Bestuurlijke vragen

Home > Algemeen bestuur > Bestuurlijke vragen

Bestuurlijke vragen

Het algemeen bestuur of college van hoofdingelanden (CHI) is het hoogste bestuursorgaan binnen het hoogheemraadschap. CHI-leden kunnen vragen stellen aan het dagelijks bestuur of college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H). Bijvoorbeeld over de uitvoering van beleid of gemaakte keuzes. Hieronder vindt u een overzicht van de vragen die CHI-leden aan het college van D&H hebben gesteld. De beantwoording vindt u onderaan deze pagina.

Overzicht bestuurlijke vragen

Polder Waalenburg

Wilt u de bekijken of het effluent van de rwzi Everstekoog kan worden benut in de polders Waalenburg en Eierland? De nieuwe omleidingsloot rond het natuurgebied Waalenburg heeft nu een steil talud dat op diverse plaatsen onstabiel is en inzakt. Waarom is dit talud niet flauwer? Bovendien staan tientallen nieuwe stuwen verkeerd om. De verwachting is dat ze binnen korte tijd alsnog aangepast moeten worden. Wie gaat dit regelen, en wie gaat dit betalen? (A. Lap, 21 februari 2020)

Ledenvergadering Unie van Waterschappen

Bent u het met ons eens dat het bestuur en de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen ook moet kunnen bestaan uit leden van het algemeen bestuur? Bent u bereid initiatieven te ontwikkelen om te komen tot de door ons wenselijk geachte verandering/verruiming? (G.J.M. Meuwese, 26 januari 2020).

Geborgde zetels

Op 6 november 2019 stuurde Minister Van Nieuwenhuizen een brief aan het Wetgevingsoverleg, waarin ze aangaf dat er een commissie aangesteld zou worden om onderzoek te doen naar de geborgde zetels van de waterschappen. Wat is de stand van zaken? Op welke wijze is HHNK betrokken? Bent u voornemens om het CHI structureel te informeren over inhoud en voortgang? Is door de commissie voorzien in raadpleging van (landelijke partijen in) waterschapsbesturen? (P. Vonk, 25 januari 2020)

Afzet struviet

Struviet mag op landbouwgrond gebruikt worden. Maar om in kunstmest te worden verwerkt heeft struviet een zogenaamde 'einde-afvalstatus' nodig. Deze procedure loopt nog. Het laatste nieuws is dat struviet ook onderzocht moet worden op pfas. Volgens Aquaminerals verloopt de afzet van struviet nu verre van optimaal. Wat zijn de gevolgen (productie, afzet en financieel) voor HHNK? (L.H.M. Dickhoff, 23 januari 2020)

Citrix systeem

Maakt HHNK gebruik van Citrixsoftware om thuiswerken te faciliteren? Zo ja, welke maatregelen heeft HHNK genomen na de recente waarschuwing voor beveiligingslekken? (L.H.M. Dickhoff, 18 januari 2020)

Vergaderstukken Unie van Waterschappen

Kunt u ons in het bezit stellen van de vergaderstukken van de ledenvergadering van de Unie? (G.J.M. Meuwese, 15 januari 2020)

Legionella

Het RIVM publiceerde onlangs twee rapporten over legionellabesmetting via de lucht nabij rwzi's. Heeft de RIVM ook onderzoek gedaan naar installaties van HHNK? Welke maatregelen heeft HHNK genomen om het verspreiden van legionella via de lucht tegen te gaan? Neemt u de aanbevelingen en beleidsadviezen van het RIVM over? Lopen medewerkers van rwzi's een verhoogd risico op legionellabesmetting? (L.H.M. Dickhoff, 14 januari 2020 en J.H. Avis, 16 januari 2020)

Stagevergoedingen

De stagevergoeding voor studenten afkomstig uit het mbo, hbo of wo verschilt bij HHNK. Bent u (in navolging van het Rijk) bereid om deze stagevergoedingen voor studenten van verschillende opleidingsniveaus gelijk te trekken? (P. Vonk, 1 januari 2020)

Onderloopsheid beschoeiingen (2)

Kan onderloopsheid zich ook langer dan twee jaar na het baggeren voordoen? Wordt er bij het baggeren rekening gehouden met de diepte van de beschoeiing? Kunnen de kosten van het herstel van de schade van de beschoeiing worden vergoed? Kan de gebiedsbeheerder controleren of de beschoeiing op de juiste waterlijn wordt aangelegd? Hoe voorkomen we deze onderloopsheid in de toekomst? (P.Vonk, 29 december 2019)

Landbouwportaal

Is bij de start van het Landbouwportaal onderzocht welke maatregelen (het meest) effectief zijn? Geeft de evaluatie aanleiding de lijst met maatregelen aan te passen? Aan welke andere thema’s en maatregelen wordt gedacht om het Landbouwportaal mee uit te breiden? Hebben die een bewezen effect? Hoeveel draagt HHNK bij aan de organisatiestructuur van de samenwerking Bodem & Water? Wanneer komt u met een bestuursvoorstel voor het vervolgtraject? (S.M.M. Borgers en F.J.A. Frowijn, 16 december 2019)

Proefterp Broeckgouw

Wat is de reden van het vroegtijdig ontmantelen van de proefterp Broeckgouw? Gaat het hier om een veenlaag, die zich anders gedraagt dan klei?  Zo ja, welke consequenties zijn er dan? (S.M.M. Borgers, 3 december 2019)

Klimaatverandering

In hoeverre wijken de op 10 oktober gepresenteerde neerslagstatistieken af van de gegevens waarmee HHNK momenteel werkt bij zowel het operationele waterbeheer als bij de activiteiten in het kader van klimaatadaptatie? Wat zijn de (financiële) gevolgen voor ons werk de komende jaren? Denk aan de extra benodigde capaciteit van boezems en gemalen (bovenop wat nu al voorzien is in het MJP)? (F.J.A. Frowijn, 21 november 2019)

