altijd eerst ter inzage gelegd.

Het jaarverslag bestaat uit de balans en de exploitatierekening. Met het jaarverslag legt ons dagelijks bestuur verantwoording af aan ons algemeen bestuur over het gevoerde financiële beheer, gerealiseerde activiteiten en doelen. Ook de jaarrekening wordt na een terinzagelegging vastgesteld door het algemeen bestuur.

We presenteren de begroting ook in een online doorklikbare versie.

Digitale begroting 2017

Begrotingen, meerjarenplannen en jaarverslagen uit voorgaande jaren kunt u hier downloaden.