Dijkversterking Durgerdam

Wat is de huidige stand van zaken van dit project? Wanneer legt u het projectplan ter besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur? Wilt u dit punt agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de commissie W&W? (W.J.H.M.B. Hamers, 18 november 2019)

Onderloopsheid beschoeiing

Bent u bekend met het NHD-artikel 'Alarmbellen rinkelen na verzakken walkant', waarin een inwoner van Berkhout de noodklok luidt? Wat vindt u van de beschreven interactie tussen burger en waterschap? Bent u bereid samen met de bewoner uit te zoeken hoe dit proces zich heeft kunnen ontwikkelen? Waterlopen moeten qua minimumdiepte voldoen aan de legger en de keur. In hoeverre geldt er ook een maximumdiepte? Wilt u op website informatie opnemen over hoe diep een optimale beschoeiing aangebracht moet worden met een waarschuwing voor onderloopsheid bij toekomstige verdieping van de waterloop door baggerwerken? (P. Vonk, 18 november 2019)

Zuiveringstechniek

Bent u op de hoogte van de Nereda zuiveringstechniek en kent u het product Kaumera? Klopt het dat HHNK inzet op de ontwikkeling van microfiltrage en superkritisch vergassen, een techniek die zich nog niet heeft bewezen? Wilt u een grondige visie opstellen om te bepalen welke zuiveringstechniek wordt ingezet bij de vervanging van verouderde installaties? (J.W.C. Hoogendoorn, 31 oktober 2019)

Polder Noordmeer

De dijk rond de polder Noordmeer ten noorden van Broek in Waterland is onlangs gedeeltelijk vernieuwd. Deze polder is qua veiligheid op orde, de dijk ligt er mooi bij. Hoe groot is deze polder Noordmeer qua aantal hectares ongebouwd? Wat heeft het op orde brengen van de kade rondom deze polder ongeveer gekost? (P. Vonk, 29 oktober 2019)

Wateroverlast Egmond aan den Hoef

Waarom blijft het water in de Wimmenummerpolder zo lang hoog staan? Het betreft de regio Zandweg-Heerenweg in Egmond aan den Hoef. In omliggende gebieden is de waterstand weer normaal. (J.H. Avis, 24 oktober 2019)

Voormalig stoomgemaal Kaagpolder

Naast de Kaagmolen in Opmeer staat een prachtig historisch gebouw, dat vroeger een stoom- en nog weer later een dieselgemaal huisvestte. Staat dit pand op de monumentenlijst van HHNK? En is het mogelijk dit gebouw in te richten met een presentatie over de historische waterbeheersing? (P. Vonk, 24 september 2019) 

Gronden boerderij 'De Bunders'

In de polder Eierland ligt tegen de polder Waalenburg een boerderij, genaamd ‘de Bunders’. Deze is ontstaan op de aangeslibde gronden van het oude land van Texel. Omdat de gronden van de boerderij onderdeel zijn van de dijkvoet tussen de polders, heeft het waterschap deze gronden altijd in eigendom gehouden. Het gerucht gaat nu dat Natuurmonumenten de boerderij heeft gekocht van HHNK. Wat heeft HHNK de laatste tijd met de gronden gedaan en welke afspraken zijn hierover gemaakt met de georganiseerde landbouw op Texel? (A. Lap, 12 september 2019)

Invloed PFAS op baggerprojecten en labonderzoek

Kunt u ons informeren over de invloed van PFAS op de voortgang van baggerprojecten en labonderzoek? Spelen deze stoffen ook een rol in ons beheergebied? Wordt de afzet van gerijpte baggerspecie hierdoor belemmerd? (C.J.M. Stam, 5 september 2019)

PAS-uitspraak Raad van State

In mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit zogenaamde 'stikstofbesluit' heeft gevolgen voor alle projecten die leiden tot een toename van de uitstoot van stikstofoxyden en/of ammoniak in de buurt van Natura 2000 gebieden. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor lopende en nog op te starten projecten van HHNK? Voor welke projecten leidt dit besluit tot vertraging? Welke vertraging treedt op in tijd en wat zijn de financiële consequenties? (W.J.H.M.B. Hamers, 4 september 2019)

Markermeerdijken en participatie

Bij het doorrekenen van de ‘loswal' is uit kostenoverwegingen een simpeler berekeningsprogramma gebruikt. Zijn er nog andere onderdelen van het totale project waar het goedkopere berekeningsprogramma is gebruikt, en geeft de situatie van de 'loswal' aanleiding om ook die opnieuw en anders door te rekenen? Staan we voldoende achter de wijzigingen in berekeningsmethoden, technische keuzen en uitvoering of is het instellen van een ‘controleraad’ zinnig? Zijn de keuzen die we nu voor de Markermeerdijk maken no-regret bestendig voor de toekomst? Is het raadzaam om voor grote projecten vroegtijdig een stakeholdersraad te helpen oprichten? Hoe kunnen we het geplande burgerparticipatiefonds inzetten? (F. Sanders, 15 juli 2019)

Invloed watervogels op waterkwaliteit

Bent u bekend met het Mesdag rapport en de invloed van watervogels op het oppervlaktewater? Hoe meet HHNK de hoeveelheid fosfaat en stikstof, die door de vogels wordt geproduceerd? Hoe zijn deze gegevens opgenomen in de rapportage voor de KRW? Op welke plaatsen geeft de aanwezigheid van watervogels een verhoogde kans dat het zwemwater niet meer aan de normen voldoet? Leidt de toenemende invloed van vogels op het watersysteem tot aanpassing van de toegestane normen? (A. Lap, 12 juni 2019)

Waterinnovatiefonds

In juni 2017 is het Waterinnovatiefonds tot stand gekomen. Naar de mening van de categorie Bedrijven verloopt de voortgang van het WIF te traag en blijven de rapportage en verslaglegging ver achter. Wat is het aantal pitches tot nu toe? Hoeveel aanmelding zijn er voor de volgende WIF-bijeenkomst? Welke pitches zijn er door de beoordelingscommissie positief beoordeeld en wat was de innovatie? Gaat HHNK gebruik maken van de producten van NGCM en deze producten promoten? Kan het bestuur periodiek concreet geïnformeerd worden over het WIF? (R.C.P.E. Wiese, 5 juni 2019)

Insecticiden

Uit onderzoek van Prof. Martina Vijver blijkt dat het insecticide thiacloprid in buitenwater een veel groter schadelijk effect heeft op macrofauna dan bij laboratoriumproeven. Waar en in welke concentraties komen thiacloprid en soortgelijke neonicotinoïden (zoals imadacloprid) voor in de wateren van HHNK? Zijn er in de periode 2015-2019 situaties geweest waar deze concentraties boven de wettelijke normen voorkwamen? Zijn deze cijfers verontrustend en wat is HHNK voornemens hieraan te doen? (E. Tannehil, 28 mei 2019)

Voorland als alternatief Markermeerdijken

De review commissie noemt de (technische) keuze voor het aanleggen van voorland een goed alternatief voor de versterkingsopgave van de Markermeerdijken. Waarom is dit alternatief niet als optie meegenomen? Onder andere bij Schellinkhout, Hoorn en Scharwoude was in de Middeleeuwen voorland aanwezig. Is er in het projectplan nog ruimte om dit alternatief nogmaals te beoordelen? (S. Borgers, 20 mei 2019)

Gebruik geotextiel bij dijkversterkingen

Bent u bekend met het feit dat geotextiel in het aquatisch milieu terecht komt en mogelijk ook opgenomen wordt door vissen? Wat gaat u eraan doen om te voorkomen dat dit op grote schaal gebeurt? (S. Borgers, 14 mei 2019)

Werkzaamheden Nieuwendammerdijk

HHNK heeft Liander vergunning verleend voor het plaatsen van een transformatorhuisje aan de Nieuwendammerdijk in Amsterdam. Liander is reeds met de werkzaamheden begonnen en heeft daarbij een parkeerplaats geconfisqueerd. Is het niet gebruikelijk dat er inspraak plaatsvindt of dat er bezwaar gemaakt kan worden? Kan er in een beschermd stadsgezicht zomaar gebouwd worden? Waarom kan er geen verbouwing of aanpassing gerealiseerd worden op de plek waar nu al een GEB-kast staat? (G.J.H. Meuwese, 13 mei 2019)

Mogelijke meerkosten Markermeerdijken

De kosten van de versterking van de Markermeerdijken kunnen oplopen van € 500 miljoen naar 625 miljoen, en mogelijk nog meer. Klopt het deze stijging een gevolg is van hogere prijzen voor materialen, zoals zand, en van gestegen lonen en materieelkosten? Is er ook sprake van meerwerk? Zo ja, om wat voor meerwerk gaat het dan? (S. Borgers, 19 april 2019)

Kwaliteit weg Westeinde

Het Westeinde (het lage dijkje tussen Hobrede en Oosthuizen) verkeert in zeer slechte staat, hetgeen leidt tot gevaarlijke situaties. Wordt de dijk versterkt? En wordt het wegdek opgeknapt en veilig gemaakt? Zo ja, wanneer? En zo nee, waarom niet? (T.M.C. van Raaij, 18 maart 2019) 

Waalenburg

De hoofdwaterloop door Waalenburg was altijd redelijk zoet. Door het graven van een breed en diep kanaal is de kans groot dat je zoutwerende kleilagen gaat doorbreken, zodat de zoute kwel zeer sterk toe zal nemen. In het nieuwe kanaal wordt nu reeds aanzienlijk zouter water aangetroffen. Wat heeft HHNK in het voortraject gedaan om verzilting te voorkomen en tegen te gaan? Wat gaat HHNK doen als blijkt dat de verzilting is toegenomen? In Waalenburg is sprake van onstabiele grond en een steil talud. Worden de sloten die straks bij ons in beheer komen voorzien van beschoeiing? (A. Lap, 21 februari 2019)

Markermeerdijken, transportbewegingen Scharwoude

De Alliantie Markermeerdijken heeft afspraken gemaakt met de inwoners van Scharwoude, dat het zand voor de proefterpen via het water aangevoerd zou worden. Er is nu gekozen voor transportbewegingen door Scharwoude. Waarom wordt van de afspraken afgeweken? Waarom heeft u de inwoners niet actief en eerder op de hoogte gebracht, zodat ze hun bezwaren konden ventileren en u met een mogelijk aangepaste route zou kunnen komen? (G.P.W. Roosloot, 14 februari 2019)

Slim Malen

Kunt u ons meer informatie geven over de ambitie van het project 'Slim Malen'? Wat houdt de pilot bij HHNK precies in? Is deze pilot inderdaad eind 2018 afgerond en wat zijn de resultaten van de pilot? Wat betekent deze uitkomst voor het werk van HHNK; is het bijvoorbeeld breed toepasbaar voor al onze grotere gemalen als bijdrage aan de ambities van ons KEP? (F.J.J. Brouwer, 20 januari 2019)

Essenbomen Beets

In Beets staan langs de Dorpsstraat veel essenbomen. De Dorpsraad maakt zich zorgen dat HHNK de essen gaat (af)zagen/kappen vanwege 'essentaksterfte', en nadien geen nieuwe essenbomen terugplaatst. Volgens de Universiteit van Wageningen volstaat het om dode takken te verwijderen. (T.M.C. van Raaij, 14 januari 2019) 

Dijkstabilisatoren

Bent u op de hoogte van de ontwikkeling van de JLD-dijkstabilisator? Indien JLD  bij ENW is geregistreerd, is het dan mogelijk om deze techniek toe te passen bij de versterking van de Markermeerdijken? Waarom wel/niet? Bij de versterking van de Markermeerdijken zou er ruimte zijn voor nieuwe technieken en ontwikkelingen. Geldt dit ook voor de JLD-dijkstabilisator? Waarom wel/niet? (G.P.W. Roosloot, 11 januari 2019)

Waterpeil Markenbinnen

Bewoners van Markenbinnen willen een hoger waterpeil vanwege mogelijke schade aan hun huizen. De gebiedsbeheerders/agrariërs willen juist het bestaande peil behouden om niet 'onder water' te staan en het gebied te kunnen beheren en onderhouden. Wie is ervoor verantwoordelijk en geeft financiële zekerheden als de woningen van huiseigenaren in Markenbinnen als gevolg van een te laag waterpeil onverhoopt schade lijden? (T.M.C. van Raaij, 7 januari 2019) 

Klimaatstresstesten bij gemeenten

Heeft HHNK een beeld van de uitvoering van de stresstest bij de gemeenten in ons gebied, en hoe ziet dat er uit? In hoeverre biedt HHNK de gemeenten actieve steun en waaruit bestaat die steun? De Deltacommissaris schetst een beeld van 20% voorlopers, 60% meelopers en 20% achterlopers. Is dit in ons gebied bij de gemeenten ook zo en kunt u deze verdeling maken? (P. Vonk, 3 januari 2019)

Project New Hart vs. cyclisch denken

Naar aanleiding van een bericht over het project New Hart op onze facebookpagina reageerde iemand met de opmerking de voorkeur te geven aan een cyclische benadering. Wat zijn de verschillen, voor- en nadelen van de beide benaderingswijzen? (T.M.C. van Raaij, 10 oktober 2018)

Gaswinning en seismische stations

Wanneer staat het brede bestuurlijke overleg rondom gaswinning en aardbevingen gepland? Zijn hier onafhankelijke deskundigen bij betrokken? Wilt u zich inzetten om tiltmeters geplaatst te krijgen? Wilt u het belang en het waarborgen van een adequate en onafhankelijke schadeafhandeling en het instellen van een landelijk schadefonds bespreken? Wilt u zich inzetten om te komen tot een verplichte representatieve nulmeting van gebouwen die zich bevinden boven het Middelieveld? Wilt u het Tcbb-advies en de mogelijke verbeteringen van de uitvoeringspraktijk voor representatieve nulmetingen bij de gaswinning in kleine velden (laten) betrekken bij alle gaswinlocaties in Noord-Holland? Kunt u aangeven of, wanneer en waar het meetstation bij het Middelieveld wordt toegevoegd? Worden er bij andere gaswinlocaties in Noord-Holland ook seismische meetstations toegevoegd en nulmetingen uitgevoerd? (T.M.C. van Raaij, 4 oktober 2018)

Natuurterreinen

Kunt u op een kaart aangeven welke delen van de polder Wormer- en Jisperveld en het natuurgebied De Hooge Berg op Texel in de zin van de Waterschapswet worden aangemerkt als natuurterreinen? (A. Lap, 25 september 2018) 

Gebruik Chroom-6 bij HHNK

De gevaarlijke stof Chroom-6 is niet alleen bij Defensie, maar inmiddels ook bij onder andere Rijkswaterstaat aangetroffen. Is er reden om in onze eigen organisatie te onderzoeken of er in het verleden Chroom-6 houdende materialen zijn toegepast? (M.A. Leijen, 10 september 2018)

TBES Amstelmeergebied

Ik lees de ontwikkelprincipes Markermeer IJmeer en het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES). Is er eenzelfde soort document en/of proces voor het Amstelmeergebied? Zo ja, kan ik daar een afschrift van c.q. documentatie over krijgen? Zo nee, zou het niet zinnig zijn om hier eens nader (met partners) over door te denken? (P. Vonk, 10 september 2018)

Unievoorstel aanpassing belastingstelsel (2)

Een van de voorstellen van de Unie van Waterschappen is de methodiek van kostentoedeling voor de watersysteemheffing aan te passen. Hoe verhoudt de nieuwe kostentoedeling zich ten opzichte van de huidige kostentoedeling? (S.A. van Balen Blanken, 30 augustus 2018)

Krantenberichten over verhoging waterschapsbelastingen

In de media heb ik verschillende berichten gelezen over verhoging van de waterschapsbelasting van HHNK voor volgend jaar. Hoe kan het zo zijn dat dit al zo stellig naar buiten wordt gebracht in de pers? Scheppen we hiermee niet al bepaalde (ongewenste) verwachtingen? Heeft het CHI nog alle ruimte om anders te beslissen in het najaar? (E.M. Tannehil, 21 augustus 2018)

Watersysteem Texel

Hoe vindt het effluent van de rwzi Everstekoog zijn weg naar het zuiden? Kunt u op een kaart aangeven wat de afmetingen en de bodemhoogtes van de sloot zijn (zie legger)? Zijn de afmetingen van de waterlopen voldoende? Welke aanpassingen van de sloten tussen de Pontweg en de Laanweg/Smitsweg heeft u uitgevoerd? Vanwege slootonderhoud mogen agrariërs een stuk land naast de sloot jaarrond niet betelen. Door het gezuiverde rioolwater is de plantengroei in de sloot extra uitbundig. Is het extra maaien en verplicht stellen van een teeltvrije zone in dit geval gerechtvaardigd? (A. Lap, 30 juli 2018)

Advies commissie MER (Markermeerdijken)

Op 12 juli heeft de commissie MER haar meest recente advies gegeven met betrekking tot de versterking van de Markermeerdijken. Wilt u de aanvulling op dit advies ter kennis brengen van het CHI? Waarom kan de oplossingsrichting voor Uitdam niet ook gelden voor andere locaties? Welke commissievoorstellen hebben geleid tot aanpassing van milieuvriendelijke alternatieven? Waarom zijn de uitgangspunten niet aangepast? Waarom zijn niet alle alternatieven met minder negatieve consequenties overgenomen? Neemt u de voorstellen tot maatwerk en optimalisaties over? Waarom is het ontwerpcriterium voor het overslagdebiet gewijzigd? Kunt u ons de oplossingsrichtingen van de modules 6, 9 en 13 toezenden? Waarom is het voorgestelde alternatief voor module 3 niet overgenomen? Welke maatwerkoplossingen en aanpassingen gaan nog plaatsvinden? Zijn de voorstellen en adviezen van de commissie MER en de aanpassingen en maatwerkoplossingen opgenomen in het projectplan? (T.C.M. van Raaij, 23 juli 2018)

Unievoorstel aanpassing belastingstelsel

In de ledenbrief van de Unie van Waterschappen wordt aangegeven dat de Unie grotendeels aansluit bij de voorstellen van de CAB. Kan gepreciseerd worden waar de Unie afwijkt? (M.A. Leijen, 17 juli 2018)

Poldermolens

In een artikel in het NHD wordt een pleidooi gehouden voor de inschakeling van poldermolens bij het waterbeheer van HHNK. Dit zou de waterveiligheid in ons gebied vergroten, energie besparen en de CO2-uitstoot verminderen. Wat kan de effectieve bijdrage zijn van deze poldermolens? Acht u dit een significante en noodzakelijke verbetering? Het artikel stelt dat jaarlijks mogelijk 50.000 kWh per jaar kan worden bespaard door de inzet van poldermolens. Acht u dit een juist getal? Staat de besparing in verhouding tot de inzet van 55 molenaars (plus vervangers) en de bijkomende kosten? Betekent de formele inschakeling van 55 poldermolens dat deze molens een waterstaatkundig werk worden ten dienste van HHNK? Aanvaardt HHNK daarmee een onderhouds- en instandhoudingsplicht, ook voor de molens die niet in ons bezit zijn? (M.J. Hartvelt, 10 juli 2018)

Tiltmeters en aardbevingen

Naar aanleiding van de aardbeving bij Warder op 5 juni is een inspectie uitgevoerd naar onder andere de dijken en waterkeringen en is er informatie is ingewonnen bij het Kennisplatform OMEM (Onafhankelijk Meten Effect Mijnbouw) en waterschap Noorderzijlvest. Bijgaand stuur ik u uitgebreide informatie over tiltmeters. Deze sensoren leggen naast trillingen ook andere, mogelijk schadebrengende bewegingen en spanningsopbouw in de bodem en constructies vast, waardoor schade en oorzaak direct aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Wellicht kunnen gemeente(n) en HHNK samen optrekken richting de Provincie NH c.q. het Rijk en de NAM om tiltmeters te laten plaatsen? (T.M.C. van Raaij, 10 juli 2018)

Planning besluitvorming Markermeerdijken

Wat is het tijdspad van de behandeling en besluitvorming (zowel bij HHNK als bij de provincie) met betrekking tot het Projectplan Waterwet Markermeerdijken en de termijnen van tervisielegging c.q. bezwaar en beroep? Kunt u ook aangeven waarover en wanneer Provinciale Staten NH nog gaan besluiten? (T.M.C. van Raaij, 25 juni 2018)

Rol HHNK in ruimtelijke plannen

Heeft u kennis genomen van het artikel 'Gemeenten negeren waterschap bij ruimtelijke plannen' in Binnenlands Bestuur? Speelt dit bij HHNK ook? En in welke mate? Welke maatregelen worden genomen om dit te verbeteren? Is er volgens u bij gemeenten en provincie voldoende besef van de benodigde klimaatadaptatie? Welke maatregelen neemt u om dit besef te verhogen? (E.M. Tannehill, 11 juni 2018)

Burgerparticipatie en burgerinitiatief

Minister Ollongren heeft overheden opgeroepen tot: ruimte geven, obstakels wegnemen en goede voorbeelden verspreiden. Deze punten geven aanleiding om bij HHNK een actieprogramma op te zetten. Het is nuttig na te gaan welke ruimte er is om 'weg te geven' bij HHNK, welke obstakels er bestaan en welke goede voorbeelden we kennen uit het recente verleden. Bent u bereid deze actiepunten op te nemen en het CHI hierover te rapporteren? (P. Vonk, 9 juni 2018)

Dode vissen Zeevang-Oost

In Zeevang-Oost, in het gebied van Staatsbosbeheer (SBB), is regelmatig sprake van vissterfte. Omdat de percelen van SBB zijn afgedamd ten behoeve van een eigen peilbeheer met gebiedseigen water, vindt in het gebied geen doorstroming plaats. Het is een terugkerend probleem, dat ook gevaar oplevert voor de vele dieren (koeien enz.) in het gebied. Het gevaar van botulisme is zeer realistisch. Bent u op de hoogte van deze problematiek? Heeft u acties ondernomen? Zo ja, welke? Wilt u zich inzetten om in overleg met SBB structurele maatregelen te (laten) treffen voor een betere doorstroming? (T.C.M. van Raaij, 7 juni 2018)

Koegraszeedijk

Het gedeelte van de Koegraszeedijk tussen Anna Paulowna en 't Zand wordt op dit moment aangepakt voor het plaatsen van nieuwe windmolens. Aan de oostkant van de dijk wordt een pad aangelegd voor de werkzaamheden. Was er al een overeenkomst met Windmolenvereniging Het Westeinde en wordt deze nu aangepast? Zijn hier financiële afspraken over en zijn er ook andere contracten? Het pad gaat ook gebruikt worden voor onderhoud aan de watergang langs de dijk. Zijn er afspraken of overeenkomsten voor de nieuwe situatie? (S.A. van Balen Blanken, 5 juni 2018) 

Strandpaviljoens Castricum

De fractie van CKenG heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Castricum inzake jaarrond strandpaviljoens. Kent u deze vragen en kunt u de beantwoording aan het CHI ter beschikking stellen? Welke aanvullende informatie kunt u rond deze kwestie delen met het CHI, bijvoorbeeld in het licht van de voorwaarden in de (nieuw te verstrekken) HHNK-watervergunning? (F.J.J. Brouwer, 5 juni 2018)

Versterking Markermeerdijken

Gaat HHNK/de Alliantie alsnog in overleg met belanghebbenden om alternatieven voor de buitenwaartse asverschuiving te onderzoeken, zoals de klapankers van JLD? Hoe verhouden de beheerkosten van de dijkvernagelingstechnieken, zoals de methode van JLD, zich ten opzichte van de beheerkosten bij een asverschuiving? Waarom is bij module 3 gekozen voor een zware oeverdijk, terwijl daar geen veiligheidsopgave is? Onder de AB-leden is er behoefte om de aanbevelingen van de commissie m.e.r. te bespreken in de commissie W&W, voordat er keuzen zijn gemaakt c.q. besluiten zijn genomen. Bent u bereid dit verzoek in te willigen? (T.C.M. van Raaij, 31 mei 2018)

Afval Zuiddijk Zuidoostbeemster

Iemand uit de Beemster vertelde me dat het een vuilnisbelt is aan de Zuiddijk in de Zuidoostbeemster. Bijgaand ook enkele foto's. Kan HHNK hier iets aan doen? (T.C.M. van Raaij, 15 mei 2018)

Risicodossier Markermeerdijken

Bent u bereid het risicodossier Markermeerdijken alsnog ter inzage te geven, al of niet beperkt? Bent u bereid het gesprek met de burgers aan te gaan ook als zij zich laten vergezellen door een deskundige? (G.J.M. Meuwese, 3 mei 2018)

Onderhoud schouwsloten de Grie

Nabij Den Hoorn op Texel ligt tussen de Watermolenweg en de Hoornderweg het weggetje de Grie. De gemeente onderhoudt het verharde deel van de weg, HHNK het onverharde deel. Onlangs nog heeft HHNK de dijk gemaaid waarover dit weggetje loopt. De sloot wordt echter niet meer gemaaid. Blijkbaar valt deze niet langer onder de schouw. Klopt dat? Waarom niet? En wie is onderhoudsplichtig? (A. Lap, 16 april 2018)

Vervuilde sloten Hoogkarspel

Het ANP nieuws van 19 maart meldt dat er in Hoogkarspel sprake is van ernstig vervuilde sloten. Wat is de precieze graad van de vervuiling en om welke stoffen gaat het? Is er vergunning verleend voor deze lozingen? Is door HHNK toegezien op de lozingen en vindt hierbij ook handhaving plaats? Hoe en wanneer wordt dit probleem verholpen? (G. Roosloot, 20 maart 2018)

Visie op bodemdaling

De Provincie Noord Holland ontwikkelt een visie op bodemdaling in veenweidegebieden. Zou het goed zijn als HHNK daarover ook een visie ontwikkelt zonder daarin direct een financiële verantwoordelijkheid te nemen? (G. Roosloot, 20 maart 2018)

Peilbesluit en handhaving Markenbinnen (3)

Bent u bekend met de brief en de visie verwoord in 'Water als defensie' van een inwoner uit Markenbinnen? Zo ja, wilt u deze agenderen voor de eerstkomende vergadering van de commissie W&W? (G. Roosloot, 19 maart 2018)

Social Return

Hoe komt het dat de oogst zo mager is wat betreft de toepassingen van Social Return na 1 jaar, gegeven het feit dat Social Return als voorwaarde is gesteld bij inkoop en in de wetenschap dat er geen gemotiveerde uitzonderingen op de regel zijn gemeld aan het CHI (pas toe of leg uit)? Waarom is het Actieplan MVI op de site van HHNK nog steeds niet aangepast aan het door het amendement gewijzigde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid? Wanneer kunnen we de door u toegezegde evaluatie tegemoet zien? (M.A. Leijen, 7 maart 2018)

Hoogte waterschapslasten

Waarom zijn de heffingen bij HHNK hoger dan bij verschillende andere waterschappen? Welke zwaardere taken heeft HHNK ten opzichte van bijvoorbeeld waterschap De Dommel? (T.C.M. van Raaij, 22 februari 2018)

Kleurkeur

Wilt u de Kleurkeur implementeren in het maaien in eigen beheer? Wilt u bij de aanbesteding van maaiopdrachten aan derden bij de uitvraag en bij de beoordeling van de offerte rekening houden met de Kleurkeur (eerst meer punten, later verplicht)? (P. Vonk, 29 januari 2018)

Peilbesluit en handhaving Markenbinnen (2)

Water Natuurlijk is teleurgesteld over de formeel-juridische beantwoording van onze vragen van 18 oktober. Wat doet HHNK om rechtszaken te voorkomen en waarom is dat in Markenbinnen niet gelukt? Waarom gaat u in de beantwoording niet echt in op de vraag over de inwoners als belanghebbende? Welke verantwoordelijkheid heeft HHNK voor wat betreft het Fort? Waarom heeft HHNK de dammen achteraf gelegaliseerd? Kan deze kwestie geagendeerd worden voor de commissievergadering van 7 februari? (G. Roosloot, 2 januari 2018)

Pilot medicijnresten Meppel

Heeft u kennis genomen van een pilot in Meppel over het verminderd voorschrijven van het medicijn Diclofenac? (P. Vonk, 15 december 2017)

Fuiken bij gemalen

Bij welke (boezem)gemalen van HHNK staan binnen de toegestane grens nog fuiken? En als die er nog staan, wat is dan uw beleid hieromtrent? (P. Vonk, 15 november 2017)

Databeleid HHNK

Onderschrijft u de doelstellingen van zowel het Open Data beleid als van het Digitaal Stelsel Omgevingswet? Bestaat er een bestuurlijk beleidsstuk met betrekking tot het Open Data beleid van HHNK? Hoe staat het met de implementatie van de 'Handreiking Open Data' van de Unie van Waterschappen? Hoe doen we het in vergelijking met andere waterschappen? In hoeverre is HHNK betrokken bij het realiseren van het Omgevingsloket? In hoeverre voldoen de relevante data van HHNK al aan de eisen van het Omgevingsloket? (F.J.J. Brouwer, 12 november 2017)

Peilbesluit en handhaving Markenbinnen

Waarom vraagt HHNK woningeigenaren en beheerders van cultuurhistorische objecten niet om hun inbreng bij de voorbereiding van een peilbesluit, maar wel de agrariërs? Hoe weegt u de belangen van de agrarische sector ten opzichte van natuur- en cultuurwaarden en huiseigenaren? Is het u bekend dat de hoogte van het peilvak rondom het Fort Markenbinnen (onderdeel van de Stelling van Amsterdam) een gevaar vormt voor de houten paalfundatie? Is het u bekend dat alle activiteiten op het gebied van infra binnen 1000 meter rondom een fort toestemming vereisen van de verantwoordelijke toezichthouder? (K.S.D. Jonkers en J.C.N. Wagenaar, 18 oktober 2017)

Vissterfte Kolhorn

Als gevolg van het maaien en baggeren in Kolhorn heeft vissterfte plaatsgevonden. De aannemer is vanuit het open water naar het afgesloten gedeelte gaan werken, waardoor de vissen geen kant op konden en vele vissen gedood zijn. Bent u met ons van mening dat het van groot belang is dat bij het uitvoeren van deze werkzaamheden de vissen blijven leven? Heeft u de uitvoering van dit maai- en baggerwerk gecontroleerd? En kunt u ons toezeggen dat u voortaan strenge controle en handhaving gaat uitvoeren bij dit soort werkzaamheden? (T.C.M. van Raaij, 16 oktober 2017)

Visoverwinteringsplaatsen

Er wordt bij het baggeren nadrukkelijk aandacht gegeven aan visoverwinteringsplaatsen. Maar als dat zo is dan moet er de zeven jaar na het baggeren toch ook aandacht voor zijn, bijvoorbeeld in de schouw? (P. Vonk, 3 oktober 2017)

Anticiperend malen

Is er een beleidswijziging geweest waardoor HHNK niet meer anticiperend maalt (en waarom dan niet meer)? (P. Oudega, 26 september 2017)

Schouw vispaaiplaatsen

Hoe precies ziet de instructie aan de schouwmeesters er uit bij de schouw van de vispaaiplaatsen en de visoverwinteringsplaatsen in het kader van de legger en de keur? (P. Vonk en G.P.W. Roosloot, 6 september 2017)

Vergunningen werkzaamheden Zaanstad

De gemeente Zaanstad is op de Westijk te Krommeniedijk gestart met de aanleg van een dam, een duiker en drie overstorten. De gemeente heeft verzuimd hiervoor een vergunning van het hoogheemraadschap aan te vragen. Wilt u de bewoners hierover informeren, wil u hen horen en wilt u de gemeente nadrukkelijk verzoeken voortaan de nodige vergunningen aan te vragen? (G.J.M. Meuwese, 12 juli 2017)

Beheer hoogwaterpeil Oosterblokker

Door een aantal bewoners van het dorp Oosterblokker is de zorg geuit ten aanzien van het (hoog)waterpeil rond de bebouwing. Het gaat om polder Het Grootslag, peilgebied 6700-40A. Wat is het vigerende peil in dit peilgebied en wie is verantwoordelijk voor het peilbeheer? (P.C.M. Mak, 31 mei 2017)

Trottoir Arendshoeve Oosthuizen

Bent u bekend met de wens en noodzaak om bij de Arendshoeve in Oosthuizen een trottoir aan te leggen? Bent u daartoe bereid? (T.M.C. van Raaij, 23 mei 2017)

Bijscholing steunfractieleden

Voor steunfractieleden ontbreekt bijscholingsbudget. Wilt u zo vriendelijk zijn om op korte termijn de protocollen, reglementen en andere documenten gelijk te trekken voor fractieleden en steunfractieleden? (G. Roosloot, 22 maart 2017)

Microplastics

Kunt u aangeven wat HHNK met betrekking tot microplastics in afval-/oppervlaktewater concreet onderzoekt, monitort, aanpakt/zuivert en van plan is? (M.A. Leijen, 21 maart 2017)

Bomenkap Nieuwe Niedorp

Is omtrent de kap van deze bomen enige communicatie met omwonenden geweest en als dit niet het geval is geweest, wat was hiervoor dan de reden? Bent u ook van mening dat communicatie bij bomenkap noodzakelijk is? (G.J.M. Meuwese, 8 december 2016)

Ontwerpprojectplan Verbetering Boezemkade Schermer

Welke afwegingen zijn er gemaakt met betrekking tot de waardering van cultuurhistorische en landschappelijke effecten bij dit dijkversterkingsprogramma? Had een effectanalyse onderdeel moeten zijn van een MER-beoordeling? Wat kost de voorkeursvariant ten opzichte van de methoden met dijkdeuvels of damwanden? Bent u bereid om het projectplan terug te trekken? (P. Vonk, 20 november 2016)

Belastingsamenwerking

U heeft toegezegd mijn vragen van 15 oktober 2015 over een mogelijke belastingsamenwerking met de Westfriese gemeenten in het eerste halfjaar van 2016 te zullen beantwoorden. Dit is niet gebeurd. Kunt u ons op korte termijn duidelijkheid verschaffen? (T.C.M. van Raaij, 11 oktober 2016)

Verkeerssituatie Middelie

Hoe beoordeelt u de verkeerssituatie ter hoogte van Middelie 42 na de herindeling van de weg door het dorp? Voorheen gaven verkeersborden de kruising aan, nu niet meer. Meestal rijdt men daar veel te hard. Je ziet het weggetje niet als je aan komt rijden. Hoe kan dit worden verbeterd? (T.C.M. van Raaij, 15 augustus 2016)

Waterpeil Beets

Het peil van de dijksloot in Beets zou in augustus 2016 (zodra het nieuwe gemaal, naast het oude dieselgemaal in Oudendijk, gereed zou zijn) op -2.25 worden gezet. De bouw van dit gemaal is echter vertraagd, omdat er nog een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Inmiddels is het peil in de dijksloot en het polderpeil in Beets wel al naar schatting circa 5-9 cm omhoog gegaan, terwijl het gemaal pas in 2017 gereed kan zijn. Hierdoor wordt het water in de polder onvoldoende weggetrokken. De boeren hebben daar last van. Is HHNK bereid om met een delegatie van de agrariërs en de dorpsraad in overleg te treden om te bezien hoe alle belangen het best bediend kunnen worden en welke maatregelen (zoals het aanbrengen van schotten) er getroffen kunnen worden? (T.C.M. van Raaij, 16 juli 2016)

Green Deal Infranatuur

HHNK heeft de Green Deal Infranatuur ondertekend. Doel hiervan is het vergroten van de biodiversiteit (vlinders en bijen), met name op de eigen terreinen. Welke terreinen betreft dit? Wat gaat HHNK anders doen op deze terreinen zodat de biodiversiteit wordt vergroot? En kan het AB periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van de inzet van HHNK in deze deal? (J.G. van Beek, 19 mei 2016) 

Personeelsbenoemingen

De recente publicatie in het personeelsblad Waterwerkers inzake de invulling van vacatures in het management roept bij mij een aantal vragen op. Alvorens een inhoudelijk oordeel te vellen over dit beleid wil ik u vragen mij in het bezit te stellen van de relevante stukken waaruit dit beleid blijkt. (G.J.M. Meuwese, 11 april 2016)

Toegangspaden tot stranden

De fractie Groen, Water & Land krijgt vragen over slecht begaanbare toegangspaden, als gevolg van achterstallig onderhoud, tot de stranden in het noordelijke deel van ons gebied. Wat is uw onderhoudsbeleid voor deze paden? Wat is uw visie voor het toekomstige beheer? Vindt u dat de stranden goed bereikbaar moeten zijn voor iedereen? En onderkent u het economisch belang voor de regio van goed toegankelijke stranden? (P.E. Brouwer-Stam, 10 april 2016)

Overzicht peilbesluiten

Wij zouden graag een overzicht ontvangen van alle peilbesluiten, liefst ook tevens aangeduid op een kaart, met daarbij vermeld wanneer ze aflopen en aan herijking toe zijn en een korte omschrijving. (E.M. Tannehill, 5 april 2016)

Bestemmingsplan Den Hoorn

Binnenkort wordt het bestemmingsplan Den Hoorn door de gemeenteraad behandeld. HHNK ziet geen aanleiding voor een reactie, waarschijnlijk omdat de gemeente Texel stelt dat er in feite niets verandert. In werkelijkheid is dit echter in veel gevallen wel het geval. Mijn bezwaar tegen het plan wordt mogelijk ongegrond verklaard als HHNK het niet met mijn zienswijze eens is. Kan HHNK een verzoek doen tot ambtshalve aanpassingen van het bestemmingsplan? En kan HHNK bij andere nieuwe bestemmingsplannen alerter zijn? (A. Lap, 13 maart 2016)

Programmarapportage HWBP-2 en nHWBP

De rapportage vermeld dat de programmadirectie (PD) een document heeft opgesteld met conceptuitgangspunten voor het 4e programma HWBP 2017-2022. Het beschrijft ook de risico's. Deze risico's kunnen grote financiële consequenties en grote gevolgen hebben in de tijd. Zijn de vele risico's mogelijk een gevolg van problemen met de communicatie en/of afstemming met de PD, de capaciteit, de kwaliteit en/of de regie? Zijn de door u genoemde beheersmaatregelen niet een beetje laat? En kunt u een nadere toelichting geven op deze risico's/problemen? (T.M.C. van den Heuvel-van Raaij, 10 maart 2016)

Dijk Anna Paulownapolder

De dijk van de Anna Paulowna polder is 100 geleden doorgebroken. Op deze plaats bevond zich later een vuilstortplaats. De stabiliteit van de Amstelmeerdijk is ongeveer 20 jaar geleden verbeterd. Maar ter plaatse van de vuilnisbelt, waar de dijk in feite het meest onstabiel is, kon de stabiliteitsverbetering indertijd nog niet worden uitgevoerd omdat de sluiting/sanering van de vuilnisbelt nog niet geheel rond was. De stabiliteit van de dijk laat vanwege de slappe ondergrond en de diepe sloot direct achter de dijk te wensen over. Hoe is de stand van zaken en wat gaat HHNK doen met deze zaak? (A. Lap, 5 maart 2016)

Kruisingen polder Het Grootslag

Door de aanleg van de Westfrisiaweg worden de wegen in de polder Het Grootslag zwaarder belast door sluipverkeer. Met name op de kruisingen Gedeputeerde Laanweg/Kadijkweg en Veenakkers/Driehuizen zouden hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan. Diverse partijen zouden hierover inmiddels vragen hebben gesteld aan de gemeenten en het hoogheemraadschap. HHNK zou geantwoord hebben dat wegen geen prioriteit hebben en dat er dus geen veilige oplossing voor deze kruisingen gezocht zal gaan worden. Is dit juist? (T.M.C. van den Heuvel-van Raaij, 25 januari 2016)

Nieuwe beleidslijn kust

Het kabinet heeft onlangs besloten om de regels voor kustbebouwing te gaan versoepelen. Milieu- en natuurorganisaties, maar ook individuele burgers hebben hierover hun zorgen geuit. Is HHNK betrokken geweest bij de voorbereiding van dit kabinetsbesluit? Wat zijn de gevolgen van dit besluit voor de uitvoering van onze taken (zie de lopende discussie over de locatie van de strandpaviljoens in Egmond aan Zee)? Bent u het met mij eens dat HHNK de belangen van economie en de belangen van kustveiligheid en natuur/milieu steeds zorgvuldig moet afwegen? En bent u bereid om in CHI-verband (of in de commissie W&W) een goed geïnformeerd debat te organiseren om het effect van deze nieuwe beleidslijn kust te bespreken en richting te geven aan de opstelling van HHNK bij concrete bouwplannen e.d.? (F.J.J. Brouwer, 5 januari 2016)

Voetpad Camperduin-Petten

Onlangs werd, op initiatief van een burger, een voetpad op de Grote Zeedijk van Camperduin naar Petten aangelegd. Is het juist dat het hoogheemraadschap hiervoor een financiële bijdrage heeft verstrekt en zo ja, wat is de hoogte hiervan? (G.J.M. Meuwese, 4 januari 2016)

Beantwoording vragen door het dagelijks bestuur